هولوگرافی کوانتومی x

هولوگرافی کوانتومیبرآورد رگرسیون چندک با استفاده از روش های پارمتری و ناپارامتری
فارسی : روش عملیاتی موجک لژاندر برای حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی ولترا انگلیسی: Legendre wavelets operational method for the numerical solutions of n
جذب سطحی و تخریب فوتوکاتالیزگری رودامین ب با استفاده از نانو ذرات CdSe وCdS
توسعه روش های تفکیک منحنی در راستای طبقه بندی و تفکیک داده های کروماتوگرافی مجهز به طیف سنج جرمی: کاربرد در مطالعات متابولومیکس
پتروگرافی و پترولوژی توده گرانیتوئیدی انجیره، جنوب آورزمان، ملایر
شیوع مارکرهای جزایر بیماریزا در باکتری اشریشیاکلای یوروپاتوژنیک جدا شده ، از بیماران بستری شده در بیمارستان‌های اموزشی زابل

بررسی میزان آگاهی دبیران مدارس راهنمایی از نیازهای روانی نوجوانان 12-15 سال شهر تهران سال 1373
بررسی ارتباط افسردگی پس از زایمان با برخی از عوامل فردی و روانی-اجتماعی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر رشت در سال 1383
بررسی تاثیر برنامه بازتوانی قلبی بر تظاهرات بالینی و بستری شدن مجدد بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قرار گرفته‌اند، در بیمارستا
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی درمانی شهرستان مشهد پیرامون کنترل رشد جمعیت و روشهای پیشگیری از بارداری و ارتباط آنها با یکدیگر
بررسی تاثیر طب فشاری در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری در زنان باردار شهر کرمان سال 1379
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
حمایت از ما | مشهدهاست
`

هولوگرافی کوانتومی


اصل هولوگرافی ابتدا برای یک نظریه گرانش کوانتومی ارائه گردید. این اصل بیان می‌دارد که تمام اطلاعات موجود در یک حجم را می‌توان به وسیله نظریه‌ای که بر روی سطح جسم مورد نظر تعریف می‌شود، بدست آورد. به علت شباهت این موضوع با هولوگرافی در فیزیک لیزر آن را به این نام می‌خوانند. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که از امواج و ذرات متحرک بیشماری تشکیل شده که همه‌جا هستند و تمام جهان، حتی فضاهای خالی آن را احاطه کرده‌اند. جهان هولوگرافیک جهانی است که هر قطعه کوچک و هر ذره از آن قطعه، تمام ویژگی‌ها و اطلاعات کل را دربردارد. هولوگرافی روش تهیه تصاویر سه‌بعدی با استفاده از خواص نور می‌باشد. البته هر نوری برای ضبط تصویر هولوگرافیک مناسب نمی‌باشد. هولوگرافی، به لیزرکه از بارزترین نمونه‌های امواج همدوس به شمار می‌رود، به عنوان منبع نور اصلی نیازمند است. در هولوگرافی کوانتومی برای استخراج اطلاعات هولوگرافی یک شیء سه بعدی دوردست، نیاز به استفاده از درهمتنیدگی کوانتومی جفت فوتون‌های تولید شده به روش تبدیل پایین و بنابراین نیاز به دانستن پدیده تداخل داریم.
نمایه ها:
: هولوگرافی |
تداخل |
امواج همدوس |
درهمتنیدگی کوانتومی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


ساختار یادگیری شبکه عصبی فازی با استفاده از الگوریتم تکاملی خودتطبیقی
نقش QCDNUM در فیزیک انرژی های بالا
بررسی محاسن و معایب روش هموتوپی
سنتز سیمهای مولکولی پینسری NCN پلاتین (II)
بررسی مورفولوژیکی ژن rolB آگروباکتریوم ریزوژنز
امواج پیچشی طول موج بلند در جت های تاج خورشید

n-زبردوری بودن عملگرهای m-طول پا روی فضاهای باناخ
سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن دار با استفاده از کاتالیزور نانومگنتیت
بررسی انتشار امواج شوک در پلاسمای کوانتومی
بررسی نگاشتهای گرافی با مجموعه نقاط تناوبی آن بسته
نوسانات نوترینو
تثبیت نانوذرات اکسید روی در بستر سیلیسیمی مزوحفره SBA-15وبررسی فعالیت کاتالیزوری آن در واکنش های چند جزئی

سایر مطالب

*