بررسی میزان آگاهی، نحوه نگرش و چگونگی عملکرد جراحان قفسه صدری در ارتباط با تجویز پروفیلاکتیک (پیشگیرانه) آنتی بیوتیک ها قبل از اعمال جراحی ق x

بررسی میزان آگاهی، نحوه نگرش و چگونگی عملکرد جراحان قفسه صدری در ارتباط با تجویز پروفیلاکتیک (پیشگیرانه) آنتی بیوتیک ها قبل از اعمال جراحی قتعیین رویشگاه بالقوه گونه ریواس (Rheum ribes L) با استفاده از روش های مکسنت و گارپ در استان اصفهان
همسانه‌سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب (Lampyris turkestanicus) به گیاه توتون (Nicotiana tabacum)
تولید کیک اسفنجی فاقد گلوتن و فراسودمند با استفاده از کنجاله‌ بادام شیرین
آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی و الگوهای مکانی سیمای سرزمین در ذخیرگاه زیستکره ارسباران در جهت ارائه برنامه‌های مدیریت مشارکتی
اثر یادگیری در شکارگری درون رسته‌ای دو گونه کنه شکارگر فیتوزئید
اثر جاسمونیک اسید و پاکلوبوترازول بر رشد دانهال‌های بادام تحت شرایط تنش خشکی

فشردگی ضعیف و خاصیت نقطه ثابت برای نگاشت‌های آفین
نیمگروه‌های معکوس و*C- جبرهای ترکیبی
اندازه گنگی و اندازه متعالی ln2
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی
مترهای فینسلری متقارن کروی در Rn
به کار بردن کوتاهترین مسیر برای فیلتر کردن تصاویر رنگی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی میزان آگاهی، نحوه نگرش و چگونگی عملکرد جراحان قفسه صدری در ارتباط با تجویز پروفیلاکتیک (پیشگیرانه) آنتی بیوتیک ها قبل از اعمال جراحی ق


استفاده از آنتی یبوتیک پروفیلاکسی قبل از عمل جراحی یکی از بهترین روشها در پیشگیری از بروزعفونت محل جراحی می باشد. در این مطالعه نحوه نگرش، میزان آگاهی و چگونگی عملکرد جراحان قفسه صدری در رابطه با تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی با استفاده از پرسشنامه و نیز عملکرد جراحان قفسه صدری در یک بیمارستان آموزشی با بررسی پرونده بیماران مورد بررسی قرار گرفت و مطابقت آن با دستورالعمل انجمن داروسازان آمریکا ارزیابی شد.بر اساس نتایج به دست آمده آگاهی جراحان در ارتباط با انتخاب صحیح آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در موارد عادی، حساسیت به آنتی بیوتیکهای بتالاکتام و آلودگی با استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین به ترتیب 64%، 36% و 8% بود.
نمایه ها:
آنتی یبوتیک پروفیلاکسی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تعیین هموگلوبین و هماتوکریت متوسط و تعیین فرمول توکوسیتر طبیعی در اصفهان
بررسی اثر سینامالدیید و یوژنول بر بیان ژن‌های تلومراز، دیسکرین، پروتئین کیناز B (AKT)، طول تلومر و شاخص‌های تکثئری و تمایزی سلول های بنیادی م
تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372
مطالعه اثرات درمانی تزریق الکل در داخل ندول تیروئید PEIT
بررسی انواع دهیدراتاسیون(از نظر نوع و شدت)و برخی ویژگیهای آن در کودکان مبتلا به اسهال بستری شده در بیمارستان کودکان قدس، تابستان سال 1384
شیوع پری آرتریت‌ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز رماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی تهران بین سال‌های 81-1375

درباره هیپوگلیسمی
بیهوشی در تراتوم ساکروکوکسیژیال گزارش یک مورد
ارزیابی عملکرد روش بازسازی فیلتر بک پروجکشن در تصویربرداری اسپکت از فانتوم مغز
مقایسه دو روش انگل شناسی (فرمالین - اتروکاتو) در تشخیص فاسیولیازیس انسانی
جدال حیات :بررسی اجمالی تئوری های سقط جنین
بررسی قابلیت اعتماد و انجام آزمایش PD Fixation Preference 10 در تشخیص آمبلیوپی

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*