بررسی تأثیر خاطره گویی گروهی بر توانایی های شناختی سالمندان دچار نارسایی شناختی خفیف عضو کانون جهاندیدگان شیراز در سال 1392


بررسی تأثیر خاطره گویی گروهی بر توانایی های شناختی سالمندان دچار نارسایی شناختی خفیف عضو کانون جهاندیدگان شیراز در سال 1392
چکیده مقدمه: با توجه به رشد جامعه سالمندی و شیوع انواع مختلف اختلالات و نارسایی های شناختی در این گروه سنی، توجه به روش های مراقبتی و درمانی سهل الوصول، کم هزینه و کم عارضه ضروری به نظر می رسد.


بررسی تاثیر لیزر کم توان هلیوم-نئون بر میزان ترشح سایتوکاینهای موثر بر پس زدن پیوند در محیط کشت
هدف این مطالعه بررسی تأثیر خاطره گویی گروهی بر توانایی های شناختی سالمندان دچار نارسایی شناختی خفیف می باشد.


اثر تغذیه با عصاره ماهی صبور بر ایسکمی کانونی مغزی در موش صحرایی نر
روش: این مطالعه از نوع نیمه تجربی، با هدف تعیین تأثیر خاطره گویی گروهی بر توانایی‌های شناختی سالمندان دچار نارسائی‌های شناختی خفیف، عضو کانون جهان دیده‌گان شیراز در سال 1392 می باشد.


پیش بینی و مقایسه اثرات دوزهای فارماکولوژیک و فوق فارماکولوژیک دیکوکسین بر روی قلب موش های صحرائی سالم و قطع نخاع شده با استفاده از یک نرم اف
بدین جهت 72 نفر (48 زن و 24 مرد) از سالمندان 60 تا 84 سال این کانون به روش تصادفی در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و در سه گروه خاطره گویی گروهی، مداخله گروهی و بدون مداخله به طور مساوی تقسیم شدند.


فراوانی و تعیین عوامل خطرزای بیماریهای انسدادی ریه تشخیص داده نشده بالینی در بخش های داخلی بیمارستان شهید بهشتی بابل، 1384
قبل و سپس مداخله آزمون بررسی وضعیت شناختی Main Mental Status Examination از آزمودنی‌ها به عمل آمد.


بررسی اثر موضعی ژل آمی تریپتیلین در تکمیل بی حسی دندان های با پالپ ملتهب
مداخله بدین صورت بود که گروه خاطره گویی (گروه مداخله ) در 8 جلسه خاطره گویی گروهی (هر جلسه هفته ای یک بار و به مدت 60 تا 90 دقیقه ) شرکت کردند.


تاثیر ورزش در اواخر بارداری بر وقوع اکسی پوت خلفی در زنان نخست زا
جلسات گروه شاهد یک (صحبت های گروهی) نیز مشابه با گروه خاطره گویی بود با این تفاوت که بدون خاطره گویی و تنها به صورت گروهی با یکدیگر در مورد مسائل روز صحبت می‌کردند.


خصوصیات بالینی و علل سردرد در افراد مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی در شهرستان بابل (83-1374)
گروه سوم (گروه شاهد دوم ) نیز در طول مطالعه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد.


نقش مشارکت نوجوانان روستایی در ارتقاء شاخص توالت بهداشتی
تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و با هستفاده از آمار توصیفی و هستنباطی انجام شد.

یافته ها: توانایی های شناختی (جهت یابی، حافظه فوری، یادآوری، توجه و محاسبه و زبان) در دو گروه خاطره گویی و مداخله گروهی به طور معنادار افزایش یافت (P<0.05)، اما در گروه بدون مداخله تغییر معناداری مشاهده نشد.

همچنین این افزایش در گروه خاطره گویی به طور معنادار بیشتر از دو گروه دیگر و در گروه مداخله گروهی نیز به طور معنادار بیشتر از گروه بدون مداخله بود (P<0.05).

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می توان فرمود که توانایی شناختی سالمندان با اختلال شناختی خفیف را می توان با خاطره گویی گروهی افزایش داد.

به نظر می‌رسد حتی صحبت کردن گروهی نیز می‌تواند باعث افزایش توانایی شناختی این سالمندان شود، اما اگر این صحبت کردن گروهی به صورت خاطره گویی باشد امکان ارتقای توانایی های شناختی بسیار بیشتر می شود.
70 out of 100 based on 70 user ratings 370 reviews