بررسی تأثیر فتوتراپی بر تغییرات ضربان قلب نوزادان در بیمارستان جواهری تهران طی سالهای 90-89

بررسی آزمایشگاهی تأثیر ضد میکروبی هیدروژن پراکساید ?/?? ، کلرهگزیدین ?? و هیپو کلریت سدیم ?/?? بر میکروب انتروکوکوس فوکالیس در پالپکتومی دندان ه
بررسی میزان تغییر رنگ دندانی، پس از استفاده از CEM (Calcium enriched mixture) در اتاقک پالپ
بررسی آزمایشگاهی تغییر رنگ و حلالیت سیلر نانو زینک اکساید اوژنول
مقایسه طول زائده استیلوئید و الگوهای کلسیفیکاسیون لیگامان استیلوهیوئید در تصاویر CBCT بیماران مبتلا به سندرم ایگل با افراد بدون علامت
بررسی تاثیرکامپوزیت ارتودنسی حاوی نانو ذرات آمورفوس کلسیم فسفات برتغییرات محتوای معد نی مینا و جمعیت میکروبی استرپتوکوک موتانس در طی درما
بررسی موفقیت ایمپلنت در بیماران سیگاری و غیرسیگاری
Access denied when starting SQL Server Express from command line
Need help to solve query (using datepart)
Sqlalchemy - Difference between query and query.all in for loops
sqlalchemy document
Multiple Mappers for the same class in different databases
TurboGears2/SQLAlchemy: Inserting a new row into a table with an autoincrement Primary Key
Override default in sqlalchemy reflected tables
Star schema in SQLAlchemy
Sqlalchemy : association table for many-to-many relationship between groups and members. How can I delete a relationship?
Random ids in sqlalchemy (pylons)

بررسی تأثیر فتوتراپی بر تغییرات ضربان قلب نوزادان در بیمارستان جواهری تهران طی سالهای 90-89
هدف: این مطالعه به منظور بررسی تأثیر فتوتراپی بر تغییرات ضربان قلب نوزادان در بیمارستان جواهری شهرستان تهران طی سالهای 90-89 انجام شده هست.


تاثیر دو روش آموزشی نرم افزار رایانه ای و کتابچه آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دختران نوجوان در زمینه بهداشت بلوغ: یک کارآزمایی تصادفی کنتر
روش مطالعه: در این مطالعه که به صورت توصیفی – تحلیلی مقطعی انجام شد، 50 نوزاد متولد شده در بیمارستان جواهری وارد مطالعه شدند که همگی مبتلا به زردی و تحت فتوتراپی بودند و ضربان قلب نوزادان به فواصل 6 ساعته تا 6 مرتبه اندازه گیری شد و توزیع فراوانی و روند تغییرات اون بررسی گردید.


بررسی وضعیت سلامت دهان و فاکتورهای مرتبط با مشکلات دهانی دندانی در جانبازان نخاعی مرکز توانبخشی جانبازان امام خمینی(ره) سال 1392
یافته ها: در این مطالعه، میانگین سن نوزادان مورد بررسی 4 روز بود.


بررسی فراوانی موتاسیون ژن (V600E) BRAF در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوماهای شایع غدد بزاقی در شهر مشهد به روش Restriction fragment length polymorphism(RFLP-PCR)
60 % نوزادان مذکر و 40 % نوزادان مونث بودند.


بررسی آنژیوژنزیس در انواع با یا بدون دیسپلازی اپیتلیالی ضایعات لیکن پلان دهانی با استفاده از مارکرهای VEGF و CD34 به روش ایمونوهیستوشیمی
نوع لامپ مورد هستفاده در 22 % Single بود.


ارزیابی ایمپلنتهای مخروطی با بارگذاری غیر فانکشنال فوری و بارگذاری تاخیری در خلف فک بالا
ضربان قلب نوزادان اختلاف آماری معناداری را در طول مطالعه نشان نمی داد (P > 0.05).


مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت دهان در سلامت لثه و میزان پلاک دندانی در بین دانش آموزان دبیرستانهای شبانه روزی شهرستان فریمان
نتیجه گیری: در مجموع بر پايه نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه اونها با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه چنین هستنباط می شود که فتوتراپی تأثیری بر روی ضربان قلب نوزادان و تغییرات اون ندارد و لذا هستفاده از اون توصیه می شود.


بررسی تأثیر ضخامت زیرکونیا بر میزان نیروی شکست (failure load) رستوریشن های تمام سرامیکی دارای زیرساخت زیرکونیا


بررسی تأثیر آموزش بهداشت دهان ودندان در چارچوب مدل باور سلامتی بر رفتار پیشگیرانه مادران از پوسیدگی پیشرس دندانی در کودکان 12تا18 ماهه


88 out of 100 based on 78 user ratings 1378 reviews

مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت نانوکامپوزیت های سیال و مواد معمول مورد استفاده در درمان پیت و فیشور سیلانت
بررسی نقش سرشت و متغیرهای سرشتی در همکاری کودکان پیش دبستانی مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 92-1391
بررسی ارتباط یافته های کلینیکی با تغییرات استخوانی در تصاویر CBCT بیماران مبتلا به اختلالات مفصل گیجگاهی فکی (TMD)
مقایسه اثر سه ماده رمینرالیزه کننده بر روی ریزسختی ضایعه اولیه مینایی در دندانهای شیری در شرایط آزمایشگاهی
مقایسه بالینی و رادیوگرافیک تأثیر PRF(Platelet Rich Fibrin) بر آلوگرفت (FDBA) و زنوگرفت (Bio-Oss) در جراحی Open Sinus Lift با جایگذاری همزمان ایمپلنت
بررسی تاثیر کاربرد کلرهگزیدین 2%و اتانول بر ریزنشت ترمیم های کامپازیتی به عاج
How do I write an external dialect for SQLAlchemy?
How can I add new objects to FormAlchemy's Grid
Example using BLOB in SQLAlchemy
Using sqlalchemy.sql with a Declarative ORM
How to specify an association relation using declarative base
sqlalchemy lookup tables
Why would I get an intermittent UnboundExecutionError from SQLAlchemy on second WSGI request?
how to save data in a many to many relationship using turbogears and sqlalchemy
How should I port a Plone product from collective.lead to z3c.saconfig?
How to use binary data in SQLAlchemy?
*