مقایسه تظاهرات کلینیکی و پاراکلینیکی آندوکاردیت باکتریال در معتادان تزریقی و افراد غیر معتاد در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران طی سالها

تعیین فراوانی علل خونریزی دستگاه گوارش تحتانی بر اساس یافته های آندوسکوپی و ارتباط آن با تشخیص بالینی هنگام مراجعه در 100 مورد از بیماران مرا
تعیین ارتباط ریفلاکس صفراوی با اولسرپتیک در مراجعه کنندگان به بخش اندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1372
نقشFCPC در تشخیص و درمان دردهای حاد شکمی
بررسی فراوانی شکستگی فک تحتانی از لحاظ شیوع محل آناتومیک در بیماران بستری در بیمارستانهای امام خمینی(ره)، شریعتی و امیراعلم در فاصله سالهای
تعیین وزن جنین های ترم بروش کلینیکی و مقایسه آن با تخمین وزن بوسیله اولتراسونوگرافی در بیمارستان آرش 80-1379
بررسی علل عدم مراجعه مبتلایان به کانسرهای پیشرفته زنان(Stageبالا) در مراحل اولیه بیماری به متخصصین زنان در بیمارستانهای زنان دانشگاه علوم پزش
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

مقایسه تظاهرات کلینیکی و پاراکلینیکی آندوکاردیت باکتریال در معتادان تزریقی و افراد غیر معتاد در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران طی سالها
اوندوکاردیت بوسیله وژتاسیون مشخص میگردد، عفونت شایعترین علت و کلنی های میکروسکوپیک ارگانیسم مسئول در زیر سطح فیبرین دفن شده اند.


بررسی ارتباط توده بدنی (BMI) قبل از بارداری با زایمان زودرس در خانمهای حامله مراجعه کننده به بیمارستانهای میرزا کوچک خان، ولیعصر و شریعتی در س
بدلیل تفاوتهای تظاهرات کلینیکی و پاراکلینیکی این بیماری در معتادین تزریقی نسبت به غیر اونها در این پایان نامه به بررسی این تظاهرات در افراد معتاد مراجعه نماينده به بیمارستان امام خمینی شهرستان تهران پرداخته شد.


بررسی میزان گرایش کارورزان پزشکی نسبت به ادامه تحصیل در رشته های دستیاری و عوامل موثر بر آن در دانشکده علوم پزشکی تهران درسال 80
دو گروه 40 تایی افراد معتاد مبتلا و غیر معتاد مبتلا انتخاب و بر روی اونان بررسی های لازم صورت پذیرفت.


بررسی فراوانی عوامل خطرزای بی اختیاری استرس ادرار در خانمهایی که در بیمارستانهای شریعتی و ولیعصر در سالهای 79-1376 به علت فوق تحت عمل جراحی قرا
تفاوتهای معنی داری بین میانگین درجه حرارت، وجود سوفل قلبی، آبسه های پراکنده ، ارگانیسم مسئول، شیوع جنسی و سنی گرفتاری، شیوع دریچه گرفتار و سابقه مصرف اونتی بیوتیک در دو گروه فوق مشاهده گردید ولی سایر متغیرهای مورد بررسی در این بخش تفاوت معنی داری نداشتند.


تعیین میزان فراوانی کانسر مخفی تیروئید در لوب مقابل کانسر دار (کانسرهای پاپیلری، فولیکولر و مدولری) در بیمارستان امیراعلم تهران از سال 1371تا


بررسی موارد برونکوسکوپی حاوی جسم خارجی در بیمارستان مرکز طبی کودکان (اهری) در فاصله سالهای 1370تا شش ماهه اول سال 1379


94 out of 100 based on 74 user ratings 274 reviews

بررسی ارتباط رسپتورهای استروئیدی و هیستوپاتولوژی در مننژیوم های اینتراکرانیال- بخش جراحی اعصاب بیمارستان امام خمینی 1379-1378
مقایسه عملکرد ریوی افراد طبیعی و سیگاریهای حقیقی و کسانی که در معرض دود سیگار بوده اند به روش اسپیرومتری در دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی چگونگی حرکت دندانی در Rat های مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی متعاقب اعمال نیرو
بررسی میزان شیوع پلی نوروپاتی دیابتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان شریعتی بر اساس معیارهای میشیگان و بریتانیا
بررسی امکان ارائه دوره های آموزش مداوم با روشهای جدید
بررسی علل زردی در نوزادان بستری در بخش نوزادان بیمارستان شهد بهشتی کاشان، از اول دیماه 71 الی آخر خرداد ماه 72.
تعیین فراوانی علل مصرف شیرخشک در شیرخواران زیر 2 سال مراجعه کننده به درمانگاههای بوعلی و گلابچی شهرستان کاشان در شش ماهه اول سال 1373
بررسی شیوع باکتریوری آسمپتوماتیک در یک مدرسه ابتدایی دخترانه و یک مدرسه ابتدایی پسرانه در شرق تهران در اسفندماه 1375
بررسی میزان آشنایی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران با تشخیص و درمان بیماریهای شایع و مهم مغز و اعصاب و عوامل موثر بر آن
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*