ارائه یک روش بهینه شده گاز کروماتوگرافی جهت اندازه گیری فنی توئین در سرم

بررسی میزان شیوع و پیشرفت میوپی در دانشجویان پزشکی سه ترم آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران (ورودی76-77)
بررسی غلظت و زمان مناسب گندزدایی گلوتارالدئید در ضدعفونی کردن رابط های ونتیلاتور بخش مراقبت های ویژه
بررسی میزان اثربخشی توکسین بوتولینوم در رفع چین و چروک ناحیه گردن
بررسی طول مدت شیردهی به دنبال زایمان سزارین و زایمان واژینال در شهر کرمانشاه در سالهای 81-80
بررسی میزان شیوع اختلال در تحرک (موبیلیتی) و شکل(مورفولوژی) اسپرم در آنالیز مایع منی و وقوع همزمان این دو مورد
بررسی و مقایسه نتایج درمان سنگهای کلیوی با دو روش ESWL وPCNL
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

ارائه یک روش بهینه شده گاز کروماتوگرافی جهت اندازه گیری فنی توئین در سرم
صرع یکی از شایعترین یماریهای عصبی در انسان هست که اکثرا در اثر افزایش فعالیتهای الکتریکی نرونها ایجاد میگردد.


بررسی فراوانی انواع پرزانتاسیون جنین در فاز لیبر مادران مراجعه کننده به بیمارستان شهید اکبرآبادی در نیمه اول سال 82
بمنظور کنترل و درمان این بیماری داروهای متفاوی مصرف میشود که یکی از پرمصرف ترین اونها فنی توئین هست و از اونجا که متابولیسم این دارو اشباع پذیر بوده و کینتیک اون از قانون میکائیلیس منتن تبعیت میکند.


بررسی عوامل موثر در ابتلا به لشمانیوز جلدی شهری در منطقه شمال غرب تهران
بنابر این پیگیری غلظت سرمی بمنظور ایجاد حداکثر درمانی به همراه حداقل سمیت های ممکن امری بدیهی هست.


بررسی وضعیت تغذیه‌ای بیماران همودیالیزی مزمن و فاکتورهای موثر در ایجاد سوءتغذیه در این بیماران در شهر کرمان
در این تحقیق جهت سنجش سطح سرمی فنی توئین روشی ساده و کم هزینه با هستفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف ارائه گردید.


بررسی میزان شیوع گالاکتوره و هیپرپرولاکتینمی در بیماران با ‏‎AUB‎‏ مراجعه کننده به کلینیک‌های زنان و زایمان
در این روش پیک تری هگزیفنیدیل و فنی توئین بترتیب در دقیقه 9.3 و 10.2 بود.


بررسی فراوانی تظاهرات غیرمعمول لیشامنیوز پوستی در 810 بیمار مبتلای مراجعه کننده به درمانگاههای پوست (بیمارستان افضلی‌پور و بیمارستان آیت ال
وقت بازداری سایر داروهای ضدصرع با فنی توئین متفاوت بوده که میتواند اندازه گیری فنی توئین را در حضور داروهای فوق ممکن سازد.


تعیین توزیع فراوانی انواع ضایعات چشمی موتورسواران ناشی از تصادفات در مراجعین به اورژانسهای کلانتری و شهید صدوقی


بررسی تاثیر عملیات کشاورزی(فاریاب) بر تخریب منابع طبیعی (مطالعه موردی: دشت ورامین)


94 out of 100 based on 64 user ratings 1114 reviews

بررسی سرانجام زنان حامله دچار سوختگی بستری در بیمارستانهای امام خمینی (ره) و معتضدی کرمانشاه طی سالهای 81-1370
بررسی میزان شیوع سنی کاتاراکت در بیماران بستری و تحت عمل جرحی قرار گرفته ر بیمارستان طرفه در سه سال اخیر
بررسی ارتباط چرخاندن سوزن نخاعی و کاهش سردرد پس از بی حسی نخاعی در بیمارانیکه تحت عمل سزارین در بیمارستان جواهری قرار گرفته اند
بررسی میزان عوارض تزریق دیسپورت و لترال اینترنال اسفنگتروتومی باز در مبتلایان به فیشر آنال در بیمارستان بعثت ناجا و یک مرکز خصوصی در سال 1382
بررسی شیوع تنگی شریان کلیوی RAS در بیماران مبتلا به پرفشاری خون که تحت آنژیوگرافی عروق کرونری قرار می گیرند
آگاهی و نگرش پزشکان عمومی و متخصص شهر کرمان در مورد ارتباط با بیمار و مهارتهای ارتباطی
بررسی عوارض عروقی در ضایعه زانوی شناور Floating Knee در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهیدباهنر از مهرماه 1382 لغایت مهرماه 1383
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*