تاثئر جئره های غنی شده با دو سویه مختلف ساکارومیسس سروزیه (Saccharomyces cerevisiae) بر سیستم ایمنی غئراختصاصی و مقاومت در برابر بیماری در ماهی قزل آلای

ارزیابی بیان ژن Erg 11 درنمونه های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول از بیماران بیمارستان مرکز طبی کودکان با روش Real time PCR
ارزیابی بالینی و قارچی ضایعات پوست اسب های باشگاه های شهرستان تبریز
بررسی تاثئر آموزش بهداشت دوران بلوغ براساس نیازهای بهداشتی دختران نابینا مراکز استثنائی استان تهران 1391
تاثئر اینترفرون لامبدا بر مدل توموری پاپیلوماایجاد شده با سلول TC1 در موش c57Bl/6
تعیین میزان تاثئر روش اموزشی هاتا یوگا (وتن ارامی)بر کاهش اضطراب زنان 49 - 20
کلون وبیان گلیکوپروتئین سطحی وئروس هاری در سلولهای یوکاریوتی
Access denied when starting SQL Server Express from command line
Need help to solve query (using datepart)
Sqlalchemy - Difference between query and query.all in for loops
sqlalchemy document
Multiple Mappers for the same class in different databases
TurboGears2/SQLAlchemy: Inserting a new row into a table with an autoincrement Primary Key
Override default in sqlalchemy reflected tables
Star schema in SQLAlchemy
Sqlalchemy : association table for many-to-many relationship between groups and members. How can I delete a relationship?
Random ids in sqlalchemy (pylons)
بررسی اثر عصاره آبی گیاه ( Rhus Coriaria L. ( Sumac روی همانند سازی وئروس هپاتیت B در محیط آزمایشگاه
ردیابی سطح miRNA-122 در نمونه سرم افراد مبتلا به هپاتیت C مزمن
استخراج توزیع استرس وارد بر دیواره ی شریان کاروتید افراد مبتلا به آترواسکلروز بر اساس تصاوئر متوالی فراصوتی و مدل اجزای محدود ویسکوالاستیک
طراحی، تدوین وارزشیابی بسته آموزشی بر آگاهی مادران دارای کودک ناهنجار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بئرجند( مطالعه متولدین 86/1/1 تا 90
تعیین گونه و ژنوتیپ‌های کریپتوسپوریدیوم در رت‌، گربه، کبوتر و کلاغ و بررسی رابطه ژنتیکی آنها با ژنوتیپ‌های انسانی کریپتوسپوریدیوم در تهر
بررسی الگوی متیلاسیون پروموتر و ژن E6 در پاپیلوماهای انسانی Low_risk و High_risk
شناسائی ژنوتایپ ایزوله های توکسوپلاسما گوندی از انسان، گوسفند و گنجشک در تهران
تاثئر میزان برنامه آموزش چهره به چهره بررفتارهای بهداشتی پیشگئری کننده از ایدز در زندانیان ، شهرکرد .
تولید و جداسازی پپتیدهای زیست فعال از فرآورده لبنی کشک و تعیین خواص ضدباکتریایی، ضدفشارخون و آنتی اکسیدانی آن ها
بررسی سطح سرمی بعضی از کموکاین های CXC در بیماران بتا تالاسمی ماژور و ارتباط آن با مدت تزریق خون و عفونت وئروسی هپاتیت منتقل از خون
بررسی تغیئرات بیان ژن های گئرنده دوپامین در بیماران مبتلا به سرطان پستان مرحلهII یاIII ، قبل و بعد از درمان با داروهای مهار کننده انتخابی این
بررسی فراوانی نسبی وعوامل مرتبط با خودارضایی در کودکان 6 ماهه تا 12ساله مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی اطفال و روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
بررسی هومولوژی ژن Alta1 در الترناریا های جداسازی شده از هوای تهران
How do I write an external dialect for SQLAlchemy?
How can I add new objects to FormAlchemy's Grid
Example using BLOB in SQLAlchemy
Using sqlalchemy.sql with a Declarative ORM
How to specify an association relation using declarative base
sqlalchemy lookup tables
Why would I get an intermittent UnboundExecutionError from SQLAlchemy on second WSGI request?
how to save data in a many to many relationship using turbogears and sqlalchemy
How should I port a Plone product from collective.lead to z3c.saconfig?
How to use binary data in SQLAlchemy?
*