بررسی شیوع علائم سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

بررسی میزان آگاهی و نحوه برخورد پزشکان عمومی شاغل در مطب نسبت به مراجعین با علایم افسردگی در شهرستان زاهدان
بررسی اپیدمیولوژیک عفونتهای ادراری در بیماران بستری در بیمارستان حضرت علی‌اصغر (ع) زاهدان در سال 1376
بررسی تشخیص نهایی نوزادان بستری شده باشک به سپسیس در بیمارستان حضرت علی‌اصغر (ع) زاهدان طی سالهای 1376 و 1377
بررسی میزان آهن سرم در 45 بیمار مبتلا به آفت مکرر دهان که به کلنیک پوست بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) مراجعه می‌کنند
بررسی 73 مورد شکستگیهای بازساق پا از نظر تعیین شیوع عوارض زودرس و دیررس که در سال 1376 به مراکز ارتوپدی بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) شهرستان زاه
بررسی اپیدمیولوژیک آنفارکتوس بطن راست در بیماران با آنفارکتوس حاد قلبی بستری در بخش قلب بیمارستان خاتم الانبیا (ص ) زاهدان
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

بررسی شیوع علائم سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مقدمه و هدف : تعداد زیادی از زنـان، گـروهی از علایم فیزیکی و احساسی را بریک پایه منظم در اواخر فاز لوتئال دوران قاعدگی به طور ماهیانه تجربه می نمايند که این آمار به 90% نیز می رسد، اما 2 تا 10 % این افراد از علائم شدید رنج میبرند.


بررسی میزان آگاهی جوانان عضو سازمان جوانان هلال احمر زاهدان درباره تاثیرات سیگار بر سلامتی در سال 1379
با توجه به اینکه این اختلال منجر به ایجاد علایم رفتاری و جسمی می شود شناسایی و آگاهی از این علایم باعث می شود تا از ایجاد تنش ها و برخورد ها با اطرافیان کاسته و راهی برای دستیابی به اتیولوژی و درمان مناسب اون جهت افزایش کیفیت زندگی زنان شود.


بررسی شیوع علل رتانسیون ادرار بعد از خروج سوند ادراری در ترمیم سیستوسل رکتوسل همراه با SI در بیماران زایشگاه قدس در سال 1378
لذا در این تحقیق شیوع علائم PMS در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بررسی شد.


بررسی علل مراجعه معتادان به مرکز خود معرف برای ترک اعتیاد زاهدان در شش ماهه اول سال 1377
روش مطالعه : این مطالعه یک مطالعـه توصیفى هست که بر روی 300 نفر از دانشـجـویان علـوم پرشکـى زاهدان کـه به صورت غیر احـتمالى انتخـاب شده بودنـد در تابسـتان ومـهرماه 1383 انجـام شد.


بررسی درصد فراوانی سقطهای خودبخودی به تفکیک گروه سنی و پاریته در زنان بستری شده در زایشگاه قدس زاهدان در فاصله زمانی فروردین 1376 تا فروردین 137
نمونـه مورد مطالعه چک لیسـت را که برپايه معیارهاى DSM-IV تهیه شـده بـود و شـامل اطلاعـات سن، وضعیت تاهل، محـل سکونت والدین بود تکمیل نمودند.


بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر ثبت شده نوزادان در هفته اول زندگی در بیمارستانهای طالقانی و دریانی گرگان طی سالهای 1375 و 1376
نتایج : شیوع PMS 84% بود کـه شایعترین علامت و همچنیـن شـایعترین علامـت روانی را خستگى و بـى حـالى و شایعترین علامت جسمانى را کمردرد تشکیل مى داد.


بررسی میزان فراوانی علل و خصوصیات بالینی بیماران مبتلا به همپتزی در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی زاهدان طی سالهای 1375-1376
در افراد بومى و غـیر بومـى تفـاوتى از نظر شایعترین علامت ها وجـود نداشت.


بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام در بیماران مبتلا به آنژین صدری ناپایدار مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان در سال 1
در گروههای سنى مختلف (27-18 سـال) شـایعترین علامـت را خستگى و بى حـالى تشکیل مى داد و شایعترین زمـان شروع علایـم 3 روز قبـل از قاعدگـى بـود.


بررسی بیماران بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) مبتلا به OCD از نظر شیوع، علائم، سن، تحصیلات در سالهای 1376-77
تفـاوت مـعنی دارى بین شدت علایم و وضعیت تاهل وجود نداشت.

نتیجه گیرى و بحث : شیوع PMS در دانشجـویـان علوم یزشـکی زاهدان مطابق با اونچه در مقالات و کتب آمده هست می باشد.

شایعترین علایم در افراد بومـى و غیر بومى تفاوتى ندارد امـا شـیوع اون در افراد بومى بالاتر هست که احـتمالأ بدلیل سطع هسترس بالاتر در این افراد مى باشد.

شـایعترین علایـم در بررسـی هایى که درایران انجـام شدهـ یکسان هست اما با اونچـه در مقالات خـارجی ذکـر شده متفـاوت اسـت.
88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews