بررسی اثر متابولیت های ثانویه لاکتوباسیلوس روتریDSM 20016 و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس DSM 20079 بر تکثئر، آپوپتوز و میزان بیان mir-125a,b در سلولهای بنیا

تعیین ارتباط رنگ و سایز آرئول با سرطان پستان و نوع آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های کسری و دی طی سال 1389
بررسی اثر دو روش فتوتراپی سینگل و دوبل در کاهش هایپربیل روبینمی غیر همولیتیک در نوزادان ترم در بیمارستان جواهری طی سالهای 1390-1389
بررسی میزان فراوانی بیماری Lebers Congenital Amaurosis در تست های الکتروفیزیولوژیک در کودکان در پلی کلینیک قدس سال 90-89
بررسی ارتباط بین اختلالات خواب در مادران در طی بارداری و تولد نوزادان کم وزن در مراجعین به مرکز بهداشت شمال تهران در طی سالهای 90 و 89
بررسی میزان رسوب آهن قلبی بیماران تالاسمی ماژور با استفاده از T2 MRI و مقایسه آن با سطح سرمی فریتین در این بیماران در مرکز پزشکی خاص تهران
بررسی فراوانی اختلال حافظه در مراجعین به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان بوعلی طی سال های 90-1389
Access denied when starting SQL Server Express from command line
Need help to solve query (using datepart)
Sqlalchemy - Difference between query and query.all in for loops
sqlalchemy document
Multiple Mappers for the same class in different databases
TurboGears2/SQLAlchemy: Inserting a new row into a table with an autoincrement Primary Key
Override default in sqlalchemy reflected tables
Star schema in SQLAlchemy
Sqlalchemy : association table for many-to-many relationship between groups and members. How can I delete a relationship?
Random ids in sqlalchemy (pylons)
مقایسه میزان اثربخشی سوچور سپتوم بینی و Packing در بیماران تحت سپتوپلاستی در مراکز جراحی تخصصی شهر تهران و بیمارستان بوعلی طی سالهای 89-88
بررسی تغییرات الکترورتینوگرام در افراد مبتلا به دیپلوپیادر پلی کلینیک قدس تهران طی سال های 89-90
بررسی تاثیر هالوتان روی منحنی الکترورتینوگرام در اطفال 3-5 ساله در طی سال های 1389-90پلی کلینیک قدس تهران
مقایسه اثر بی دردی ناشی از TENS و پتدین بر درد بعد از عمل در بیماران تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان امیرالمومنین طی سالهای 89-1388
بررسی میزان کمی CRP در بیماران مبتلا به میگرن در فاصله بین حملات مراجعه کننده به بیمارستان بعثت در مقایسه با گروه کنترل در سال 1390
بررسی شیوع کم کاری تیروئید و ارتباط آن با فریتین سرم در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز پزشکی خاص تهران طی سالهای1390-1389
میزان شیوع ایسکمی خاموش قلبی در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به درمانگاه‌های قلب و غدد بیمارستان‌ بوعلی شهر تهران در سال 1390
بررسی مروری میزان اثربخشی و عوارض داروی ارلیستات دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی سال 90-89
بررسی میزان آگاهی مادران از نحوه شیردهی به نوزاد قبل و بعد از زایمان در سالهای 89 و 90 در بیمارستانهای جواهری و امیر
بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر افزایش سطح Ferritin دختران دبیرستانی تحت پوشش رایگان فروسولفات در سال 88-90
بررسی اثر شنا در آب بر سهولت و نتایج زایمان طبیعی در زنان باردار نولی پار مراجعه کننده به بیمارستان صارم طی سالهای 1389 تا بهار 1390
نقش Imaging در تشخیص نکروز ایسکمیک سرفمور
بررسی علل فلج چشمی خارجی در بیمارستان لقمان از سال 1370 تا 1374
How do I write an external dialect for SQLAlchemy?
How can I add new objects to FormAlchemy's Grid
Example using BLOB in SQLAlchemy
Using sqlalchemy.sql with a Declarative ORM
How to specify an association relation using declarative base
sqlalchemy lookup tables
Why would I get an intermittent UnboundExecutionError from SQLAlchemy on second WSGI request?
how to save data in a many to many relationship using turbogears and sqlalchemy
How should I port a Plone product from collective.lead to z3c.saconfig?
How to use binary data in SQLAlchemy?
*