بررسی 5 ساله موارد AML, M4, M5 بیمارستان دکتر شریعتی تهران سالهای 72تا75

تعیین فراوانی ناهنجاریهای دهانی - فکی در بیماران مبتلا به B تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر (ع) شهر زاهدان در سال 81-1380
بررسی اثرات هیستو پاتولوژیک در ریه متعاقب تاثیر گازهای حاصل از جوشکاری اتصالات فلزی
مقایسه اثر وارنیش‌های B.D پیشرو، Harvard و Sultan در کاهش ریزنشت حفرات کلاس V ترمیم شده با آمالگام بصورت Invitro
بررسی علل ترانسفوزیون خون در بیماران کله سیستکتومی شده در بیمارستان خاتم (ص) در سالهای 82-1379
میزان شیوع پدیده‌های تجزیه‌ای در بین دانش آموزان دبیرستانهای شهر مشهد
مقایسه فراوانی سرولوژی مثبت مایکوپلاسما پنومونیه بر مبنای الایزا در بیماران مبتلا به اینفار کشن میو کارد با گروه کنترل در بیمارستان خاتم ا
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

بررسی 5 ساله موارد AML, M4, M5 بیمارستان دکتر شریعتی تهران سالهای 72تا75
لوکمی حاد میلوئیدی مشخص نماينده گروهی از نئوپلاسمهای برخاسته از مغز هستخوان هست که از نظر کلینیکی مشابهند اما خصوصیات مرفولوژیک و سایتوژنتیک متفاوتی دارند.در این پایان نامه بمنظور تعیین فراوانی این بیماران و انواع لوکمی حاد میلوئیدی در بیمارستان دکتر شریعتی شهرستان تهران انجام شده هست.


تعیین سن منارک در دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر زابل در سال 84-83
نتایج حاصل از این بررسی عبارتند از:‌ از بین 154 بیمار مبتلا 50 بیمار از نوع ام.5 و ام.4 بودند،‌ متوسط سن بیماران 31.36 سال بود،‌ 38% بیماران زن و بقیه مرد بوده اند،‌ بیشترین فراوانی در تهران، گیلان و مازندران بوده هست،‌ بیشترین فراوانی شغلی زنان خانه دار و بعد دانش آموزان بوده اند،‌40% بیماران ارگانومگالی دارند، 24%‌بیماران لنفادنوپاتی،‌50%‌ هایپوکالمی،‌‌32% هایپرتروفی لثه، 78% بیماران عفونت دارند،‌ نقل فلوسایتومتری 74% بیماران OK تشخیص AML ، در 18.5% ALLو 7.4%‌بای فنوتیپ بوده هست،‌هر 9 بیمار سایتوژنتیک شده اختلالات کروموزمی دارند،‌56% بیماران کلاسیک،‌44%‌پس از دوره درمان کلاسیک درمان دوزبالا گرفتند، 65.2%‌بیماران پسرفت کامل،‌56.5%‌با سیکل شیمی درمانیی ریفراکتور شدند،‌40% بیماران IT دریافت و 4%بیماران ITرادیوتراپی جمجمه و 26%‌BMTشدند و در پایان میانه بقای کلی 20.07 ماه بود.


منوسیتوز خون محیطی پس از MI و رابطه آن با عوارض MI


مقایسه اثر درمانی کلوزاپین و ریپیریدون در بیماران اسکیزوفرنی مقاوم به درمانی بستری در مرکز یاس و روانپزشکی زاهدان


76 out of 100 based on 76 user ratings 826 reviews

بررسی کاراکترهای الکتروفیزیولوژیک عصب فاسیال در بیماران مبتلا به دیابت Type II کنترل نشده بستری در بیمارستان خاتم در سال 1383 و مقایسه آن با افر
تعیین فراوانی انواع کاهش شنوایی و شدت کاهش شنوایی با توجه به ادیوگرام در دانش‌ ‌آموزان مدرسه باغچه ‌بان شهر زاهدان در تابستان 83
تعیین سطح آگاهی و میزان استفاده از داروهای نیروزا در بدنسازان شهرستان زاهدان در سال 1381
تعیین رابطه حمایت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی و علائم افسردگی و اضطراب دانش آموزان پسر 19-15 ساله زاهدان درسال تحصیلی 82-81
مطالعه گیکو کونژوگه‌های سطحی سلول در ضایعات اپی تلیال مری
بررس مقایسه‌ای نخ کاتکوک کرومیک با نخ نایلون در بستن پوست عمل جراحی سزارین در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زا
بررسی آگاهی دبیران (بهداشت، پرورشی ، زیست‌شناسی و مشاوره ) دبیرستانهای دخترانه شهر زاهدان درباره بیماری‌های منطقه از طریق جنسی و روشهای پی
بررسی اثر رفع فشار بسیار زودرس از نخاع در ضایعه کامل نخاعی Rat
بررسی میزان شیوع مصرف مواد اعتیاد آور بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بررسی شیوع و مقاومت دارویی نازوکاریرهای استافیلوکوک طلایی در بیماران دیابتیک تیپ I و II مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیماستان بوعلی زاهد
بررسی شیوع شکستگی باز در بیماران مراجعه کننده با شکستگی به اورژانس جراحی بیمارستان خاتم زاهدان از شهریور 81 تا شهریور 82
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*