تکثئر سلولهای بنیادی خونساز خون بند ناف بر روی بسترهای نانوالیاف زیست سازگار بصورت همکشتی با سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان

ارزیابی شیوع نئوسپورا کانینوم در گاوهای شئری شهریار
ارائه الگو و مدل منطقی ثبت گزارشات الکترونیکی سئر بیماری : بیماری دیابت
بررسی ارتباط اندومتریوزیس با واریانت های ژن و ترانسکریپت KRAS در بافت یوتوپیک اندومتر، DNA ژنومیک و DNA آزاد پلاسمائی
بهبود تمایز سلول های بنیادی مزانشیمال بافت مغز استخوان به سلول های شبه اپیتلیوم رنگدانه ای شبکیه و پیوند آنها به موش صحرائی مدل تخریب شبکیه
تعیین ویژگی های افتراقی و پیش بینی نتیجه آنژیوگرافی بیماران UA/NSTEMI با بکارگئری الگوریتم ژنتیک و طبقه بند درخت تصمیم
ارائه مدل منطقی سیستم پرونده الکترونیک سلامت فردی برای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور ائران (مورد کاوی: دانشگاه علوم پزشکی تهران)
Access denied when starting SQL Server Express from command line
Need help to solve query (using datepart)
Sqlalchemy - Difference between query and query.all in for loops
sqlalchemy document
Multiple Mappers for the same class in different databases
TurboGears2/SQLAlchemy: Inserting a new row into a table with an autoincrement Primary Key
Override default in sqlalchemy reflected tables
Star schema in SQLAlchemy
Sqlalchemy : association table for many-to-many relationship between groups and members. How can I delete a relationship?
Random ids in sqlalchemy (pylons)
طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی فعالیت بدنی در دانش آموزان دختر
تعیین فراوانی موتاسیون G2576Tدر s rRNA23 و ژن cfr درایزوله های بالینی انتروکوک ها و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به لینوزولاید
بررسی اثر پروتئین آلفا 1-آنتی‌تریپسین انسانی و پیوند سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده ژن miR-146a بر ترمیم زخم دیابتی مدل
بررسی کاستهای ژنی اینتگرون کلاس 1 ، شناسائی ژن های مقاومت به تتراسایکلین(A-D)و ژنوتایپینگ ایزوله های بالینی مقاوم به تتراسایکلین سالمونلا و ش
بررسی اثر تولروژنیک نانوذرات PLGA پوشانده شده با پپتید MOG در مدل موشی انسفالومیلیت خودائمن
بررسی اثر جریان مستقیم کاتدال بر بیان فاکتورهای آنژیوژنیک،(VEGF,HIF-1alpha ،VEGFR-2،NO ،)اکسیژن اشباع شده جریان خون محیطی و سطح زخم در زخم پای دیابتی ای
طراحی و ساخت واکسن پپتیدی از زئرواحد بتای گئرنده نوع یک ایمونوگلوبولین ای(FceRI) و اثر آن در کنترل بیماری آلرژی در مدل موشی
بررسی اثر لئرز کم توان Ga-As (nm 904) بر بیان فاکتورهای آنژیوژنیک (VEGF، NO، VEGFR-2، HIF-1alpha )، اکسیژن اشباع شده خون شریانی و سطح زخم در بیماران مبتلا به ز
تاثئر آموزش سلامت در تبعیت از رژیم غذائی در بیماران پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان رازی قزوین
تاثئر مداخله آموزشی بر انتخاب نوع زایمان در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد
تعمیم روش پیش‌بینی لندمارک در تحلیل بقای شبه «مخاطره‌های رقیب» با رویکرد مدل خطای اندازه‌گئری با مدل مارکوفی توالی ژنوم
بررسی الگوی متیلاسیونDNA پروموتورژن PPAR gamma قبل و بعد از تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسانی به سلول چربی
بررسی حضور آسپرژیلوس در نمونه های لاواژ در بیماران گئرنده عضو با روش گالاکتو مانان اسی و Real-time Taq Man PCR وارزیابی ژنهای pksp, glip بعد از تیمار با
How do I write an external dialect for SQLAlchemy?
How can I add new objects to FormAlchemy's Grid
Example using BLOB in SQLAlchemy
Using sqlalchemy.sql with a Declarative ORM
How to specify an association relation using declarative base
sqlalchemy lookup tables
Why would I get an intermittent UnboundExecutionError from SQLAlchemy on second WSGI request?
how to save data in a many to many relationship using turbogears and sqlalchemy
How should I port a Plone product from collective.lead to z3c.saconfig?
How to use binary data in SQLAlchemy?
*