بررسی علل خونریزی گوارشی در کودکان

بررسی شیوع تومورهای نخاعی، روشهای تشخیصی درمانی در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی اعصاب بیمارستان شریعتی از سال 77-71
بررسی فراوانی ایکتر بالینی در نوزادان ترم تولد یافته از راه زایمان طبیعی و سزارین و علل موثر بر آن در بیمارستان ولیعصر از خرداد تا مهر 1378
بررسی عوامل اتیولوژیک واسکولیت لکوسیتوکلاستیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی در سالهای 79-1370
بررسی یافته های رادیولوژیک در گرافی قفسه سینه در مبتلایان به کانسر اولیه دستگاه گوارش مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی (ر
بررسی یازده ساله موارد سارکوم یوئینگ در بیمارستانهای شریعتی و شفا یحیائیان تهران در فاصله سالهای 79-1369
مقایسه عوامل موثر بر بازال سل کارسینومای منفرد و متعدد در بیماران مبتلا به BCC مراجعه کننده به درمانگاه تومور بیمارستان رازی
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

بررسی علل خونریزی گوارشی در کودکان
طیف خونریزی گوارشی در کودکان با ین طیف در بزرگسالان بکلی متفاوت میباشد.


بررسی توزیع بکارگیری روشهای کنتراسپتیو غیر هورمونال در خانمهای در سنین باروری مراجعه کننده به مراکز تنظیم خانواده بیمارستانهای شریعتی و می
طیف بالینی خونریزی گوارشی می تواند از بدون علامت واضح در خونریزی مزمن تا شوک هیپو و مرگگ در خونریزیهای وسیع و بزرگ تغییر نماید.


بررسی ارتباط موفقیت سنگ شکنی با Body Mass Index دربیماران مراجعه کننده به مرکز درمانی شهید شوریده از آبان تا بهمن ماه 1377
کانسر دستگاه گوارش نادر اما اختلالات داخلی و انعقادی شایع هست .


بررسی وقوع آپاندیسیت در 125 مورد زن باردار که با شکم درد حاد به این بیمارستان ها مراجعه نمودند. بیمارستان شریعتی امام خمینی (ره) میرزاکوچک خان
خونریزی بدو دسته فوقانی و تحتانی تقسیم می شود که محل و کیفیت خونریزی از روی خونریزی مقعدی مشخص میشود.


بررسی علل انجام کولوستومی ظرف ده سال اخیر در بیمارستان سینا
رنگ خون و مدفوع نیز بیانگر نوع خونریزی در دستگاه گوارش میباشد.


بررسی عوامل اتیولوژیک سرطان مثانه و تعیین ارتباط با نوع سرطان در بیماران مبتلا به سرطان مثانه در بخش اورولوژی بیمارستانهای امام خمینی و سین


بررسی دموگرافیک و اتیولوژیک اسکواموس سل کارسینوما در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تومور بیمارستان رازی در مدت دو سال


76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews

بررسی فراوانی تومورهای کلیه و مقایسه سنی و جنسی و انواع تومور در نمونه های ارسالی به بخش آسیب شناسی بیمارستان سینا در طی سالهای 75-70
آشالازی مری در کودکان (بررسی 20 ساله از ابتدای سال 1358 تا انتهای سال 1377 در مرکز طبی کودکان
بررسی و مقایسه عوارض تنفسی نوزادان پس از سزارین انتخابی و زایمان طبیعی در بیمارستان امام خمینی (ره) و شریعتی تهران سال 78-1377
بررسی 400 مراجعه کننده سرپایی به علت ضرب و جرع به سازمان پزشکی قانونی تهران در سال 1378
بررسی آگاهی انترنهای بیمارستان امام خمینی و مرکز طبی اطفال از آمبلیوپی خرداد 76
مقایسه اثر هپارین زیرجلدی و داخل وریدی در کاهش ایسکمی میوکارد در مبتلایان به انژین صدری ناپایدار
بررسی ویژگیهای بیماران بستری شده بعلت صدمات چشمی در بیمارستان متینی کاشان از سال 1370 تا نیمه اول سال 1376
همیوپات چیست
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*