بررسی میزان اثربخشی ژل هیدروکسی آپاتیت در درمان شکستگی کالیس بیماران استئوپوروتیک در بیمارستان بوعلی طی سال 1390

بررسی اثر آماده سازی سطحی با لیزر فراکشنال دی اکسید کربن روی استحکام برشی پیوند چند نوع پرسلن دندانی به رزین
ارزیابی یافته های سونوگرافی غدد بزاقی پاروتید و تحت فکی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس
بررسی سودمندی آماده سازی های مختلف بدنبال بلیچینگ در پیشگیری ازجذب رنگ و ریزسختی مینا
ارزیابی استحکام باند میکروتنسایل در کامپوزیت رزین ها با روش های قرارگیری متفاوت
ارزیابی میزان کاربرد بانکهای اطلاعاتی وموتور جستجوگر,scopus Cochrane, pubmed, ISI google scholar, توسط دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال 1392-1391
بررسی الگوهای غذایی در کودکان 6-3 سال دارای پوسیدگی زودرس کودکی و بدون پوسیدگی در مهد کودک های شهر مشهد
Access denied when starting SQL Server Express from command line
Need help to solve query (using datepart)
Sqlalchemy - Difference between query and query.all in for loops
sqlalchemy document
Multiple Mappers for the same class in different databases
TurboGears2/SQLAlchemy: Inserting a new row into a table with an autoincrement Primary Key
Override default in sqlalchemy reflected tables
Star schema in SQLAlchemy
Sqlalchemy : association table for many-to-many relationship between groups and members. How can I delete a relationship?
Random ids in sqlalchemy (pylons)

بررسی میزان اثربخشی ژل هیدروکسی آپاتیت در درمان شکستگی کالیس بیماران استئوپوروتیک در بیمارستان بوعلی طی سال 1390
شکستگی های کالیس از جمله انواع شایع شکستگی های مچ دست هستند که عمدتا در سنین 40 تا 60 سال دیده می شوند.


بررسی تاثیر درمان با لیزر کم توان بر درد و تورم پس از جراحی دندان عقل نهفته ی پایین
این امر اهمیت هستئوپورز را در ایجاد این شکستگی ها نشان می دهد.


مطالعه اثر نیتریت بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و گلبول های قرمز و تغییرات کربنیلاسیون پروتئین های خون بیماران دیابتی تحت همودیالیز
وجود این شکستگی ها بعنوان زنگ خطری برای بیمار و پزشک از نظر بررسی بیمار از لحاظ هستئوپوروز در سایر نقاط بدن مانند سر هستخوان ران و هستخوان های مهره ها می باشد.


بررسی میزان ظهورCD44s,P63 در کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان (OSCC) ورابطه آنها با خصوصیات کلینیکو ‍‍‍باتولو‍ژیک بیماری
لذا امروزه سعی بر افزایش تراکم هستخوانی با هستفاده از هستراتژی های مختلف به منظور درمان شکستگی های کالیس می گردد که با هستفاده از ایمپلنت ها یا ژل های کمکی سعی در بهبود روند جوش خوردن هستخوان می نماید.


مقایسه فلپ های Vascularized Interpositional Periosteal-Connective Tissue در پوشش پیوند استخوانی محل Lateral Sliding و شکاف آلوئول ماگزیلا
در این زمینه در مطالعات اولیه نتایج امیدوارنماينده ای بدست آمده هست.


مقایسه غلظت فاکتور رشد اندوتلیالی عروقی در مایع شیار لثه ای افراد سالم و بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و پریودنتیت مهاجم
اما تصور نیاز به انجام مطالعات بیشتر جهت اثبات کارایی این گونه درمان ها وجود دارد.


ارزیابی ایمنی‌زایی نانوذرات حاوی کونژوگه پروتئین سطحی 31 کیلودالتون نوترکیب و لیپوپلی‌ساکارید دتوکسیفیه‌شده بروسلا ابورتوس سویه 99 در مدل
بر همین پايه بر اون شدیم تا در این مطالعه به بررسی میزان اثربخشی ژل هیدروکسی آپاتیت در درمان شکستگی کالیس بیماران هستئوپوروتیک بپردازیم.


مطالعه فراوانی الل HLA-DRB1*1501 در بیماران مبتلا بهMS در استان خوزستان
44 بیمار مبتلا به شکستگی هستئوپوروتیک کالیس که مایل به شرکت در مطالعه بودند، در این مطالعه مورد بررسی برنامه گرفتند.


ارزیابی طول پایه فلپ جزیره ای عضلانی – مخاطی بوکسیناتور با پایه تحتانی (BUMIF)
در مرحله بعدی، بیماران بوسیله متخصص ارتوپدی مورد معاینه و ارزیابی برنامه گرفتند و نتیجه معاینات در چک لیست ثبت گردید.

سپس بطور تصادفی ساده در دو گروه تقسیم شدند.

24 نفر تحت درمان شکستگی با هستفاده از ژل هیدروکسی آپاتیت و pin و 20 نفر به روش تثبیت با pin بدون هستفاده از ژل درمان شدند.

سپس بیماران در هر دو گروه یک هفته پس از عمل جراحی مورد معاینه مجدد برنامه گرفتند و برای اونها گرافی X-Ray تهیه شد.

بیماران با فاصله 15 روز ویزیت مجدد شدند و تا 2 ماه این کنترل ادامه یافت.

اونالیز اطلاعات توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

بر پايه آزمون T-test رابطه معناداری بین میانگین مدت وقت جوش خوردن در گروه تحت درمان با ژل هیدروکسی آپاتیت مشاهده گردید.

طبق آزمون کااسکوئر رابطه معنی داری بین بدجوش خوردن، جوش نخوردن، Score نهایی و صدمات عصبی با گروه ها (کنترل و تحت درمان با ژل هیدروکسی آپاتیت) مشاهده نشده هست.

( 05/0 < P )


94 out of 100 based on 44 user ratings 394 reviews

ارزیابی کلینیکی حساسیت و ویژگی یک سیستم نوین تست پالپی در تعیین وایتالیتی دندان ها
: تأثیر تکنیک ها و مواد قالب گیری بر vertical misfit بریج های سه واحدی پیچ شونده متکی بر ایمپلنت
بررسی اضمحلال نیروی الاستیکهای ارتودنسی لاتکس به کار رفته در دهان
بررسی کارآیی پنج تکنیک مختلف در تشخیص کانال های C-shaped در مولرهای ماندیبول
روشهای هموارسازی کرنل واسپلاین رگرسیونی برای برآورد ضرایب مدل نرخ در تحلیل بقا و کاربرد آن در بیماری های برگشت پذیر
بررسی اثرروش آماده سازی بر جابجایی کانال ریشه دندان در کانال های تایپII به روش CBCT
How do I write an external dialect for SQLAlchemy?
How can I add new objects to FormAlchemy's Grid
Example using BLOB in SQLAlchemy
Using sqlalchemy.sql with a Declarative ORM
How to specify an association relation using declarative base
sqlalchemy lookup tables
Why would I get an intermittent UnboundExecutionError from SQLAlchemy on second WSGI request?
how to save data in a many to many relationship using turbogears and sqlalchemy
How should I port a Plone product from collective.lead to z3c.saconfig?
How to use binary data in SQLAlchemy?
*