تعیین فراوانی اطفال زیر2 سال مبتلا به FTT (اختلال رشد) تحت پوشش مراکز بهداشتی -درمانی روستایی کاشان از مهرماه 71 تا مهرماه 72


تعیین فراوانی اطفال زیر2 سال مبتلا به FTT (اختلال رشد) تحت پوشش مراکز بهداشتی -درمانی روستایی کاشان از مهرماه 71 تا مهرماه 72
FTT تاخیر در رشد هست که معمولا وزن را بعنوان شاخص اون در نظر میگیرند.


آنومالیهای وریدهای سیستمیک و معرفی بیماران سال گذشته بیمارستان شریعتی
اهمیت این موضوع از یک سو و ازسوی دیگر کمبود اطلاعات پایه درباره میزان فراوانی اون باعث ایجاد انگیزه این پژوهش گردیده هست.


تعیین میزان بقا 1و3و5 ساله کانسر ریه در بیماران مراجعه کننده به بخش های جراحی بیمارستان امام خمینی (بخش قفسه سینه- جراحی عمومی) از سال 73-68
علاوه بر خطر سلامتی حاد کودک و اختلال رشد کودک، قوای عقلانی، اعمال و رفتارهای اجتماعی و روانی را متاثر میسازد.


طبقه بندی Bnaff، پاسخ به درمان و پیامد وازنش حاد کلیه های آلوگرافت در بیمارستانهای بقیه الله الاعظم(عج)، دکتر شریعتی و لبافی نژاد
لذا شناخت زود و درمان اون دارای اهمیت ویژه ای هست.


بررسی یافته های رادیولوژیک در گرافی قفسه سینه در مبتلایان به کانسر اولیه دستگاه گوارش مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی(ر
1563 کودک زیر 2 سال مناطق روستایی کاشان در این بررسی مورد مطالعه برنامه گرفتند و از بین 743 کودک روستاهای کویری 110مورد FTT مشاهده شد.


بررسی سوختگیها و عوارض ناشی از آن در 100 بیمار در بیمارستان توحید
از 793 کودک مناطق کوهستانی 93مورد FTT مشاهده شد.


بررسی فراوانی LBW و برخی عوامل موثر بر آن در موالید زنده بیمارستانهای زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1378


بررسی توزیع سنی بیماران فلج دوره ای هیپوکالمیک اولیه بستری در بیمارستانهای امام خمینی(ره) و شریعتی از سال 1372 الی 1378


88 out of 100 based on 78 user ratings 778 reviews

تعیین فراوانی ویژگیهای بیماران مبتلا به دیسکوپاتی بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 1373-1371
تعیین فراوانی علل خونریزی دستگاه گوارش تحتانی بر اساس یافته های آندوسکوپی و ارتباط آن با تشخیص بالینی هنگام مراجعه در 100 مورد از بیماران مرا
تعیین ارتباط ریفلاکس صفراوی با اولسرپتیک در مراجعه کنندگان به بخش اندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1372
نقشFCPC در تشخیص و درمان دردهای حاد شکمی
بررسی فراوانی شکستگی فک تحتانی از لحاظ شیوع محل آناتومیک در بیماران بستری در بیمارستانهای امام خمینی(ره)، شریعتی و امیراعلم در فاصله سالهای
تعیین وزن جنین های ترم بروش کلینیکی و مقایسه آن با تخمین وزن بوسیله اولتراسونوگرافی در بیمارستان آرش 80-1379
بررسی علل عدم مراجعه مبتلایان به کانسرهای پیشرفته زنان(Stageبالا) در مراحل اولیه بیماری به متخصصین زنان در بیمارستانهای زنان دانشگاه علوم پزش
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*