مقایسه ی ارتباط بین اختلال اضطراب منتشر با شب ادراری اولیه در کودکان مبتلا و سالم مراجعه کننده به بیمارستان امیر کبیر اراک x

مقایسه ی ارتباط بین اختلال اضطراب منتشر با شب ادراری اولیه در کودکان مبتلا و سالم مراجعه کننده به بیمارستان امیر کبیر اراکهمسانه‌سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب (Lampyris turkestanicus) به گیاه توتون (Nicotiana tabacum)
تولید کیک اسفنجی فاقد گلوتن و فراسودمند با استفاده از کنجاله‌ بادام شیرین
آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی و الگوهای مکانی سیمای سرزمین در ذخیرگاه زیستکره ارسباران در جهت ارائه برنامه‌های مدیریت مشارکتی
اثر یادگیری در شکارگری درون رسته‌ای دو گونه کنه شکارگر فیتوزئید
اثر جاسمونیک اسید و پاکلوبوترازول بر رشد دانهال‌های بادام تحت شرایط تنش خشکی
بررسی تاثیر سرپوش افقی ساده و مخروطی بر استغراق بحرانی در آبگیرهای قائم

نیمگروه‌های معکوس و*C- جبرهای ترکیبی
اندازه گنگی و اندازه متعالی ln2
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی
مترهای فینسلری متقارن کروی در Rn
به کار بردن کوتاهترین مسیر برای فیلتر کردن تصاویر رنگی
حل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل به کمک توابع پایه‌ای سینک
حمایت از ما | مشهدهاست
`

مقایسه ی ارتباط بین اختلال اضطراب منتشر با شب ادراری اولیه در کودکان مبتلا و سالم مراجعه کننده به بیمارستان امیر کبیر اراک


مقدمه:شب ادراری اولیه در کودکان شایع بوده و می تواند باعث بروز مشکلاتی در زندگی روزمره کودک و والدینش و عدم تطابق وی با زمانبندی آموزشی شود. بنابراین ما در این مطالعه در نظر داریم اختلال اضطرابی منتشر را بعنوان یکی از علل احتمالی شب ادراری اولیه (زیرگروهی از مشکلات اختلال عملکردی ادرار) بررسی کنیم. روش کار:در این مطالعه مورد-شاهدی180کودک مبتلا بهشب ادراری اولیهو تعداد برابر از کودکان سالم همسان سازی شده از نظر سن،جنس و رده تولد در سنین 7 تا 17 سال، مورد بررسی قرار گرفتند. پس از جمع آوری داده ها توسط اینترن مربوطه و تایید تشخیص براساس کرایتریاهای DSM IV-TR، نتایج بااستفاده از نرم افزار spss نسخه 20 مورد آنالیز قرار گرفت.05/0>p value به عنوان اختلاف معنی دار تعریف گردید.
نمایه ها:
شب ادراری اولیه |
اختلال اضطرابی منتشر |
اختلال عملکرد ادراری | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تعیین هموگلوبین و هماتوکریت متوسط و تعیین فرمول توکوسیتر طبیعی در اصفهان
بررسی اثر سینامالدیید و یوژنول بر بیان ژن‌های تلومراز، دیسکرین، پروتئین کیناز B (AKT)، طول تلومر و شاخص‌های تکثئری و تمایزی سلول های بنیادی م
تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372
مطالعه اثرات درمانی تزریق الکل در داخل ندول تیروئید PEIT
بررسی انواع دهیدراتاسیون(از نظر نوع و شدت)و برخی ویژگیهای آن در کودکان مبتلا به اسهال بستری شده در بیمارستان کودکان قدس، تابستان سال 1384
شیوع پری آرتریت‌ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز رماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی تهران بین سال‌های 81-1375

ارزیابی عملکرد روش بازسازی فیلتر بک پروجکشن در تصویربرداری اسپکت از فانتوم مغز
مقایسه دو روش انگل شناسی (فرمالین - اتروکاتو) در تشخیص فاسیولیازیس انسانی
جدال حیات :بررسی اجمالی تئوری های سقط جنین
بررسی قابلیت اعتماد و انجام آزمایش PD Fixation Preference 10 در تشخیص آمبلیوپی
تعیین فراوانی علل سیروز کبدی در بیماران بستری در بخش گوارش بیمارستان دکتر شریعتی
جراحی زیبایی عملی ضروری یا غیر ضروریست

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*