بررسی رگه های(زمینه های) اختلال شخصیت در زنان با تشخیص سایکوز بعداز زایمان بستری در بیمارستان فارابی طی سالهای 80-74

بررسی 90 مورد CVA در جوانان (Cerebrovascular accident در افراد جوان 15 تا 40 ساله) بستری شده در بیمارستان امام خمینی بین سالهای 1372تا 1377
بررسی نتایج حاملگی بدنبال روشهای مختلف رزکسیون هیستروسکوپیک سمپتوم رحمی در کلیه بیمارستانها و مراکز خصوصی و دولتی شهر تهران از ابتدای بکار
بررسی عوارض قلبی در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بررسی علل و درمان انجام شده در هیپربیلی روبینمی غیرمستقیم پاتولوژیک در 1000 نوزاد بستری شده در مرکز طبی اطفال
اکتینومایکوزیس و گزارش یک مورد اکتینومایکوزیس شکمی در بخش کودکان مجتمع بیمارستان امام خمینی
رویدادهای جدید در توبروزاسکلروزیس
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

بررسی رگه های(زمینه های) اختلال شخصیت در زنان با تشخیص سایکوز بعداز زایمان بستری در بیمارستان فارابی طی سالهای 80-74
سایکوز بعداز زایمان شدیدترین فرم ناخوشی های روانی سپس زایمان هست که برخلاف غم سپس زایمان ودپرسیون بعداز زایمان یک واقعه نادر بوده و تقریبا 2-1 مورد در هزار زن سپس تولد بچه اتفاق می افتد.


ایمونوهماتولوژی و گروههای خونی
از اونجا که زنانی که یکی از رگه های اختلال شخصیت را دارند مستعد بروز سایکوز سپس زایمان هستند و از طرف دیگر زنانی که یکبار سایکوز بعداز زایمان داشته اند با شناسایی رگه های اختلال شخصیت اونها می‌توان از میزان عودکم کرده ویاجلوگیری کنیم و با توجه به اینکه در مورد رگه های اختلال شخصیت در زنان با تشخیص سایکوز سپس زایمان تاکنون در هیچ کجا تحقیقی انجام نشده بود یک تحقیق ضروری به نظر می رسید .


تعیین رابطه بین بیماری افسردگی اساسی و شکایات جسمی در کلیه بیماران بستری شده طی نیمه دوم سال 1373 در بیمارستان روانپزشکی اخوان
به همین منظور پرونده های 62 بیمارکه با تشخیص سایکوز سپس زایمان در بیمارستان فارابی کرمانشاه بستری شده بودند انتخاب گردید.سپس اطلاعات مربوط به 4 متغیر سن ، سابقه اختلال روانی درمادر ، تعداد زایمانها واختلال شخصیتی که رگه های اون را دارا بوده اند از پرونده ها هستخراج گردید و مشخص گردید که حداقل سن 16 سال و حداکثر 45 سال بود.


بیماری گوشه و بررسی چند مورد آن در بیمارستان بهرامی
در مجموع 3/32 % زنان سابقه اختلال روانی مثبت بود ، 1/58 % اونها زایمان اول بوده و فراوانترین اختلال شخصیتی که رگه های اون در کل جمعیت وجود داشت هیستریونیک وکمترین اون اسکیزوتیپ وخودشیفته بود.


صدمات مجاری صفراوی


ندول منفرد تیروئید


76 out of 100 based on 46 user ratings 946 reviews

چهره بالینی و آزمایشگاهی و نحوه درمان ترومبوسیتوپنی در 1310 بیمار مبتلا به لوپوس اریتماتوسیستمیک در مرکز تحقیقات روماتولوژی
برسی میزان سرب در هوا و ادرار کارگران خطوط قلع کاری صنعت خودروسازی (شرکت ایران خودرو)
درمانهای نوین فشارخون (مهارکننده های تبدیل آنژیوتانسین)ACEI
بررسی فراوانی سنی، جنسی و منطقه ای تومورهای اطفال از دیدگاه پاتولوژیک در فاصله سالهای 69-73
تب تیفوئیدی - گاستروآنتریت و دیگر بیماریهای سالمونلایی و درمان
بررسی میزان سزارین در مواردPremature Rupture of the Membranes پارگی زودرس کیسه آب(PROM) بعد از هفته 36 حاملگی در بیمارستان دکتر شریعتی تهران از ابتدای سال1374تا
بررسی میزان شیوع ریسک فاکتورهای بیماریهای عروق کرونر در افراد بالای 15 سال شهرتهران
بررسی میزان شیوع آزمون گلوکز 50 گرمی خوراکی یک ساعته غیرطبیعی در 450 نفر خانم حامله مراجعه کننده به درمانگاه زنان و زایمان بیمارستان شهید باهن
بررسی یافته های اکوکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به استروک ایسکمیک در بخش داخلی اعصاب بیمارستان سینا طی سال 78-77
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*