بررسی تاثیر فاکتورهای مختلف امکانات و تجهیزات بر برون دادهای سیستم آموزشی38 دانشکده پزشکی ایران


بررسی تاثیر فاکتورهای مختلف امکانات و تجهیزات بر برون دادهای سیستم آموزشی38 دانشکده پزشکی ایران
مدیریت دانشگاهى در هر سطحى نیاز به تعیین اهدافی براى خود دارد که با برنامه ریزیهای مختلفى سعى در تحقق اون اهداف از پیش تعیین شده دارد.


بررسی تاثیرآموزشهای مشاوره ای برروندتنظیم خانواده درخانمهای 49-15 ساله بستری دربخش زنان بیمارستان هاجرشهرکرد
براى رسیدن به این اهداف مورد نظر و ارتقای کیفیت هر نظام آموزشى نیاز به ارزیابى داریم و این ارزیابى به صورت یک امر مستمر و مداوم براى فاکتورهاى مختلف یک سیستم آموزشى منجمله درون داد سیستم، شرایط موثر در فرایند آموزش و برون داده های سیستم آموزشی انجام گیرد.


بررسی مقایسه ای تاثیرداروهای سایمتیدین وگلوکانتیم برلیشمانیوزپوستی درموش بالب سی‏‎(Balb/c)‎‏
در این تحقیق به بررسى تاثیر فاکتورهای مختلف امکانات و تجهیزات بر برون داد های سیستم آموزشى 38 دانشکده یزشکى ایران پرداخته مى شود و سعى بر این هست تا شرایط موثر در نظام آموزش به صورت کمى و کیفى شناسایى شود.


بررسی عوامل وقوع صدمات چشمی درمصدومین مراجعه کننده به بخش اتفاقات چشم بیمارستان خلیلی شیراز،1376
جامعه آماری مورد مطالعه 38 دانشکده پزشکى ایران هستند نوع تحقیق توصیفى- تحلیلى بوده و بر پايه اطلاعات موجود در کتاب موسسه مالي اطلاعات و رتبه بندی دانشکده هاى پزشکى ایران انجام شده هست.


بررسی آگاهی، نگرش وعملکردزنان شاغل درآموزش وپرورش شهرشهرکرددرموردخودآزمایی پستان،1378
بدین صورت که رتپه بندى دانشکده های مختلف در برون داده های سیستم آموزشى و فاکتورهاى مختلف و امکانات و تجهیزات در جداولى مرتب شده و سپس اطلاعات جمع آوری شده با اسئفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل برنامه گرفته هست.


توزیع فراوانی استئوآرتریت برحسب خصوصیات دموگرافیک علایم رادیولوژیک ونوع مفصل گرفتاردربیمارستانهای الزهرا وکاشانی اصفهان،1377


بررسی بالینی وباکتریولوژیک اسهالهای مهاجم دربیماران بستری دربیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد،1376


82 out of 100 based on 52 user ratings 202 reviews

بررسی دیدگاه‌های اساتید و دانشجویان بالینی پزشکی در مورد نظم در آموزش بالینی پزشکی در دانشکده پزشکی کرمان و تهران - دی 86
نگرش و عملکرد پزشکان عمومی شهر کرمان نسبت به تغذیه بیماران در سال 1386
بررسی فراوانی روش‌های درمانی زخم بستر بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز آموزشی درمانی کرمانشاه نیمه اول 1383
بررسی مقایسه‌ای شیوع افسردگی در زنان منوپوز و زنان سنین رپروداکتیو
بررسی هپاتیت های فعال B و C در بیماران کاندید پیوند کلیه در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1384
بررسی سرواپیدمیولوژی کزاز در افراد 15 سال و بالاتر شهرستان کرمانشاه در سال 1384
بررسی میزان رضایتمندی زنان تحت پوشش درمانگاه ثامن الائمه از روشهای کنترل موالید در سال 1386
مقایسه فراوانی مشکلات خواب در پرسنل شیفت ثابت و شیفت در گردش بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (1385)
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*