تعیین سطح آگاهی و میزان استفاده از داروهای نیروزا در بدنسازان شهرستان زاهدان در سال 1381

بررسی فراوانی افسردگی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پاییز 83
بررسی انگیزه های معتادین مراجعه کننده به کلینیک خصوصی لقمان جهت ترک اعتیاد از مهرماه 80 تا مهر ماه 81
بررسی میزان فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری های بدخیم در زاهدان در سال 1383
بررسی میزان آگاهی و رفتار مادران کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان، از اسهال و تغذیه کودکان مبتلا به اسهال در س
بررسی اثر شوک الکتریکی روی فشار داخل چشم در بیماران تحت درمان با شکوک الکتریکی در بیمارستان روانپزشکی زاهدان تابستان 83
‏‎تأثیر‎‏ استرس زلزله بم بر ‏‎Sex Ratio‎‏، وزن هنگام تولد و زایمان زودرس در نوزادان متولد شده بعد از زلزله بم
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

تعیین سطح آگاهی و میزان استفاده از داروهای نیروزا در بدنسازان شهرستان زاهدان در سال 1381
با توجه به عوارض داروهای نیروزا و افزایش میزان هستفاده از این داروها در جامعه بدنسازان بر اون شدیم تا فراوانی هستفاده را در بین بدنسازان و همچنین میزان آگاهی اونها را از عوارض جانبی این داروها بررسی نماییم.


ارزیابی آگاهی پزشکان عمومی شهر کرمان در مورد مصرف، عوارض و درمان اثرات قرصهای اکستازی در سال 1383
این مطالعه به صورت توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی در سال 1381 بر روی 400 نفر از بدنسازان زن و مرد زاهدان انجام شد و وسیله جمع آوری اطالعات پرسش نامه ای شامل سه گروه سوال بود که مشخصات فردی، سطح آگاهی از داروهای نیروزا و میزان شیوع هستفاده از اونها را مورد پرسش برنامه میداد.


تعیین تفاوتهای موجود بر اساس جنسیت در مرگ و میر زودرس بعد از ‏‎MI‎‏
داده های حاصل از این پژوهش را با هستفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSS و هستفاده از آزمونهای x‌ به توان 2 و T برای دو نمونهه مستقل و کروسکال والیس و اونالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل کرده و به صورت جدول نشان داده در این مطالعه اختلاف آماری در صورتیکه 05 /0 < P باشد معنی دار تلقی شده هست.


بررسی تاثیر گاز هالوتان بر پتانسیل برانگیخته از بینایی (‏‎VEP‎‏) ‌در اطفال
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که 3/77 % از سطح آگاهی متوسط در رابطه با عوارض داروهای نیروزا برخوردار بودند و 8/8 % از سطح آگاهی خوب و 14 % از سطح آگاهی ضعیفی برخوردار بودند و همینطور این بررسی نشان داد مردان سطح آگاهی بالاتری از زنان داشتند و میزان هستفاده از داروهای نیروزا در بین مردان مورد مطالعه 8/17 % با میانگین مدت مصرف 4/5 ماه بوده هست و در بین زنان مورد مطالعه هستفاده از مواد نیروزا وجود نداشت.


بررسی موارد عفونت لپتوسپیرا در مبتلایان به تب شلتوک در استان گیلان
سطح آگاهی از عوارض داروهای نیروزا در گروه مصرف نماينده به طور معنی داری بیشتر از گروه غیر مصرف نماينده بود و رایج ترین داروهای نیروزای مورد هستفاده اکسی متولون و ناندرولون دکانوات بود.


بررسی ریسک فاکتورهای موثر در توده های بدخیم پستان


بررسی اثر ضد دردی منتول در فرمالین تست


76 out of 100 based on 56 user ratings 706 reviews

بررسی میزان شیوع کیست هیداتیک ناشایع در بیمارستان سینا، امام خمینی، شریعتی در 60 سال اخیر
تعیین فراوانی نسبی عوامل مننژیت و تغییرات آزمایشگاهی آنها در بیماران بستری شده با تشخیص مننژیت در بیمارستان افضلی پور کرمان از آذر ماه 82 لغا
تعیین شیوع خروپف در استان گیلان و بررسی همراهی فشار خون مزمن با آن
بررسی تاثیرآموزشهای مشاوره ای برروندتنظیم خانواده درخانمهای 49-15 ساله بستری دربخش زنان بیمارستان هاجرشهرکرد
بررسی مقایسه ای تاثیرداروهای سایمتیدین وگلوکانتیم برلیشمانیوزپوستی درموش بالب سی‏‎(Balb/c)‎‏
بررسی عوامل وقوع صدمات چشمی درمصدومین مراجعه کننده به بخش اتفاقات چشم بیمارستان خلیلی شیراز،1376
بررسی آگاهی، نگرش وعملکردزنان شاغل درآموزش وپرورش شهرشهرکرددرموردخودآزمایی پستان،1378
توزیع فراوانی استئوآرتریت برحسب خصوصیات دموگرافیک علایم رادیولوژیک ونوع مفصل گرفتاردربیمارستانهای الزهرا وکاشانی اصفهان،1377
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*