بررسی عوامل استرس زا در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و رابطه آن با سلامت روان آنان در سال 1382

بررسی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی کارورز از بیماری ایدز
تعیین شیوع شکستگی استخوان کلاویکل در نوزادان متولد شده در بیمارستان قدس : 6 ماهه 78-79
نیازهای آموزش مراجعه‌کنندگان به درمانگاه هپاتیت درباره هپاتیت در شهرستان زاهدان
اندازه‌گیری کلرپلاسما به روش غیر مستقیم (تئوریک ) و مقایسه آن با روش آزمایشگاهی
بررسی فراوانی نارسایی مزمن کلیه ناشی از دیابت قندی در بیماران مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان از سال 74 تا 1378
بررسی تغییرات EMG و NCV و ارتباط آن با تغییرات پروتئین، CSF از تاریخ 73 تا پایان سال 1378 در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

بررسی عوامل استرس زا در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و رابطه آن با سلامت روان آنان در سال 1382
هسترس یک علت مهم سایکوپاتولوژى و عامل تسریع نماينده یا شروع نماينده بیمارى روانى مى باشد و همچنین از شرایط موثر بر سلامتى جسمى و روانى افراد هست.


تعیین کارآئی معاینات بالینی در تشخیص ddh در نوزادان متولد شده در زایشگاه قدس زاهدان در سالهای 1377-78
علاوه براون اثرات هسترس بر خانواده، جامعه و اقتصاد نیز کاملا شناخته شده هست.


بررسی علل نارسایی حاد کلیه در بیماران بستری شده در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان از ماه مهد 1375 تا خرداد 1378
در این مطالعه که به منظور بررسى شرایط هسترس زا و رابطه اون با سلامت روان دانشجویان یزشکى دانشگاه علوم یزشکى زاهدان انجام گرفت.


بررسی پیامدهای جنینی و اوایل نوزادی در تولد اولین فرزند در سنین مختلف مادران مراجعه کننده به زایشگاه قدس زاهدان
تعداد 200 نفر از اونان (تعداد 100 نفر پسر و تعداد 100 نفر دختر) به شیوه نمونه گیرى تصادفى انتخاب شدند وتوسط دو فرم پرسشنامه سنجش سطح سلامت روان (GHQ-28) و پرسشنامه اى شامل 30عامل هسترس زا خاص دانشجویان دانشگاه مورد ارزیابى برنامه گرفتند.


تعیین شایعترین شکایت بیمار غیرسایکوتیک برحسب نوع تشخیص در بیماران مراجعه کننده به مرکز روانپزشکی زاهدان
نوع مطالعه توصیفى، تحلیلى از نوع مقطعى مى باشد که در تابستان 1382 در شهـرستان زاهدان انجام شد.


گزارش یک مورد نادر بیماری بی‌اشتهائی عصبی در شهرستان زاهدان در سال 1375
نتایج بدست آمده نشان مى دهد که بین نمره شرایط هسترس زا در دانشجویان پزشکى دختر و پسر با نمره سلامت روان اونها درکل همبستگى معنى دارى وجود دارد.


بررسی شیوع عوارض IMD در خانمهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی زاهدان از مهر 77 تا شهریور 78
تفاوت معنى دارى بین شدت هسترس در دانشجویان پزشکى دختر و پسر مشاهده نشد.


بررسی شیوع عفونتهای انگلی روده‌ای در بیماران کهیر مزمن مراجعه کننده به کلنیک پوست بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان (77/9/1 لغایت 78/2/31)
(میانگین نمره شدت هسترس در دختران 1/47 و میانگین نمره شدت هسترس در پسران 64/46 مى باشد).


علل قابل بررسی مرگ و میر نوزادان بستری شد ه در مراکز آموزشی-درمانی علی‌اصغر زاهدان از مهرماه 74 تا مهرماه 78
همچنین بین دانشجویان دختر و پسر از نظر سلامت روان تفاوت معنى دارى وجود دارد.

(میانگین نمره سلامت روان در دختران 86/27 از حداکثر نمره 56 و میانگین نمره سلامت روان در پسران 3/25 از حداکثر نمره 56).

شایعترین شرایط هسترس زا در کل دانشجویان پزشکی در این تحقیق فشرده بودن برنامه های درسی و خواب ناکافی با فراوانی 195 و شیوع 5/97 % بوده و پس از اون نگرانی از سلامتی اعضای خانواده با فراوانی 193 و شیوع 5/96 % هست.

در این تحقیق فشار زا ترین رویداد هسترس زا در دانشجویان پزشکی پسر نگرانی از آینده شغلی با میانگین 52/2 بود و همچنین فشارزا ترین رویداد هسترس زا در دانشجویان پزشکی دختر دوری از خانواده با میانگین 64/2 می باشد.
70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews

بررسی میزان شیوع بیماری درماتیت اتوپیک و عوامل تشدیدکننده آن در مراجعه‌کنندگان به کلینیک پوست بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص )
بررسی میزان آگاهی زنان بالای 15 سال مراجعه کننده به زایشگاه قدس زاهدان راجع به پاپ اسمیر مرداد 79
بررسی شیوع کوررنگی مادرزادی در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی زاهدان در سال 75-76
نقش سونوگرافی در تشخیص وجود و محل دقیق انسداد در سیستم ادراری در مقایسه با اروگرافی ترشحی در بیماران رنال کوکولیکی مراجعه کننده به بخش رادیو
کارگذاری کوه هیدروکسی آپاتیت در بیماران مرکز چشم پزشکی زاهدان
تعیین میزان شیوع علایم بیماری افسردگی اساسی در بین بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای مرکز جامع روانپزشکی زاهدان در نیمه اول سال 1378
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*