حل عددی معادله انتگرالی فردهلم نوع دوم توسط موجک‌های لژاندر x

حل عددی معادله انتگرالی فردهلم نوع دوم توسط موجک‌های لژاندرتهیه هیدروژل حساس به pH بر مبنای نشاسته وگرافن اصلاح شده
بررسی اگسیلنز پراشی یک بعدی
بررسی ژنتیک مولکولی خواص درمانی رزمارینیک اسید در کاهش آسیب‌های عصبی متامفتامین در ماهی زبرا
روشی برای حل معادلات دیفرانسیل جزیی توسط توابع پایه ای شعاعی با کاربرد آن در معادله انتقال حرارت
سنتز ترکیبات هتروسیکلی با استفاده ازمشتقات 2-کلرو کینولین-3-کربالدهید،تیو کربوهیدرازید،تیو سمی کاربازیدوفناسیل برومید
الگوریتم سیمپلکس تعمیم یافته برای حل مسائل برنامه ریزی خطی با رتبه بندی اعداد فازی تعمیم یافته

بررسی میزان آگاهی دبیران مدارس راهنمایی از نیازهای روانی نوجوانان 12-15 سال شهر تهران سال 1373
بررسی ارتباط افسردگی پس از زایمان با برخی از عوامل فردی و روانی-اجتماعی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر رشت در سال 1383
بررسی تاثیر برنامه بازتوانی قلبی بر تظاهرات بالینی و بستری شدن مجدد بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قرار گرفته‌اند، در بیمارستا
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی درمانی شهرستان مشهد پیرامون کنترل رشد جمعیت و روشهای پیشگیری از بارداری و ارتباط آنها با یکدیگر
بررسی تاثیر طب فشاری در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری در زنان باردار شهر کرمان سال 1379
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
حمایت از ما | مشهدهاست
`

حل عددی معادله انتگرالی فردهلم نوع دوم توسط موجک‌های لژاندر


در این پایان نامه روشی عددی برای حل معادله انتگرالی فردهلم نوع دوم ارائه شده است. معادلات انتگرالی تعریف و روش‌های عددی حل معادله انتگرالی فردهلم نوع دوم بیان می‌شوند و چون روش ارائه شده در این پایان نامه بر مبنای تقریب موجک‌های لژاندر می‌باشد. در ابتدا مشخصات موجک‌های لژاندر بیان شده و سپس با استفاده از ماتریس عملیاتی و بیان تابع انتگرالی، معادله انتگرالی فردهلم نوع دوم به دستگاهی از معادلات جبری توسط موجک‌های لژاندر تبدیل می‌شود. از حل دستگاه معادلات جبری، جواب تقریبی معادله انتگرالی فردهلم حاصل می‌شود.
نمایه ها:
موجک لژاندر |
معادله انتگرالی فردهلم | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی واکنشهای همجوشی-شکافت یون های سنگین با استفاده از روش دینامیکی لانگوین
ساخت مواد جاذب امواج رادیویی با استفاده از نانو ذرات فریت Li-Zn آلاییده به نانو لوله های کربنی
مطالعات طیف سنجی برهمکنش کمپلکس جدید تری کلرو فنانتریدین طلای(???) با DNA طحال گوساله
ارزیابی رفتار تابع زمان سنگ های گرانیتوئیدی الوند با تاکید بر هوازدگی و خستگی
اثرات عصاره آبی گیاه کرفس کوهی بر اسپرماتوژنز در رت های نر بالغ
فرضیه کمینه طول در نظریه میدان کلاسیک و کوانتومی

حل عددی مسایل بهینه سازی به روش لاگرانژی افزوده
نکاتی از نامساوی کرامر رائو با دیدگاه بیزی
نانوذرات ترکیبی سولفید فلزات واسطهCd، Zn و Cu به عنوان نیمه‌رساناها
نامساوی های نوع هرمیت - هادامارد برای تابع h-محدب
سنتز چند جزئی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن‏دار با استفاده از کاتالیزگر‏های سازگار با محیط زیست
n-زبردوری بودن عملگرهای m-طول پا روی فضاهای باناخ

سایر مطالب

*