بررسی تأثیر ماساژ پاها بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش آی-سی-یو بیمارستان شهدای تجریش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

بررسی نگرش پرستاران شاغل شبکار در بخشهای مراقبتهای ویژه (سی‌سی‌یو - آی‌سی‌یو) نسبت به شبکاری و مشکلات شبکاری در بیمارستانهای آموزشی دانشگ
بررسی میزان بکارگیری اصولی از رشد و تکامل کودکان نوپای بستری توسط پرستاران در بخشهای کودکان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران
بررسی تغییرات درجه حرارت بدن بیماران بستری در بخشهای داخلی و جراحی بمنظور تعیین حساسترین ساعت اندازه‌گیری دمای بدن و دفعات اندازه‌گیری رو
بررسی شناخت و تفسیر علائم رفتاری و فیزیولوژیکی درد نوزادان توسط پرستاران بخشهای نوزادان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی میزان دانش و نحوه اقدامات سرپرستاران در مورد پیشگیری از زخمهای فشاری در بیماران بستری در بخش ارتوپدی بیمارستانهای وابسته به‌وزارت به
بررسی پنداشت از خود نوجوانان مبتلا به اختلالات حرکتی اندامهای تحتانی مراجع به مراکز توانبخشی دولتی تهران (سال 1371) و مقایسه آن با نوجوانان سا
What are good grep tools for Windows? [closed]
How to hide complete volume?
Approve USB device after insertion
Symlink in windows XP
How do I get a list of the active IP-addresses, MAC-addresses and NetBIOS names on the LAN?
How to create a path to a temporary file on Windows XP/Vista
Excel report framework
Pause a DOS Console/GNU Makefile if an error occurs
Best way to debug an ODBC driver on Windows
Starting Windows development - advice please?
بررسی تاثیر آموزش بر دانش ، نگرش و مهارت پرستاران در رابطه با کاهش عوارض شیمی درمانی در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پ
بررسی تجارب بالینی تنیدگی آور طی کارآموزی در بخش کودکان برحسب درک فردی دانشجویان پرستاری دانشکده‌های پرستاری و مامائی دانشگاههای وابسته ب
بررسی پیامدهای حاصل از استفاده مکرر سرنگهای انسولین یکبار مصرف نزد بیماران دیابتی وابسته به انسولین مراجعه کننده به انستیتو غدد داخلی و متا
بررسی تاثیر آموزش به مادران کودکان مبتلا به دیابت مراجعه‌کننده به درمانگاه غدد مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران، برروی میزان تغییر
بررسی نگرش و آگاهی سرپرستاران در مورد آموزش به بیمار در بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران
بررسی میزان آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر شیراز پیرامون بیماریهای شایع انگلی گوارشی
بررسی میزان آگاهی و عقاید مادران دارای کودک صفر تا شش سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران از ایمن‌سازی علیه بیماریهای ع
بررسی مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی بیماران ماستکتومی شده مراجعه کننده به مراکز پرتو درمانی
بررسی میزان تاثیر آموزش و پرورش در بازتوانی جسمی بیماران پس از عمل ماستکتومی در بیمارستانهای خصوصی تهران در سال 1370-71
بررسی و مقایسه نظرات مربیان پرستاری و سرپرستاران در مورد معیارهای ارزشیابی بالینی واحد داخلی و جراحی دانشجویان پرستاری در دانشگاههای علوم
بررسی اثرات بیحرکتی بر الگوی خواب موش صحرایی در آزمایشگاه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی نیازهای آموزشی مادران در مورد پیشگیری از حوادث خانگی در کودکان 1-5 سال شهر کرمان
بررسی چگونگی برقراری ارتباط پرستاران با بیماران بستری در بخشهای داخلی قلب در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تهرا
Practical Alternative for Windows Scheduled Tasks (small shop)
How is the Page File available calculated in Windows Task Manager?
How do I stop the “Found new hardware wizard” appearing? [closed]
How to handle UTF-8 characters in sqlite2 to sqlite3 migration
Batch file to copy files from one directory to another
How do I open “Find Files” dialog from command-line in Windows XP to search a specific folder?
How do I write a Windows batch script to copy the newest file from a directory?
How can I make Windows software run as a different user within a script?
emulate unix 'cut' using standard windows command line/batch commands
Managing the patch level of multiple windows systems
*