بررسی میزان فراوانی اشکال مختلف زاویه Nasal Valve در بیماران دچار گرفتگی بینی مراجعه کننده به کلینیک ENT بیمارستان بوعلی تهران در سال 1390

جهش های شایع ژن بتا - گلوبین در بخش مرکزی استان آذربایجان شرقی
مطالعه آرایش فضایی کانالهای غضروفی در انتهای غضروفی تیبیای جنین جوجه
فرمولاسیون کرم موضعی اسپیرونولاکتون و بررسی اثرات بالینی آن در مقایسه با فرم خوراکی در درمان هیرسوتیسم
مطالعه تغییرات پتانسیل الکتریکی موضع زخم پوستی به شیوه غیرتهاجمی و رابطه آن با تغییرات اندازه سطح زخم در دوره التیام
استخراج و تخلیص بتاگلوکان از دیواره سلولی مخمر ساکارومیسس سرویسیه و تاثیر آن بر فعالیت فاگوسیتوز و ترشح ‏‎TNFa‎‏ در موشهای ‏‎BALB/c‎‏
بررسی ارتباط ژن ‏‎cagA‎‏ در هلیکوباکترپیلوری و یافته های آندوسکوپی
Access denied when starting SQL Server Express from command line
Need help to solve query (using datepart)
Sqlalchemy - Difference between query and query.all in for loops
sqlalchemy document
Multiple Mappers for the same class in different databases
TurboGears2/SQLAlchemy: Inserting a new row into a table with an autoincrement Primary Key
Override default in sqlalchemy reflected tables
Star schema in SQLAlchemy
Sqlalchemy : association table for many-to-many relationship between groups and members. How can I delete a relationship?
Random ids in sqlalchemy (pylons)

بررسی میزان فراوانی اشکال مختلف زاویه Nasal Valve در بیماران دچار گرفتگی بینی مراجعه کننده به کلینیک ENT بیمارستان بوعلی تهران در سال 1390
مقدمه: دریچه های بینی (Nasal Valve) عمده ترین محل ایجاد مقاومت در برابر جریان هوا می باشند و توجه بیشتر به شکل و زوایای اونها مشخصا سبب می شود نتایج بهتری در اعمال جراحی در بیماران دچار گرفتگی بینی حاصل شود.


مقایسه یافته های اکوکاردیوگرافی نوزادان مادران دیابتی و غیردیابتی
در این مطالعه میزان فراوانی اشکال مختلف زاویه Nasal Valve در بیماران دچار گرفتگی بینی مراجعه نماينده به کلینیک ENT بیمارستان بوعلی شهرستان تهران در سال 1390 مورد بررسی برنامه گرفت.


بررسی عوامل تسریع کننده، زمان بروز، زمان و عوامل تاخیر مراجعه بیماران با انفارکتوس حاد قلبی
روش مطالعه: در این مطالعه، در 103 نفر مبتلا به گرفتگی بینی، دریچه های بینی به وسیله اندوسکوپی و رینوسکوپی قدامی موردارزیابی قرارگرفت وفراوانی اشکال مختلف زوایا در افراد تعیین گردید.


عوامل موثر در بروز حملات میگرن (بررسی 300 بیمار)
نتایج با هستفاده از آزمون آماری SPSS ارزیابی شد.


مقایسه اثرات پروپوفل و تیوپنتال سدیم بر مادر و نوزاد در القای بیهوشی جهت سزارین
یافته ها: طبق نتایج بررسی، بیشترین یافته رینوسکوپی قدامی و اندوسکوپی،sharp angle به میزان 8/40% (42نفر) و occupied به میزان 8/5% (6 نفر) کمترین یافته تشخیصی و convex به میزان 3/22% (23نفر)، concave 5/16% (17 نفر)، blunt 8% ( 8نفر) و twisted به میزان 8/6% (7 نفر) بوده هست.


ارزش استفاده از نسبت پروتئین به کراتینین نمونه ادرار تصادفی جهت تشخیص پرتئینوری در بیماران مشکوک به پراکلامپسی
بحث و نتیجه گیری: طبق آزمون کااسکوئر، رابطه معنی داری بین جنسیت بیماران با یافته های رینوسکوپی قدامی و اندوسکوپی وجود نداشت (05/0P ).


کارآفرینی فرصتها و تهدیدها
طبق آزمون کااسکوئر، رابطه معنی داری بین سن با یافته های رینوسکوپی قدامی و اندوسکوپی وجود داشت (05/0 P).


بیش حساسیتی به نیش زنبور


مکمل های غذایی رایج برای کاهش وزن


94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews