مقایسه میزان بی‌دردی و تغییرات همودینامیک دو داروی رمیفنتانیل و مورفین در طی انجام سنگ شکنی با امواج شوکی از خارج بدن (ESWL) در بیماران دارای س

بررسی درصد فراوانی سقطهای خودبخودی به تفکیک گروه سنی و پاریته در زنان بستری شده در زایشگاه قدس زاهدان در فاصله زمانی فروردین 1376 تا فروردین 137
بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر ثبت شده نوزادان در هفته اول زندگی در بیمارستانهای طالقانی و دریانی گرگان طی سالهای 1375 و 1376
بررسی میزان فراوانی علل و خصوصیات بالینی بیماران مبتلا به همپتزی در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی زاهدان طی سالهای 1375-1376
بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام در بیماران مبتلا به آنژین صدری ناپایدار مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان در سال 1
بررسی بیماران بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) مبتلا به OCD از نظر شیوع، علائم، سن، تحصیلات در سالهای 1376-77
بررسی شیوع اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی در بین معلمین سطح شهر زاهدان
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

مقایسه میزان بی‌دردی و تغییرات همودینامیک دو داروی رمیفنتانیل و مورفین در طی انجام سنگ شکنی با امواج شوکی از خارج بدن (ESWL) در بیماران دارای س
درد در حین انجام ESWL (Extracorporeal Shock Waves Lithotripsy) در سنگهای ادراری ، از شایعترین عوارض این روش درمانی هست.


بررسی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی کارورز از بیماری ایدز
مخدرها، داروهایی پذیرفته شده در ایجاد بی دردی در طی انجام ESWL می باشند.


تعیین شیوع شکستگی استخوان کلاویکل در نوزادان متولد شده در بیمارستان قدس : 6 ماهه 78-79
رمیفنتانیل یک داروی مخدر جدید می باشد که نسبت به دیگر مخدرها نیمه عمر بسیار کوتاه داشته و به سرعت و بدون ارتباط با کبد و کلیه توسط هسترازهای غیر اختصاصی خونی و بافتی در بدن متابولیزه می شود.


نیازهای آموزش مراجعه‌کنندگان به درمانگاه هپاتیت درباره هپاتیت در شهرستان زاهدان
این که این دارو چه تاثیری بر روی تغییرات همودینامیک و میزان بی دردی در طی انجام ESWL می تواند داشته باشد به خوبی شناخته نشده هست.


اندازه‌گیری کلرپلاسما به روش غیر مستقیم (تئوریک ) و مقایسه آن با روش آزمایشگاهی
ما یک مطالعه دوسوکور Clinical Trial را بر روی 70 بیمار دارای سنگ کلیوی 45-15 ساله دارای کلاس Iو II ، غیرفشار خونی ، غیر معتاد ، فاقد مشکلات قلبی عروقی و عدم مصرف داروهای نوروسایکولوژی و قلبی عروقی که کاندید انجام ESWL بودند انجام دادیم و تاثیر دو داروی مورفین و رمیفنتانیل را بر روی تغییرات همودینامیک و میزان بی دردی در حین انجام ESWL مورد مقایسه برنامه دادیم .


بررسی فراوانی نارسایی مزمن کلیه ناشی از دیابت قندی در بیماران مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان از سال 74 تا 1378
بر پايه جدول اعداد تصادفی 35 بیمار در گروه رمیفنتانیل و 35 بیمار در گروه مورفین برنامه گرفتند.


بررسی تغییرات EMG و NCV و ارتباط آن با تغییرات پروتئین، CSF از تاریخ 73 تا پایان سال 1378 در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان
میانگین MaBp در گروه مورفین و مقایسه میانگین MaBp بین دو گروه درمانی تفاوت معنی داری نداشت.


تعیین کارآئی معاینات بالینی در تشخیص ddh در نوزادان متولد شده در زایشگاه قدس زاهدان در سالهای 1377-78
میانگین HR در گروه مورفین د رطول عمل ESWL نسبت به وقت پایه در دقیقه 60 به طور معنی داری کاهش داشت ولی در گروه رمیفنتانیل و مقایسه میانگین HR بین دو گروه درمانی ، اختلاف معنی داری نداشت.


بررسی علل نارسایی حاد کلیه در بیماران بستری شده در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان از ماه مهد 1375 تا خرداد 1378
نتایج تحقیق نشان داد که رمیفنتانیل می تواند جایگزین مناسبی برای مورفین باشد.
94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews

بررسی پیامدهای جنینی و اوایل نوزادی در تولد اولین فرزند در سنین مختلف مادران مراجعه کننده به زایشگاه قدس زاهدان
تعیین شایعترین شکایت بیمار غیرسایکوتیک برحسب نوع تشخیص در بیماران مراجعه کننده به مرکز روانپزشکی زاهدان
گزارش یک مورد نادر بیماری بی‌اشتهائی عصبی در شهرستان زاهدان در سال 1375
بررسی شیوع عوارض IMD در خانمهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی زاهدان از مهر 77 تا شهریور 78
بررسی شیوع عفونتهای انگلی روده‌ای در بیماران کهیر مزمن مراجعه کننده به کلنیک پوست بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان (77/9/1 لغایت 78/2/31)
علل قابل بررسی مرگ و میر نوزادان بستری شد ه در مراکز آموزشی-درمانی علی‌اصغر زاهدان از مهرماه 74 تا مهرماه 78
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*