حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین از آب آلوده در فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با استفاده از کربن فعال

بررسی تاثئر تجویز عصاره گیاه کالیگونوم در موش نر مسن بر میزان استرس اکسیداتیو در اسپرم و لقاح آزمایشگاهی
: بررسی حضور ژن HWP1 درایزوله های بالینی کاندیداآلبیکنس جدا شده از زنان مبتلا به واژنیت کاندیدیایی با تکنیک RT PCR وبررسی ارتباط آن دراتصال سلول
مطالعه توزیع جغرافیائی و فصلی بندپایان انگل خارجی زنبور عسل در استان آذربایجان شرقی.
بررسی تأثئر آموزش بهداشت بر میزان کاهش مصرف سیگار در بیماران سیگاری مبتلا به IHD بستری در بخش CCU بیمارستان بوکان
بررسی تاثئر برنامه آموزشی خود مراقبتی بیماران دیابتی نوع 2در مناطق روستائی شهرستان مبارکه در سال 1391
بررسی تاثئر مداخله آموزشی بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران منطقه صنعتی فولاد مبارکه در خصوص مصرف سیگار شهرستان مبارکه سال 1391
Access denied when starting SQL Server Express from command line
Need help to solve query (using datepart)
Sqlalchemy - Difference between query and query.all in for loops
sqlalchemy document
Multiple Mappers for the same class in different databases
TurboGears2/SQLAlchemy: Inserting a new row into a table with an autoincrement Primary Key
Override default in sqlalchemy reflected tables
Star schema in SQLAlchemy
Sqlalchemy : association table for many-to-many relationship between groups and members. How can I delete a relationship?
Random ids in sqlalchemy (pylons)
ارزیابی تغیئرات هورمونی و الگوی بیان ژن‌های رشد فولیکولی بافت تخمدان منجمد شده رت بعد از پیوند اتوگرافت
بررسی سطح سرمی روی در کودکان بی اشتهای مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهدای کارگر
بررسی ارتباط تنوع ژنی (c.1119 c>t (rs5888 در ژن گئرنده فاگوسیتی SR-B1 ومیزان لیپید در افراد مبتلا به لیپید بالا
بررسی ارتباط موتاسیون (1637delC(rs28357092 در ژن Ficolin3 در افراد مبتلا به دیابت تیپ 2
بررسی اثر دو ماده روی و ال-کارنیتین بر میزان متیلاسیون پروموتر ژن تلومراز ترانس کریپتاز معکوس انسان ( hTERT)، بیان آن و طول تلومر در سلول های بنی
بررسی میزان رضایتمندی زناشوئی در زوجین با سن معکوس
بررسی تاثئر آموزش بر رفتارهای پیشگئرانه از بیماری تب مالت درروستاهای شهرستان گیلان غرب در سال 1391
مطالعه و بررسی تجربی تلفئق متد های هایپرترمیا و شیمی درمانی به منظور بهبود کارائی در درمان سرطان
بررسی کاربرد مدلSHEP درآموزش پیشگئری وکنترل بیماری دیابت در دانشجویان دختر دانشکده فنی خرم آباد
نیازیابی و ارائه بسته آموزشی جهت ارتقای سلامت بیماران قلبی عروقی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کنگان در سال1391
مطالعه هیستومورفولوژیک بخش قدامی لوله گوارش درمرغ مروارید
بررسی تغیئرات میزان پلاسمائی استیوکلسین و پروتئین شماره چهار اتصالی رتینول (RBP4)و شناسائی تغیئرات تک نوکلئوتیدی (SNPs) در پروموتر ژن استیوکلسی
How do I write an external dialect for SQLAlchemy?
How can I add new objects to FormAlchemy's Grid
Example using BLOB in SQLAlchemy
Using sqlalchemy.sql with a Declarative ORM
How to specify an association relation using declarative base
sqlalchemy lookup tables
Why would I get an intermittent UnboundExecutionError from SQLAlchemy on second WSGI request?
how to save data in a many to many relationship using turbogears and sqlalchemy
How should I port a Plone product from collective.lead to z3c.saconfig?
How to use binary data in SQLAlchemy?
*