بررسی تاثیر اجرای برنامه طراحی شده ترخیص بر کنترل متابولیک و خودکارآمدی بیماران بستری مبتلابه دیابت نوع دو x

بررسی تاثیر اجرای برنامه طراحی شده ترخیص بر کنترل متابولیک و خودکارآمدی بیماران بستری مبتلابه دیابت نوع دوبررسی مقاومت به سرما در گونه‌های اکالیپتوس
ارزیابی مناطق مستعد اکوتوریسم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد)
بررسی اثر تراکم کاشت و هرس بر برخی صفات کمی و کیفی سه رقم خیار گلخانه‌ای
بهینه کردن فرآیند خشک کردن ذرت در خشک‌کن استوانه‌ای دوار غیرمداوم
بررسی فنولوژی و سیتولوژی ارقام حساس و مقاوم سیب‌زمینی به بیماری لکه موجی
عوامل موثر بر توانمندسازی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (مورد مطالعه: شهرستان عباس آباد)

نیمگروه‌های معکوس و*C- جبرهای ترکیبی
اندازه گنگی و اندازه متعالی ln2
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی
مترهای فینسلری متقارن کروی در Rn
به کار بردن کوتاهترین مسیر برای فیلتر کردن تصاویر رنگی
حل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل به کمک توابع پایه‌ای سینک
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی تاثیر اجرای برنامه طراحی شده ترخیص بر کنترل متابولیک و خودکارآمدی بیماران بستری مبتلابه دیابت نوع دو


مقدمه: بیماری دیابت یکی از مهم‌ترین علل مرگ و میر و ناتوانی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه از جمله کشور ما می‌باشد. مهم‌ترین علل توجه به بیماری دیابت عوارض جدی این بیماری می‌باشد که باعث ناتوانی، از کارافتادگی، خسارت‌های مالی و جانی به بیمار و سیستم بهداشتی درمانی می‌شود. در مطالعات مختلف به بررسی عوامل موثر بر فاکتورهای متابولیک منجمله هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی و کنترل قندخون آن‌ها پرداخته شده است. ما در این مطالعه علاوه بر بررسی تاثیر برنامه طراحی شده ترخیص بر فاکتورهای متابولیک به نقش خودکارآمد شدن بیماران در مراقبت از خود که لازمه بیماری‌های مزمن می‌باشد نیز پرداخته ایم. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی می‌باشد. نمونه‌های پژوهش 70 نفر از بیماران مبتلا به دیابت‌ ملیتوس نوع دو که در بیمارستان واسعی شهر سبزوار بستری شده‌اند. این افراد به طور غیرتصادفی و در دسترس (ابتدا گروه کنترل و سپس آزمون) انتخاب شده و در دو گروه کنترل(35 نفر) و آزمون (35 نفر)، مورد پژوهش قرار گرفتند. برنامه طراحی‌شده ترخیص در قالب فرایند پرستاری به همراه ویزیت در منزل و پیگیری تلفنی پس از ترخیص توسط پژوهشگر (مسئول دفتر برنامه‌ریزی ترخیص) انجام شد. برنامه به مدت 3 ماه پیگیری پس از ترخیص بیمار از بیمارستان ادامه داشت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه، چک‌لیست، آزمایش خون و همچنین گوشی و فشارسنج پزشکی و متر جهت اندازه‌گیری فاکتورهای متابولیک(هموگلوبین گلیکوزیله، تری گلیسیرید، لیپوپوتئین با دانسیته بالا، فشارخون سیتولیک و دیاستولیک و اندازه دور کمر) بود. نتایج: آزمون آماری تی‌مستقل و تی‌زوجی نشان داد که بین میانگین میزان هموگلوبین‌گلیکوزیله (000/0P=)، تری‌گلیسیرید (006/0P=)، فشارخون سیستولیک (000/0P=) و نمره خودکارآمدی (000/0P=)، قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون تفاوت معنی‌داری به لحاظ آماری وجود دارد و در گروه کنترل در قبل و بعد از مداخله مشاهد نشد. همچنین تفاوت معنی‌داری در پارامترهای فوق بین گروه آزمون وکنترل بعد از مداخله وجود داشت. اما بین میانگین میزان لیپوپروتئین با دانسیته بالا (73/0P=)، اندازه دور کمر (42/0P=)و فشارخون دیاستولیک (73/0P=) قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون و کنترل تفاوت معنی‌داری به لحاظ آماری وجود نداشت. همچنین تفاوت معنی‌داری در پارامترهای فوق بین گروه آزمون و کنترل بعد از مداخله وجود نداشت. بحث: با توجه به تغییرات در فاکتوهای متابولیک در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله و نسبت به گروه شاهد، می‌توان نتیجه گرفت که برنامه طراحی شده ترخیص با تاکید بر خودکارآمد شدن بیماران سبب بهبود برخی از فاکتورهای متابولیک (هموگلوبین گلیکوزیله، تری گلیسیرید، فشارخون سیتولیک) در بیماران دیابتی شده است.
نمایه ها:
برنامه طراحی¬شده ترخیص |
کنترل متابولیک |
خودکارآمدی |
دیابت نوع دو | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


اثر تئوفیلین بر برخی از فرآیندهای متابولیکی و کروماتین سلولی
معاینه روش توراکتومی با حفظ عضلات ( لاستیموس و سراتوس ) با روش استاندارد قطع عضلات
بررسی اثر سکنی‌لازول و متروئیدازول در درمان ژیاردیوز کودکان
بیماری‌های قارچی پوستی گوسفند در ایران
مطالعه اثر ژل استخراج شده از پسته وحشی( بنه) بر روی فرایند ترمیم زخم پوستی درموش صحرایی
تعیین هموگلوبین و هماتوکریت متوسط و تعیین فرمول توکوسیتر طبیعی در اصفهان

بررسی قابلیت اعتماد و انجام آزمایش PD Fixation Preference 10 در تشخیص آمبلیوپی
تعیین فراوانی علل سیروز کبدی در بیماران بستری در بخش گوارش بیمارستان دکتر شریعتی
جراحی زیبایی عملی ضروری یا غیر ضروریست
پیشنهاداتی برای طبقه بندی اختلالات رشد در کودکان
بررسی ارزش تشخیصی Frozen Section و Intraoperative Cytology در تشخیص ضایعات تیروئید
ریسک فاکتور های مرگ بعد از عمل ‏‎Coronary Artery Bypass Graft‎‏ بیمارستان امام (78-1375)

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*