بررسی دموگرافیک و اتیولوژیک اسکواموس سل کارسینوما در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تومور بیمارستان رازی در مدت دو سال

تعیین میزان رضایت بیماران از فرآیند مراجعه به پزشک در شهر کرمان
مقایسه اثر ضد دردی مورفین به دو روش تزریق عضلانی و ترکیبی از تزریق عضلانی و IV drip در بیماران وابسته به تریاک که تحت عمل جراحی قرار می گیرند
بررسی ارتباط بین علائم جسمانی و ریسک اقدام به خودکشی در بیماران مبتلا به اختلال خلقی (یک قطبی و دو قطبی)
بررسی عوامل اتیولوژیک کاتاراکت در 400 بیمار مبتلا به آن که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند در بیمارستان لبافی نژاد در سال 1382
بررسی علل مرگ داخل رحمی جنین و تاثیر آن بر روی مادر در طی 7 سال در بیمارستان جواهری تهران (1382-1375)
بررسی میزان شیوع آنمی فقر آهن در زنان باردار سه ماهه سوم حاملگی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله کاشانی در سال 1383
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot
بررسی مقایسه ای اثر متوکلوپرامید و گرانی سترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از جراحی کاتاراکت
کنترل حلقه بسته ‏‎DVR‎‏ مبتنی بر استراتژی حداقل انرژی به منظور جبران کمبود ولتاژ
تعیین میزان بروز سرطان پستان در استان کرمانشاه از طریق ثبت فعال موارد سرطان در فاصله سالهای 1375-1379
بررسی عملکرد متخصصین و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه دادن خبرهای بد به بیماران در سال 1382
مطالعه سینتیکی کوپلیمرشدن قطعه ای و ینیل استات و (متا) کریلات ها به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم (ATRP)
سنتز و شناسایی لیگاندهای پیریدین آمین سه پایه ای بالقوه هفت دندانه (N7) و فنل آمین سه پایه ای بالقوه هفت دندانه (N4O3) و کمپلکس های مربوطه آنها با
بررسی اثر بخشی درن هموواک در جلوگیری از درد پس از عمل، مرطوب شده پانسمان، تشکیل هماتوم و عفونت در اعمال جراحی شکسته بندی مربوط به ارتوپدی
شناسایی سویه های پورخولدریا سپاشیا جدا شده از بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک مراجعه کننده به سه بیمارستان شهر تهران
طراحی ژنتیکی شبکه های عصبی عمومی از نوع ‏‎GMDH‎‏ برای مدلسازی فرایندهای انفجاری
روش نوین از بکارگیری انرژی الکتریسیته در بخش کشاورزی
مقایسه سیل کرونالی حاصل از ماده ترمیم موقت Cavizol ساخت ایران با انواع مشابه خارجی در مطالعه Invitro
بررسی میزان شیوع آمبلیوپی ناشی از استرابیسم ایزوتروپی در کودکان 8 ساله و کوچکتر از سال 1378 تا 1383
بررسی تغییرات آزمایشگاهی بدو مراجعه در بیماران مبتلا به شیگلوز مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) جوادیه تهران در فاصله سالهای 83-1377
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*