بررسی ارتباط بین یافته های تصویربرداری ام آر آی با نشانه ها و آزمون های بالینی، سطح ناتوانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیرون زدگی دیسک کم x

بررسی ارتباط بین یافته های تصویربرداری ام آر آی با نشانه ها و آزمون های بالینی، سطح ناتوانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیرون زدگی دیسک کمعوامل موثر بر توانمندسازی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (مورد مطالعه: شهرستان عباس آباد)
تعیین رویشگاه بالقوه گونه ریواس (Rheum ribes L) با استفاده از روش های مکسنت و گارپ در استان اصفهان
همسانه‌سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب (Lampyris turkestanicus) به گیاه توتون (Nicotiana tabacum)
تولید کیک اسفنجی فاقد گلوتن و فراسودمند با استفاده از کنجاله‌ بادام شیرین
آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی و الگوهای مکانی سیمای سرزمین در ذخیرگاه زیستکره ارسباران در جهت ارائه برنامه‌های مدیریت مشارکتی
اثر یادگیری در شکارگری درون رسته‌ای دو گونه کنه شکارگر فیتوزئید

خاصیت آرمنداریز ضعیف حلقه‌ها و ایده آل‌های صلب
فشردگی ضعیف و خاصیت نقطه ثابت برای نگاشت‌های آفین
نیمگروه‌های معکوس و*C- جبرهای ترکیبی
اندازه گنگی و اندازه متعالی ln2
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی
مترهای فینسلری متقارن کروی در Rn
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی ارتباط بین یافته های تصویربرداری ام آر آی با نشانه ها و آزمون های بالینی، سطح ناتوانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیرون زدگی دیسک کم


مقدمه: در بیماران مبتلا به دیسک کمر، علاوه بر روش های تصویر برداری ام آر آی، ابزارهای سنجش از قبیل پرسشنامه های درد، ناتوانی و نیز کیفیت زندگی برای ارزیابی پیامد مورد استفاده قرار می گیرند. اهداف: بررسی ارتباط بین یافته های تصویربرداری ام آر آی با نشانه ها و آزمون های بالینی، سطح ناتوانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیرون زدگی دیسک کمر. بیماران و روش ها: 76 بیمار مبتلا به بیرون زدگی دیسک کمر ( سن: 45/72±9/41 ، وزن: 11/37±77/3، قد: 8/22±169/42، مدت ابتلا: 66/63±70/04) مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابتدا یک مطالعه متدولوژیک برای سنجش تکرار پذیری در دفعات آزمون و نیز بین آزمونگران متغیر های مورد مطالعه انجام شد.سپس در تمامی بیماران موارد مربوط به تصاویر ام آر آی شامل میزان و سطح بیرون زدگی دیسک، درد با مقیاس دیداری آنالوگ، آزمون SLR ، توانائی عملکردی با پرسشنامه های اوسوستری و کبک و نیز کیفیت زندگی با پرسشنامه SF36 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج: براساس نتایج به دست آمده از آزمون Kappa ، میزان توافق در دفعات آزمون و نیز بین آزمونگران به ترتیب برای متغیر سطح دیسک بیرون زده 87/0 و 80/0 ، متغیر میزان بیرون زدگی دیسک 81/0 و 76/0 ، متغیر تنگی کانال جانبی 81/0 و 75/0 ، متغیر دهیدریشن 81/0 و 72/0 ، متغیر سر خوردگی 88/0 و 81/0 ، متغیر درگیری لیگامان زرد 79/0 و 75/0 ، بود. میزان همبستگی بیرون زدگی دیسک کمر با درد(r=0/67)، آزمون SLR (r=0/52) ، ناتوانی اوسوستری(r=0/75) ، ناتوانی کبک(r=0/77) و کیفیت زندگی (r=-0/87) بود. میزان همبستگی سطح بیرون زدگی دیسک کمر با درد(r=0/13)، آزمون SLR (r=0/11) ، ناتوانی اوسوستری(r=-0/009) ، ناتوانی کبک(r=-0/003) و کیفیت زندگی (r=-0/05) بود. ضریب ? برای متغیر درد(? =0/21)، آزمون SLR (? =0/04) ، ناتوانی اوسوستری(? =0/26) ، ناتوانی کبک(? =0/25) و کیفیت زندگی (? =-0/36) بود. نتیجه گیری: میزان بیرون زدگی دیسک کمر با درد، آزمون SLR ، ناتوانی و کیفیت زندگی همبستگی معنی داری دارد در حالیکه سطح بیرون زدگی همبستگی معنی داری ندارد. کیفیت زندگی بیشترین عامل مرتبط با میزان بیرون زدگی دیسک کمر می باشد.
نمایه ها:
دیسک کمر |
ام آر آی |
درد |
کیفیت زندگی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مطالعه اثرات درمانی تزریق الکل در داخل ندول تیروئید PEIT
بررسی انواع دهیدراتاسیون(از نظر نوع و شدت)و برخی ویژگیهای آن در کودکان مبتلا به اسهال بستری شده در بیمارستان کودکان قدس، تابستان سال 1384
شیوع پری آرتریت‌ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز رماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی تهران بین سال‌های 81-1375
بررسی مقایسه‌ای تاثیر داروی استرپتوکیناز در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد براساس میزان تیتراژ آنتی استرپتوکیناز
مقایسه طول زائده استیلوئید و الگوهای کلسیفیکاسیون لیگامان استیلوهیوئید در تصاویر CBCT بیماران مبتلا به سندرم ایگل با افراد بدون علامت
بازیافت ضایعات مراکز رادیولوژی

بررسی وزن و قد نوزادان در بدو تولد و عوامل موثر بر آن در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
درباره هیپوگلیسمی
بیهوشی در تراتوم ساکروکوکسیژیال گزارش یک مورد
ارزیابی عملکرد روش بازسازی فیلتر بک پروجکشن در تصویربرداری اسپکت از فانتوم مغز
مقایسه دو روش انگل شناسی (فرمالین - اتروکاتو) در تشخیص فاسیولیازیس انسانی
جدال حیات :بررسی اجمالی تئوری های سقط جنین

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*