طراحی مکانیکی موتور SR و الگوریتم کنترلی آن

بررسی توزیع فراوانی کلونیزاسیون هلیکوباکترپیلوری در آدنوئید و لوزه ‌های کامی در نمونه‌های حاصله از آدنوئیدکتومی و تونسیلکتومی در بیمارست
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک تیروئید در رت بالغ نر بدنبال کاربرد سولفات لیتیوم
مقایسه میانگین لیپیدهای سرم در بیماران پسوریازیس و لگاریس با گروه شاهد
مقایسه میانگین تغییرات فشار خون در دو گروه از دانشجویان پسر ورزشکار ( رشته تربیت بدنی ) و غیر ورزشکار (رشته پزشکی ) زاهدان در سه وضعیت قبل ، حی
بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مراجعه کننده به کلینکیهای فوق تخصصی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان درسال 83-82
بررسی آگاهی دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر زاهدان درمورد ایدز
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

طراحی مکانیکی موتور SR و الگوریتم کنترلی آن
موتورهای SR با توجه به خواص منحصربفرد از جمله ساختار ساده و مقاوم، قابلیت تولید گشتاور در محدوده وسیع سرعت مورد توجه بسیاری در صنعت امروز واقع شده اند.


میزان تداوم تغذیه با شیر مادر وعوامل مرتبط با آن در شیرخواران تحت پوشش مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان زابل در سال 1381
با توجه به کاربرد وسیع این موتورها ، تحلیل و بهینه سازی مکانیکی و الگوریتم کنترل اون امری ضروری هست.


بررسی ابعاد مورفولوژیک سر و صورت زنان 25-18 ساله به روش سفالومتری در گروه‌های بومی استان سیستان و بلوچستان (زابل - ایرانشهر ) زمستان 81
در این یایان نامه این مسایل مورد بررسى برنامه گرفته اند.


بررسی سطح آگاهی ، نگرش و عملکرد قصابان شهر زاهدان در مورد بیماری تب کریمه کنگو در سال 1381
ابتدا ساختار موتور و اجزای مختلف اون بررسی شده اند.


بررسی اثر Preflaring ریشه بر روی دقت دستگاه Root ZX
در همین راستا مدلهای گوناگون باری تحلیل عملکرد موتور مورد ارزیابی برنامه گرفته اند.


بررسی فراوانی تعلق به خانواده‌های چند همسری در زنان مبتلا به پانیک مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی زاهدان
سپس مشکلات مکانیکى موتور از جمله نویز صوتی معرفی گشته اند.


بررسی افسردگی و شدت آن در فامیل درجه یک معتادین مراجعه کننده به کلینیک ‌های ترک اعتیاد زاهدان در تابستان سال 1382
در ادامه مدلسازی از جنبه های گوناگون مکانیکی از جمله ارتعاشات و انتقال حرارت انجام شده هست و بر همین پايه طراحى بهینه برای اجزای موتور ییشنهاد شده هست.


تعیین میزان فراوانی عفونت هلیکوباکترپیلوری در کانسر معده بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان بین سالهای 80-1377
به علاوه، برای بهینه سازی عملکرد درایو موتور الگوریتمهای مختلفی جهت کنترل و کموتاسیون موتور پیشنهاد شده هست.


بررسی فراوانی افسردگی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان در زمستان 1383
از این میان دو کنترل نماينده عاطفی و مود لغزشی فازی برای موتور SR پیشنهاد گشته اند.

این الگوریتمهای کموتاسیون اهداف ثانویه ای نظیر کاهش نویز صوتی و ریپل گشتاور را تضمین می نمايند.

عملکرد بهینه درایو تلفیقی از عملکرد کنترل نماينده و کموتاتور خواهد بود.
82 out of 100 based on 42 user ratings 1042 reviews

بررسی مقایسه قطر قدامی خلفی کانال نخاعی کمری با سونوگرافی CT اسکن در بیماران مراجعه کننده CT بیمارستان بوعلی زاهدان
بررسی شیوع علائم سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بررسی علل تمایل و عدم تمایل به توبکتومی در زنان مولتی پار سنین باروری مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) زاهدان در نیمه
مقایسه میانگین تغییرات فشار خون در دو گروه از دانشجویان دختر ورزشکار (رشته تربیت بدنی ) و غیر ورزشکار (رشته پزشکی ) زاهدان در سه وضعیت قبل . حین
بررسی فراوانی ضایعات مختلف سرویکس پاپ اسمیرهای انجام شده زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان و زایمان بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) زاهدان 1383
بررسی شیوع کم وزنی نوزادان و برخی از عوامل خطر آن در زایشگاههای شهر زاهدان از فروردین 1383 تا شهریور 1383
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*