طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیای بر پایه الکترودهای صفحه-چاپی برای تعیین داروها و یون ها x

طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیای بر پایه الکترودهای صفحه-چاپی برای تعیین داروها و یون هاتحلیل تکتونیک فعال دشت مشهد با استفاده از پارامتر های مورفومتریک
برآورد رگرسیون چندک با استفاده از روش های پارمتری و ناپارامتری
فارسی : روش عملیاتی موجک لژاندر برای حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی ولترا انگلیسی: Legendre wavelets operational method for the numerical solutions of n
جذب سطحی و تخریب فوتوکاتالیزگری رودامین ب با استفاده از نانو ذرات CdSe وCdS
توسعه روش های تفکیک منحنی در راستای طبقه بندی و تفکیک داده های کروماتوگرافی مجهز به طیف سنج جرمی: کاربرد در مطالعات متابولومیکس
پتروگرافی و پترولوژی توده گرانیتوئیدی انجیره، جنوب آورزمان، ملایر

بررسی مقایسه میزان آگاهی معلمین و مراقبین بهداشت مدارس ابتدائی تهران از سطوح پیشگیری گلودرد چرکی(استرپتوکوکی)کودکان با تاکید بر پیشگیری سط
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران
بررسی دانش و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه تریاژ در سال 1385-1384
بررسی مقایسه ای تاثیر بکارگیری پانسمان هیدروکلوئیدی و سیلورسولفادیازین 1درصد بر وضعیت زخم سوختگی درجه دو در یکی از بیمارستانهای منتخب دانش
بررسی شیوع و شدت سندرم پیش از قاعدگی در دانش‌آموزان سال آخر دبیرستانهای شهر کرمان
بررسی عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زایمان و قسمت استریلیزاسیون مرکزی زایشگاههای منطقه شرق (بهداری تهران)
حمایت از ما | مشهدهاست
`

طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیای بر پایه الکترودهای صفحه-چاپی برای تعیین داروها و یون ها


