بررسی ساختار موضوع ومیزان رعایت اصول نگارش علمی در پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سالهای1372-1383

مقایسه اثر متوکلوپرامید و دیفن هیدرامین بر تهوع و استفراغ بعد از عمل در بیمارانی که تحت جراحی الکتیو با بیهوشی عمومی قرار گرفته اند.
بررسی میزان بقا 5 ساله در بیماران مبتلا به کانسر اپی تلیال تخمدان مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی و امام خمینی از سال 68 تا 75
بررسی نتایج پاتولوژی محصولات حاملگی بدنبال D&C های انجام شده در بیمارستان شریعتی در طی سالهای 77-74
بررسی مقایسه ای فراوانی نسبی کارسینوم سالهای 69-1368 و 79-1378 در کلیه بیماران دارای پرونده پاتولوژی در بخش پاتولوژی بیمارستان رازی
بررسی ارتباط نوع زایمان(سزارین، زایمان طبیعی) با میزان مرگ و میر و موربیدیتی زودرس نوزادان کم وزن (کمتر از 2500 گرم) بستری شده ولیعصر(عج)در ساله
بررسی توده های غدد بزاقی از نظر جنس، محل و پاتولوژی در بیمارستانهای امام خمینی (ره) و امیراعلم از سال 1372 تا 1377
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot
بررسی بیماران فلج مغزی در ایران
فیستولهای دستگاه گوارش و صفراوی
کینولون ها و نقش آنها در درمان بیماریهای عفونی
بررسی فراوانیهای ناهنجاریهای مادرزادی قابل شناسائی در نوزادان متولد شده در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در 24 ساعت اول بع
ارائه یک روش بهینه شده گاز کروماتوگرافی جهت اندازه گیری فنی توئین در سرم
بررسی ارتباط بین طول زمان CPB با عوارض تنفسی
بهترین درمان شکستگی های دوباره جابجا شده انتهای دیستال رادیوس
بررسی سرواپیدوبیولوژیک شیوع عفونت با هلیکوباکترپیلوری در دو منطقه با شیوع بالا(اردبیل) و پائین (یزد) سرطان معده در سال 1376
تعیین فراوانی عفونت هلیکوباکترپیلوری در گاستریت ناحیه آنترمعده و زخم اثنی عشر در یکصد نفر از بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارست
تهیه و تولیدFab آنتی دیگوکسین و بررسی اثرات آن در خنثی کردن دوز سمی دیگوکسین
مقایسه تشخیص بالینی فارنژیت استرپتوکوکی با یافته های پاراکلینیک (کشت گلو) در بیماران مراجعه کننده به مرکز سرم درمانی کاشان در نیمه دوم سال 137
بررسی ارتباط مصرف دخانیات با ضایعات(خوش خیم و بدخیم) مری و معده در نمونه های ارسالی به آزمایشگاه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1375
تومورهای جمجمه
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*