بررسی سطح غلظت ادراری ید در گروه اطفال(نوزاد، شیر خوار،اطفال)تحت عمل جراحی قلب(بازوبسته) با استفاده از پوویدون آیوداین.

بررسی اثرلیزر AblativeCO2Fractional برروی چین وچروک کل صورت(Full Face) در بیماران مراجعه کننده به مرکز لیزر درمانی مهرگان طی سالهای 89-1388
بررسی میزان شیوع و شدت سردرد و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک در اینترنهای دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال1390
بررسی میزان شیوع عوامل خطر سیگار، دیابت و هایپرلیپیدمی در بیماری روتاتور کاف شانه در مراجعه کنندگان به بیمارستان بوعلی طی سال 1390
بررسی تاثیر شیرمادر در بروز درماتیت آتوپیک در شیرخواران در مراجعین به کلینیک اطفال بیمارستان امیرالمومنین طی سالهای 1390-1389
بررسی ارتباط میان علائم بیماران و Stage کارسینوم معده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین تهران طی سالهای 90-89
مقایسه اثربخشی درصدهای متفاوت اکسیژن تجویزی در اعمال جراحی از نظر عوارض مرتبط با زخم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگا
Access denied when starting SQL Server Express from command line
Need help to solve query (using datepart)
Sqlalchemy - Difference between query and query.all in for loops
sqlalchemy document
Multiple Mappers for the same class in different databases
TurboGears2/SQLAlchemy: Inserting a new row into a table with an autoincrement Primary Key
Override default in sqlalchemy reflected tables
Star schema in SQLAlchemy
Sqlalchemy : association table for many-to-many relationship between groups and members. How can I delete a relationship?
Random ids in sqlalchemy (pylons)

بررسی سطح غلظت ادراری ید در گروه اطفال(نوزاد، شیر خوار،اطفال)تحت عمل جراحی قلب(بازوبسته) با استفاده از پوویدون آیوداین.
گروه اطفال ممکن هست به علتCongenital Heart Diseasesنیاز به جراحی قلب پیدا نمايند.


بررسی نتایج عمل تخلیه چشم Evisceration و کارگذاری implant در بیماران مراجعه کننده به کلینیک مرکزی شهر در سالهای 1388و 1389
محلول عمده ی antiseptic در اطاق عمل جراحی قلب محلول پوویدون آیوداین هست که برای پرپ ناحیه ای که می خواهد عمل جراحی شود هستفاده می شود.


بررسی اثر ضدسرطانی شیر مادر روی رده سلولی NB4 در APL
که هدف از پرپ کاهش عفونت زخم سپس جراحی می باشد و هنوز بهترین روش برای رسیدن به این هدف کنتراورسی هست.


بررسی ارتباط قد و وزن نوزادان با قد و وزن مادران قبل از حاملگی در بیمارستان جواهری در طی سالهای 90-89
پوویدون آیوداین یک ماده ضد عفونی نماينده هست که طیف وسیعی از باکتری ها و قارچ ها را از بین می برد و بسیاری از ویروس ها، پروتزوا، مخمرها(قارچ ها)، کپک، سیست ها و هاگ ها به اون حساس اند و حتی در عفونت زخم با سودوموناس آئروژینوزا نیز موثر هست.


بررسی میزان فراوانی موارد مثبت در کشت شیره صفرا در بیماران تحت عمل کوله سیستوکتومی در بیمارستان های آموزشی شهر تهران (شهدا، امیرالمومنین، ب
اندیکاسیون اون در disinfection زخم، abrasion ، laceration و سوختگی و نیز پیشگیری از عفونت در بیمارستان و پروسه های جراحی هست.


بررسی اثر آب انار در سفتی عضلانی پارکینسون ناشی از MPTP در موش سوری نر در آزمایشگاه تحقیقات فیزیولوژی-فارماکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پز
و با توجه به اینکه پوست گروه اطفال نازک و نفوذ پذیر هست،احتمال جذب پوستی ید سپس پرپ با پوویدون آیوداین وجود دار،در نتیجه هدف ما از انجام این مطالعه، تعیین سطح غلظت ادراری ید در گروه اطفال (نوزاد، شیر خوار، اطفال) که عمل جراحی قلب (باز و بسته) دراونها صورت گرفته و برای آماده سازی پوست قبل از عمل از محلول پوویدون آیوداین هستفاده شده هست.


