بررسی تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده – محور برکیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی و عضو فعال خانواده x

بررسی تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده – محور برکیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی و عضو فعال خانوادهبررسی مولکولی مقاومت غیر میزبانی گندم رقم دریا در برابر بیماری سفیدک سطحی جو Blumeria graminis f. sp. hordei
بررسی مقاومت به سرما در گونه‌های اکالیپتوس
ارزیابی مناطق مستعد اکوتوریسم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد)
بررسی اثر تراکم کاشت و هرس بر برخی صفات کمی و کیفی سه رقم خیار گلخانه‌ای
بهینه کردن فرآیند خشک کردن ذرت در خشک‌کن استوانه‌ای دوار غیرمداوم
بررسی فنولوژی و سیتولوژی ارقام حساس و مقاوم سیب‌زمینی به بیماری لکه موجی

معادلات انتگرو-دیفرانسیل جزئی برای ارزش اختیار معاملات تحت مدل‌های نمایی لوی
خاصیت آرمنداریز ضعیف حلقه‌ها و ایده آل‌های صلب
فشردگی ضعیف و خاصیت نقطه ثابت برای نگاشت‌های آفین
نیمگروه‌های معکوس و*C- جبرهای ترکیبی
اندازه گنگی و اندازه متعالی ln2
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده – محور برکیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی و عضو فعال خانواده


سرطان پستان شایعترین سرطان زنان موثر برکیفیت زندگی بیمار و اعضای خانواده می باشد. توانمندسازی شیوه ای موثر برای مقابله با عوارض و تسلط بر بیماری ها است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر اجرای الگوی توانمند سازی خانواده – محور بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی و عضو فعال خانواده انها می باشد. این مطالعه نیمه تجربی، با انتخاب70 زن مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی و عضو فعال خانواده انها در دو گروه آزمون و کنترل از طریق نمونه گیری مبتنی بر هدف در بیمارستان هاجر شهرکرد انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، اطلاعات مربوط به بیماری و درمان، کیفیت زندگی عمومی بیماران مبتلا به سرطان و کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتلا به سرطان پستان، کیفیت زندگی عمومی برای سنجش کیفیت زندگی عضو فعال خانواده می باشد. در مرحل? قبل از مداخله، بعد از گردآوری اطلاعات ، گام های چهارگانه الگو (درک تهدید، خودکارامدی، خودباوری، ارزشیابی) در گروه آزمون اجرا و آزمون ثانویه یک ماه بعد انجام شد. یافته ها نشان داد قبل از مداخله بیماران و خانواده هر دو گروه از نظر مشخصات جمعیت شناختی، میزان توانمندی، روند بیماری و درمان و نمرات کیفیت زندگی همسان بوده و تفاوت معنی داری ندارند . درحالیکه بعد از مداخله بین دو گروه آزمون و کنترل، قبل و بعد از مداخله، تفاوت معنی داری در جهت ارتقا کیفیت زندگی بیماران و خانواده گروه آزمون وجود دارد نتایج نشان داد الگوی توانمندسازی خانواده محور در افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی و عضو فعال خانواده انها موثر بوده است.
نمایه ها:
سرطان پستان | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی اثر سکنی‌لازول و متروئیدازول در درمان ژیاردیوز کودکان
بیماری‌های قارچی پوستی گوسفند در ایران
مطالعه اثر ژل استخراج شده از پسته وحشی( بنه) بر روی فرایند ترمیم زخم پوستی درموش صحرایی
تعیین هموگلوبین و هماتوکریت متوسط و تعیین فرمول توکوسیتر طبیعی در اصفهان
بررسی اثر سینامالدیید و یوژنول بر بیان ژن‌های تلومراز، دیسکرین، پروتئین کیناز B (AKT)، طول تلومر و شاخص‌های تکثئری و تمایزی سلول های بنیادی م
تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372

جراحی زیبایی عملی ضروری یا غیر ضروریست
پیشنهاداتی برای طبقه بندی اختلالات رشد در کودکان
بررسی ارزش تشخیصی Frozen Section و Intraoperative Cytology در تشخیص ضایعات تیروئید
ریسک فاکتور های مرگ بعد از عمل ‏‎Coronary Artery Bypass Graft‎‏ بیمارستان امام (78-1375)
مروری بر میلوفیبروز با متا پلازی میلویید
اندازه گیری سیالو پروتئین عاج دندان سالم و پوسیده انسانی

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*