در اولین قسمت این پژوهش، یک روش جدیدی برای طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی از مواد قابل دسترس بر پایه الکترودهای صفحه-چاپی کربنی با دستگاه‌های دست‌ساز ابداع گذاری شد. بطوری که، جوهرهای چاپی، دستگاه چاپ، بستر و همه مواد استفاده شده برای ساخت حسگر، بصورت بومی تهیه شد. در ادامه، حسگر الکتروشیمیایی جدیدی برای تعیین مولیبدن بر پایه اصلاح سازی سطح الکترود صفحه-چاپی کربنی با زوج-یون کاپفرون-تترافنیل بورات (Cup-SPCE)، توسعه یافت. این روش بر اساس تجمع Mo(VI) در روی سطح Cup-SPCE بدون اعمال پتانسیل، و به دنبال آن اندازه‌گیری الکتروشیمیایی مولیبدن به روش ولتامتری کاتدی پالس تفاضلی (DPV) می‌باشد. اثرات پارامترهای مختلف همانند ترکیب جوهر، جرم قطره پوشاننده، pH محلول تجمع، زمان پیش‌تغلیظ و پارامترهای DPV بررسی شد. روش پیشنهادی بطور موفقیت آمیزی برای تعیین Mo(VI) در آبهای آشامیدنی بکار رفت. در قسمت دوم، یک الکترود صفحه-چاپی کربنی اصلاح‌شده با کیورستین/نانو لوله‌های کربنی چند دیواره برای تعیین Cr(VI) در حضور مقدار اضافی Cr(III) بدون هیچ آماده‌سازی ساخته شد. این روش بر اساس تجمع کمپلکس کیورستین-Cr(III) تولید شده در محل از Cr(VI) در سطح الکترود اصلاح شده بدون اعمال پتانسیل، و به دنبال آن آشکارسازی توسط DPV پایه گذاری شده است. روش جدید امکان اندازه‌گیری انتخابی Cr(VI) در حضور Cr(III) را می‌دهد. تاثیر پارامترهای موثر مختلف بررسی شد. الکترود توسعه یافته بطور موفقیت آمیزی برای اندازه‌گیری Cr(VI) در نمونه‌های آبی بکار رفت. در قسمت سوم، یک الکترود صفحه-چاپی کربنی جدید اصلاح شده با نانو لوله‌های کربنی چند دیداره عامل‌دار شده (MWCNT-COOH) برای تعیین الکتروشیمیایی سولفاسالازین (SSZ) در حضور متابولیت‌هایش تهیه شد. رفتار الکتروشیمیایی سولفاسالازین در سطح الکترود بهینه شده توسط روش ولتامتری چرخه‌ای و طیف بینی امپدانس، بررسی شد. اثرات پارامترهای مختلف بر پاسخ الکترود همانند نوع اصلاح کننده، pH بافر، و پارامترهای DPV ارزیابی شد. حسگر تهیه شده بطور موفقیت آمیزی برای تعیین سولفاسالازین در نمونه‌های دارویی و بیولوژیکی بکار رفت. در قسمت چهارم، یک حسگر ساده، حساس و انتخابی بر پایه نانو لوله‌های کربنی چند دیواره و الکترورسوب‌گذاری نانو ذرات مس روی سطح الکترود صفحه-چاپی کربنی (CuNPs/MWCNT-SPCE)، برای اندازه‌گیری همزمان سولفاسالازین و 5-آمینو سالیسیلیک اسید (5-ASA)، توسعه داده شد. اثرات الکترولیت حامل، pH، دامنه پالس و سرعت اسکن بر پاسخ ولتامتری هر دو دارو برای بهینه سازی شرایط آزمایشگاهی، مطالعه شد. تحت شرایط بهینه، تعیین کمی همزمان SSZ و 5-ASA توسط ولتامتری پالس تفاضلی انجام شد. روش پیشنهادی بطور موفقیت آمیزی برای اندازه‌گیری همزمان دو دارو در نمونه دارویی و بیولوژیکی بکار رفت. در قسمت پنجم، یک حسگر غیر-آنزیمی ساده، حساس و انتخابی بر پایه نانو لوله‌های کربنی چند دیواره و بنزیل استات (BA) روی سطح الکترود صفحه-چاپی کربنی (MWCNT/BA-SPCE)، برای تعیین کلسترول توسعه یافت. چندین عامل که در عملکرد حسگر موثر بوده، بررسی شد. اثرات الکترولیت حامل، غلظت نیتریک اسید، دامنه پالس و سرعت اسکن بر پاسخ ولتامتری آنالیت برای انتخاب، شرایط بهینه آزمایش، مطالعه شد. تحت شرایط بهینه، تعیین کمی کلسترول توسط ولتامتری پالس تفاضلی انجام شد. همچنین، رفتار الکتروشیمیایی کلسترول در سطح الکترود اصلاح شده توسط روش ولتامتری چرخه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. روش پیشنهادی برای اندازه‌گیری کلسترول در نمونه‌های سرم خون بکار رفت.
نمایه ها:
الکترود کربنی صفحه-چاپی دست¬ساز | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


معرفی محک های الگوریتم F5
ساختار یادگیری شبکه عصبی فازی با استفاده از الگوریتم تکاملی خودتطبیقی
نقش QCDNUM در فیزیک انرژی های بالا
بررسی محاسن و معایب روش هموتوپی
سنتز سیمهای مولکولی پینسری NCN پلاتین (II)
بررسی مورفولوژیکی ژن rolB آگروباکتریوم ریزوژنز

روش نیمه تحلیلی آنالیز هموتوپی برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی کسری
مسایل نقطه زینی و روش های حل آنها
پلی مورفیسم ژن GSTT1 و میزان موفقیت در لقاح مصنوعی و انتقال جنین
ناهمسانگردی پرتو های کیهانی
حل عددی مسایل بهینه سازی به روش لاگرانژی افزوده
نکاتی از نامساوی کرامر رائو با دیدگاه بیزی

سایر مطالب

*