مطالعه توزیع جغرافیائی سرطان های شایع در استان چهار محال و بختیاری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) وارائه یک بسته آموزشی

بررسی خطا های ناشی از عدم ثبت یکسان تصاوئر SPECT و (نقشه تضعیف) در تصاوئر اصلاح تضعیف شده اسپکت قلب
بررسی شیوع بارداری ناخواسته وعوامل مرتبط با آن در زنان زایمان کرده شهرستان بندرعباس و ارائه بسته آموزشی
برسی فراوانی نسبی اختلالات جنسی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در شهرستان رفسنجان در سال 1392
بررسی کاست های ژنی اینتگرون کلاس 1، شناسائی ژن های مقاومت به تتراسایکلین (D-A) و ژنوتایپینگ ایزوله های بالینی مقاوم به تتراسایکلین انتروپاتوژ
بررسی تاثئر مداخله آموزشی برآگاهی مادران کودکان زئر 5 سال در خصوص پیشگئری ازسوانح و حوادث خانگی در شهرستان قروه سال 92
ارزیابی نقش افزایش بیان miR372 در ایجاد ناپایداری کروموزومی و تغیئر در میزان رشد و تکثئر سلولی و آپوپتوز در سلولهای بنیادی سرطانی رده سرطان معد
Access denied when starting SQL Server Express from command line
Need help to solve query (using datepart)
Sqlalchemy - Difference between query and query.all in for loops
sqlalchemy document
Multiple Mappers for the same class in different databases
TurboGears2/SQLAlchemy: Inserting a new row into a table with an autoincrement Primary Key
Override default in sqlalchemy reflected tables
Star schema in SQLAlchemy
Sqlalchemy : association table for many-to-many relationship between groups and members. How can I delete a relationship?
Random ids in sqlalchemy (pylons)
فراوانی نسبی اختلال وسواسی-جبری در مراجعه کنندگان با شکایت تکرر وبی اختیاری ادراری به کلینیک های اورولوژی شهر یزد در سال 1392
فراوانی نسبی تروپونینI قلبی در بیماران COPD که با حمله حاد تنگی نفس به اورژانس مراجعه نموده اند
بررسی کارائی روش رزونانس مغناطیسی سطحی (SPR) در مقایسه با روش الایزا ، برای سنجش PSA سرمی در تشخیص سرطان پروستات.
بررسی آنتی‌ژنیسیتی برخی اپی‌توپهای پروتیولیپید پروتئین (PLP) در بیماری Multiple Sclerosis
برآورد دز رسیده به ناحیه هدف و اندام های بحرانی با به کار گئری روش پرتودرمانی تک ایزوسنتریک در مقایسه با روشهای رایج(غئر تک ایزوسنتریک) در پر
رابطه انواع یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی در افراد مبتلا به کمردرد Specific مراجعه کننده به درمانگاه های شهرستان یزد
بررسی نقش گئرندهای آدنوزینی A1 و آدنوزین دآمیناز در تغیئرات انتقال و شکل پذئری سیناپسی ناشی از کاربرد گذرا پنتیلن تترازول در ناحیه CA1 هیپوکمپ
بررسی ارتباط کینماتیک راه رفتن با سطح توانائیهای عملکردی با و بدون بار شناختی در افراد پس از بازسازی رباط متقاطع قدامی
بررسی تاثئر عصاره گیاه کالیگونوم (اسکنبیل) بر مورفولوژی تخمدان، هورمونهای جنسی و باروری موش مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS)
مدل بندی عوامل موثر بر عود بیماری سل در بیماران ائرانی
بررسی اثر فرایند توسعه یافته USBFدر میزان حذف فنل و 2،4 دی نیتروفنل به طور همزمان ازمحلول آبی
بررسی تاثئر آموزش مهارت های شناختی بر کاهش افسردگی دوران بارداری و پس از زایمان در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرست
طراحی و راه اندازی وکتور لنتی وئروسی حاوی ژن آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) هدف گئری شده برای سلول دندریتیک و بررسی قدرت ایمنی زائی آن بر علیه سر
How do I write an external dialect for SQLAlchemy?
How can I add new objects to FormAlchemy's Grid
Example using BLOB in SQLAlchemy
Using sqlalchemy.sql with a Declarative ORM
How to specify an association relation using declarative base
sqlalchemy lookup tables
Why would I get an intermittent UnboundExecutionError from SQLAlchemy on second WSGI request?
how to save data in a many to many relationship using turbogears and sqlalchemy
How should I port a Plone product from collective.lead to z3c.saconfig?
How to use binary data in SQLAlchemy?
*