بررسی اپیدمیولوژیک سنگهای ادراری خارج شده در مراجعین بیمارستان چهارمین شهیدمحراب کرمانشاه طی سالهای 82-1381

بررسی میزان شیوع هیپوتیروئیدی در بیماران همودیالیزی
بررسی میزان حساسیت سونوگرافی ترانس ابدومینال در تشخیص حاملگی خارج رحم ( E.P ) در بیماران مشکوک به E.P مراجعه کننده به بیمارستان خاتم و زایشگاه
بررسی میزان شیوع علائم پدیده‌های تجزیه‌ای در بین دانش آموزان دبیرستان‌های شهر زاهدان در سال 1382
بررسی توزیع فراوانی علل تروماهای بینی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم زاهدان از تیر ماه 1382 لغایت شهریور ماه 1382
بررسی سطح آگاهی زنان مراجعه کننده به کلنیک‌های زنان مامایی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر زاهدان در مورد روش اورژانس پیشگیری از باداری
بررس فراوانی فاکتورهای مرتبط با سنگ ادراری در اطفال مبتلا به سنگ ادراری جراحی شده در بیمارستان علی اصغر از سال 77 تا دی ماه 82
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

بررسی اپیدمیولوژیک سنگهای ادراری خارج شده در مراجعین بیمارستان چهارمین شهیدمحراب کرمانشاه طی سالهای 82-1381
این پایان نامه بمنظور بررسی اپیدمیولوژیک سنگهای ادراری خارج شده در مراجعین بیمارستان چهارمین شهید محراب کرمانشاه طی سالهای 82-1381 باتوجه به متغیرها و ریسک فاکتورهای موثر بر شیوع سنگهای ادراری جهت مقایسه با سایر کشورها و رفرنس اورولوژی تدوین گردیده هست.


بررسی شیوع و علل پنوموتوراکس در بیماران بستری در بخشهای جراحی بیمارستانهای ولی عصر (عج)، قدس و امام خمینی (ره) شهر اراک از ابتدای اردیبهشت تا
جامعه آماری شامل تمامی افراد مراجعه نماينده جراحی شده جهت خروج سنگ ادراری و متغیرهای مورد بررسی عبارتند از: انواع سنگ، وزن سنگ، محل سنگ، جنسیت بیمار، سن بیمار، کریستالوری، سابقه خانوادگی سنگ ادراری، سابقه عمل جراحی اورولوژیک قبلی جهت سنگ، علایم بالینی، معاینه فیزیکی، سابقه بیماری متابولیک، کشت ادراری و شغل بیمار.


بررسی اثر اسمیرلایر بر میزان ریزنشت اپیکال در کانالهای پر شده با گوتاپرکا و سیلر Apexit


بررسی تاثیر کلوفیبرات بر زردی نوزادان رسیده سالم بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان زاهدان در نیمسال دوم 1383


70 out of 100 based on 40 user ratings 1090 reviews

بررسی فاصله زمانی بروز هیپوتیروئیدی در بیماران هیپوتیروئید درمان شده با ید رادیواکتیو مراجعه کننده به کلینیک غدد شهرستان زاهدان از سال81-82
مقایسه تغییرات همودینامیک تجویز ترکیب میدازولام و مرفین بامیدازولام وفنتانیل در آرام بخشی بیماران بستری در واحد مراقبتهای ویژه بیمارستان
بررسی الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 81-1380
بررس میزان آگاهی و رفتار والدین مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر (ع) زاهدان ، از گلودرد چرکی کودکان سنین مدرسه
مقایسه دو داروی بیهوشی رمیفنتانیل و آلفنتانیل بر استفراغ پس از عمل در مبتلایان به کاتاراکت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای زاهدان سال 1383
بررسی نتایج درمانی جراحی آندوسکوپیک سینوس در بیماران مبتلا به پولیپ آنتروکوآن ، مراجعه کننده به بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) زاهدان از تیرماه
مقایسه برخی از پیامدهای حاملگی طول کشیده با گروه نرمال در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان سال 1383
میزان شیوع سوء تغذیه در کودکان 6-3 ساله مهد کودکهای غرب تهران
تعیین اپیدمیولوژی و اندمیسیته بیماری مالاریا در ایرانشهر در سالهای 82-1381
تعیین فراوانی فصل تولد بیماران اسکیزوفرنیک بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی زاهدان در سال 1383
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد و آنزیمهای کبدی متعاقب تاثیر گازهای حاصل از جوشکاری اتصالات فلزی
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*