بررسی اپیدمیولوژیک عوارض چشمی مولتیپل اسکلروزیز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) طی سالهای 89 و 90
روش کار:برای انجام این مطالعه برای هر بیمار یک فرم که در اون کلیه ی مشخصات بیمار، شرح بیماری و نوع عمل انجام شده، تهیه گردید.


بررسی توزیع گیرنده GABAa?1 در مغز جنین جوجه هایی که در معرض الکل حاد قرار گرفتند
یک نمونه ی ادرار سپس بیهوشی و قبل از رنگ کردن بیمار با پوویدون آیوداین از طریق سوند ادراری که باید جهت جراحی قلب به بیمار وصل می شد نمونه ی ادراری گرفته شد.


بررسی نتایج Nasal Tip Augmentation با استفاده از غضروف اتوژن در مراجعین به مراکز جراحی تخصصی شهر تهران و بیمارستان بوعلی طی سال های 88-89
سپس بیمار با پوویدون آیوداین رنگ گردید، عمل جراحی صورت گرفت.

نمونه ی دوم ادرار 24 ساعت سپس عمل از کیسه ی جمع نماينده ی ادرار گرفته شد.

و از اونجایی که بیمار جراحی قلب حداقل 2 تا 3 روز پس از عمل هم سوند ادراری داشت.

نمونه ی سوم 48 ساعت بعد در کیسه ی جمع نماينده ی ادرار که مربوط به همان روز بوده گرفته شد و در فریزر برنامه داده شد.

(لازم به ذکر هست که نمونه ها در لوله های پلی اتیلن سر پیچ دار برنامه داده شد.) نمونه های ادراری سپس فریز شدن در دمای 20- درجه ی سانتیگراد، در جعبه سرد (COLD BOX) به آزمایشگاه مرجع ید واقع در پژوهشکده ی علوم غدد دانشگاه شهید بهشتی فرستاده شد و دراونجا باتکنیکSandlekoltove kinetic colorimetric reaction after acid digestion of the urine مقدار ید ادرار اندازگیری گردید.

نتایج: سپس انجام اونالیز های آماری به این نتیجه رسیدیم که، سپس رنگ کردن بیماران مبتلا به بیماری های مادر زادی قلبی ،با پوویدون آیدوداین که اعمال جراحی قلب در اونها صورت گرفت ید از راه پوست جذب شده و افزایش چشمگیری در میزان ید ادرار در 24و 48 ساعت پس از جراحی رخ داده هست.


نمایه ها:


94 out of 100 based on 44 user ratings 994 reviews

بررسی فعالیت ضدسرطانی اولئانولیک اسید ترپنوئیدی جدا شده از پوست سیب با استفاده از سلولهای سرطانی لنفوم B خون انسان
بررسی منحنی های مختلف پتانسیل برانگیخته از بینایی (VEP) در موارد پاتولوژیک در پلی کلینیک قدس طی سال های 1391-1390
بررسی نتایج همزمان آندوسکوپی سینوس و رینوپلاستی
بررسی تاثیرات مثبت جراحی پلاستیک در برطرف کردن مشکلات روحی-روانی بیماران با آنومالی های پستانی
بررسی میزان آگاهی و نگرش جامعه نسبت به الکتروشوک درمانی (ECT) در سال 90-89 در تهران
بررسی میزان فراوانی کنسر کولورکتال در بیمارستان بوعلی از سال 1379-1389 و ارتباط آن با سن، جنس و ژنتیک
How do I write an external dialect for SQLAlchemy?
How can I add new objects to FormAlchemy's Grid
Example using BLOB in SQLAlchemy
Using sqlalchemy.sql with a Declarative ORM
How to specify an association relation using declarative base
sqlalchemy lookup tables
Why would I get an intermittent UnboundExecutionError from SQLAlchemy on second WSGI request?
how to save data in a many to many relationship using turbogears and sqlalchemy
How should I port a Plone product from collective.lead to z3c.saconfig?
How to use binary data in SQLAlchemy?
*