بررسی نسبت سلولها در لاواژ تشخیصی پریتوئن در بیماران ترومای بلانت شکم که پارگی احشای توخالی داشته و تحت عمل جراحی (لاپاراتومی) قرار گرفته ان

بررسی سرواپیدوبیولوژیک شیوع عفونت با هلیکوباکترپیلوری در دو منطقه با شیوع بالا(اردبیل) و پائین (یزد) سرطان معده در سال 1376
تعیین فراوانی عفونت هلیکوباکترپیلوری در گاستریت ناحیه آنترمعده و زخم اثنی عشر در یکصد نفر از بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارست
تهیه و تولیدFab آنتی دیگوکسین و بررسی اثرات آن در خنثی کردن دوز سمی دیگوکسین
مقایسه تشخیص بالینی فارنژیت استرپتوکوکی با یافته های پاراکلینیک (کشت گلو) در بیماران مراجعه کننده به مرکز سرم درمانی کاشان در نیمه دوم سال 137
بررسی ارتباط مصرف دخانیات با ضایعات(خوش خیم و بدخیم) مری و معده در نمونه های ارسالی به آزمایشگاه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1375
تومورهای جمجمه
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

بررسی نسبت سلولها در لاواژ تشخیصی پریتوئن در بیماران ترومای بلانت شکم که پارگی احشای توخالی داشته و تحت عمل جراحی (لاپاراتومی) قرار گرفته ان
هدف پايه ی این پژوهش ارائه معیاری جدید با هستفاده از نسبت سلولها در مایع لاواژ هست تا با کمک ‏‎DPL‎‏ آسیب احشای توخالی را از اعضای توپر تمیز داد و به این طریق ارزش این تست تشخیصی ارزان و در دسترس را اضافه کرد.


بررسی و مداوای 65 مورد اگزوفتالمی یک طرفه در بیمارستان سینا
در این مطالعه 292 بیمارترومای بیمارستان سینا در سالهای 1370-78 تحت برسی برنامه گرفته و دومعیار جدید در اونها بررسی شد.


مطالعه تستهای انعقادی(Platelet.C CT, BT PTT, PT) در بیماران مبتلا به آنمی فقرآهن مراجعه کننده به یک مطب خصوصی طی سالهای 76-1373
با توجه به این معیارها و اطلاعات منتج از اونها نسبت سلولها معیار مناسبی در تشخیص آسیب احشای توخالی بوده و باعث کاهش تعداد لاپاراتومی های غیردرمانی خواهد بود

بررسی چگونگی ارتباط میان درخواست و اندیکاسیون درخواست آزمایشات روتین موجود در بخش طبی 2 بیمارستان امام خمینی از تاریخ 15/2/77 تا 15/6/77


70 out of 100 based on 40 user ratings 490 reviews

بررسی اثرات هیپرتیروتروپینمی گذرا بر روی ضریب هوشی و اعمال پسیکوموتور
بررسی موارد نارسایی کلیه بدنبال جراحی قلب باز
مقاومت به د.د.ت و بررسی اثر Cross-resistance آن نسبت به پیروتیروئیدها در آنوفل استفنسی
بررسی بیماریهای همراه با دیابت کودکان در پنج ساله اخیر در مرکز طبی کودکان
مقایسه ئیدراتهای کربن سرم خون افراد مسلول، مشکوک و سالم با استفاده از گاز سلیکوئید کروماتوگرافی (FINGER PRINT) (G.I.C.) (گامی در جهت تشخیص سریع سل)
علل سرطان روده بزرگ
بررسی علل عدم مراجعه زنان مبتلا به کانسر پیشرفته پستان در مراحل اولیه بیماری در بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1379
علل و شیوع برونشیت مزمن در زنان روستائی ایران
بررسی اپیدورال هماتوما در بیماران بستری شده در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از فروردین 1369 لغایت اسفند 1373
بررسی شیوع تومورهای نخاعی، روشهای تشخیصی درمانی در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی اعصاب بیمارستان شریعتی از سال 77-71
بررسی فراوانی ایکتر بالینی در نوزادان ترم تولد یافته از راه زایمان طبیعی و سزارین و علل موثر بر آن در بیمارستان ولیعصر از خرداد تا مهر 1378
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*