تعیین میزان حساسیت تست‏‎‎‏های بالینی در تشخیص سندرم تونل کارپ در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (

بررسی پاتولوژیک نمونه های آپاندکتومی ارسالی به بخش پاتولوژی بیمارستان سینا طی سالهای 75-70 از نظر وجود واکنش آماسی
بررسی فراوانی علائم ادراری بر اساس کرایتریاهای ‏‎(IPSS) International Prostatic Ssymptom Score‎‏ در مردان بین 40 تا 70ساله در شهر قم
بررسی اشکال و خصوصیات بیماری تاکایوسو که در بیمارستان امام خمینی و دکتر شریعتی در طی سالهای 1377-1367 بستری گشته اند
تعیین فراوانی پارگی زودرس پرده های آمنیوتیک در خانمهای حامله با سن حاملگی بیش از 22 هفته بستری شده در بیمارستان و زایشگاه شهید دکتر علی شبیه خ
گزارش موارد درمان جراحی فلج عصب صورتی در بیماران مختلف در سالهای 79-1376
بررسی تغییرات مایع نخاع در تشخیص مننژیت نوزادان در بیمارستان بهرامی از شهریور سال 1372 الی 1378
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

تعیین میزان حساسیت تست‏‎‎‏های بالینی در تشخیص سندرم تونل کارپ در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (
سندرم تونل کارپ یک نورپاتی محیطی در اندام فوقانی بوده که بدنبال فشار مزمن به عصب مدین در کانال مچ دست ایجاد می شود .


معرفی بیماران بستری شده با تشخیص ‏‎Foot Drop‎‏در بیمارستان امام خمینی از سال 78-1370
تشخیص و درمان به موقع این بیماری حائز اهمیت هست .


تشخیص افتراقی بین سوش های واکسن و وحشی ویروس پولیو با استفاده از تکنیک هیبریدیزاسیون با پروب ‏‎RNA‎‏
بنابراین روشهای متعدد کلینیکی و پاراکلینیکی برای کمک به تشخیص این سندرم وجود دارد .


بررسی مقایسه ای معیارهای ارزیابی بصیرت کلامی بیانی و بصیرت رفتاری ضمنی در بیماران اسکیزوفرنیک بستری در بیمارستان روزبه از پاییز 1379 تا پاییز
مهمترین روش تشخیصی، مطالعه الکترودیاگنوز هست و یکی از روشهای ساده و در دسترس هستفاده مناسب از معاینات فیزیکی بخصوص تست های بالینی هست .


بررسی رژیم های مختلف پروفیلاکسی سل در بیماران پیوند کلیه در بیمارستان دکتر شریعتی از نیمه دوم سال 1379 به مدت یکسال
این پایان نامه جهت تعیین میزان حساسیت های تست های بالینی در تشخیص سندرم تونل کارپ طرح ریزی شده هست .


بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
یافته های بدست آمده در این مطالعه نشان میدهد که حساسترین تست در کل بیماران فالن و تینل هست .


بررسی علل خونریزی گوارشی در کودکان
در گروه زنان حساس ترین تست بالینی تینل هست .


تشخیصهای هیستوپاتولوژیک در موارد ارجاعی به مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تحت تشخیص بالینی ‏‎«خال»‎‏‎‏ طی سالهای 75-1374
ولی در گروه مردان حساس ترین تست فالن بود .


بررسی 10 ساله موارد سنگ کیسه صفرا در اطفال از سنسن 0تا 15 سالگی از سال 67تا 77 در مرکز طبی اطفال
با افزایش سن حساس ترین تست تینل بود.

همچنین با افزاش شدت ‏‎CTS‎‏ حساس ترین تست بالینی تینل بود .
82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews

بررسی فراوانی محل آنوریسم در بیماران دچار خونریزی تحت عنکبوتیه بصورت خودبخودی با استفاده از تکنیکهای مختلف آنژیوگرافی در بیماران مراجعه کن
بررسیOut Come بیماران مبتلا به کانسر کلیه مراجعه کننده به بیمارستان سینا از سال 68تا 73
بررسی تستهای تشخیصی cf در بیماران مرکز طبی کودکان
بررسی فراوانی خارش در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز در بیمارستانهای امام، شریعتی و سینا در پاییز 1376
بررسی فاکتورهای تعیین کننده پیش آگهی عمل واریکوسل در مراجعین نابارور به درمانگاه اورولوژی بیمارستان امام خمینی از مرداد 1376 لغایت بهمن 1376
بررسی موارد انجام شدهCPR در 6 بیمارستان دانشگاهی شهر تهران از پاییز 77تا بهار 78
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*