تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به سلول‌های شبه نورونی با استفاده از والپروئیک اسید و بررسی تغییرات استیلاسیون پروتئین ه x

تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به سلول‌های شبه نورونی با استفاده از والپروئیک اسید و بررسی تغییرات استیلاسیون پروتئین هبررسی اثر تراکم کاشت و هرس بر برخی صفات کمی و کیفی سه رقم خیار گلخانه‌ای
بهینه کردن فرآیند خشک کردن ذرت در خشک‌کن استوانه‌ای دوار غیرمداوم
بررسی فنولوژی و سیتولوژی ارقام حساس و مقاوم سیب‌زمینی به بیماری لکه موجی
عوامل موثر بر توانمندسازی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (مورد مطالعه: شهرستان عباس آباد)
تعیین رویشگاه بالقوه گونه ریواس (Rheum ribes L) با استفاده از روش های مکسنت و گارپ در استان اصفهان
همسانه‌سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب (Lampyris turkestanicus) به گیاه توتون (Nicotiana tabacum)

مترهای فینسلری متقارن کروی در Rn
به کار بردن کوتاهترین مسیر برای فیلتر کردن تصاویر رنگی
حل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل به کمک توابع پایه‌ای سینک
آنالیز روش‌های تفاضلات متناهی در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کسری مکانی
بررسی جواب‌های تناوبی مسئله N-جسم به کمک روش‌های حساب تغییرات
تجزیه فریم‌ها به مجموعه‌های مستقل خطی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به سلول‌های شبه نورونی با استفاده از والپروئیک اسید و بررسی تغییرات استیلاسیون پروتئین ه


هدف و مقدمه: والپروئیک اسید از طریق مهار هیستون داستیلازها، در روند تمایز و تکثیر سلول‌های بنیادی نقش مهمی را ایفا می کند. هدف از این مطالعه بررسی میزان استیلاسیون در پروتئین های هیستونی H3 و H4 به عنوان نشان‌گرهای اپی‌ژنتیکی در روند تمایز سلول‌های بنیادی چربی به سلول‌های شبه عصبی با استفاده از والپروئیک اسید می باشد. مواد و روش ها: نمونه بافت چربی از ناحیه کشاله ران و اطراف کلیه موش صحرایی تهیه شد و سپس سلول‌های بنیادی جدا شده در شرایط استاندارد کشت داده شدند و با استفاده از روش کشت نوروسفر به سلول‌های بنیادی عصبی تمایز داده شدند. سلول‌های بنیادی عصبی تحت القاء والپروئیک اسید (غلظت‌های 25/0، 5/0، 1، 2 و 4 میلی‌مولار) در زمان‌های 24، 48 و 72 ساعت به سلول‌های شبه عصبی تمایز داده شدند. تایید ماهیت سلول‌های بنیادی بافت چربی و نوروسفر و سلولهای بنیادی عصبی با روش ایمونوسیتوشیمی و RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت دستیابی به بهترین غلظت والپروئیک اسید و بهترین زمان القاء، درصد سلول‌های زنده ( با استفاده از تریپان بلو و روش MTT assay) و درصد بیان نشان‌گرهای MAP2، NF-200 و GFAP با روش ایمونوسیتوشیمی ارزیابی شد. استیلاسیون پروتئین های هیستونی H3 و H4 در روند تمایز سلول‌های بنیادی چربی به سلول-های شبه عصبی تیمارشده با والپروئیک اسید با روش ایمونوسیتوشیمی بررسی شدند. نتایج و یافته‌ها: سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی نشان‌گرهای CD29، CD90، CD44 و CD49d را بیان کردند، اما قادر به بیان نشان‌گرهای CD31 و45 CD نبودند. سلول‌های تشکیل دهنده نوروسفرها و سلول‌های بنیادی عصبی نشان‌گرهای Nestin، NF-68، NF-160 و NF-200 را بیان کردند. همچنین سلول‌های نوروسفری ژن‌های Sox2، Musashi1 و Neu N و سلول‌های بنیادی عصبی ژن های Nanog، Oct4 و Sox2 را بیان کردند. نتایج در این مطالعه نشان داد که در مرحله القاء، والپروئیک اسید با غلظت 1 میلی‌مولار در 72 ساعت بهترین غلظت و بهترین زمان القاء برای تیمار سلول‌های بنیادی عصبی می باشد. در بررسی استیلاسیون هیستونی، بیشترین میزان استیلاسیون در پروتئین های هیستونی H3 و H4 مربوط به گروه سلول‌های تمایز یافته با والپروئیک اسید و کمترین میزان استیلاسیون در گروه سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی بود. نتیجه‌گیری: والپروئیک اسید میزان استیلاسیون پروتئین های هیستونی H3 و H4 را در روند تمایز سلول‌های بنیادی مشتق از چربی به سلول‌های شبه عصبی تغییر می دهد. واژگان‌کلیدی: سلول های بنیادی بافت چربی، استیلاسیون، والپروئیک اسید، پروتئین های هیستونی، سلول‌های بنیادی عصبی.
نمایه ها:
استیلاسیون |
والپروئیک اسید |
سلولهای بنیادی عصبی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی اثرات تزریق اریترومایسین، اسپیرامایسین‏ و تولاترومایسین بر روی تخلیه شیردان گوساله‌های شیرخوار با استفاده از جذب استامینوفن
اثر تئوفیلین بر برخی از فرآیندهای متابولیکی و کروماتین سلولی
معاینه روش توراکتومی با حفظ عضلات ( لاستیموس و سراتوس ) با روش استاندارد قطع عضلات
بررسی اثر سکنی‌لازول و متروئیدازول در درمان ژیاردیوز کودکان
بیماری‌های قارچی پوستی گوسفند در ایران
مطالعه اثر ژل استخراج شده از پسته وحشی( بنه) بر روی فرایند ترمیم زخم پوستی درموش صحرایی

نقش پروتئین غذایی در پوکی استخوان
درمان های نامتعارف استئوآرتریت
بررسی وزن و قد نوزادان در بدو تولد و عوامل موثر بر آن در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
درباره هیپوگلیسمی
بیهوشی در تراتوم ساکروکوکسیژیال گزارش یک مورد
ارزیابی عملکرد روش بازسازی فیلتر بک پروجکشن در تصویربرداری اسپکت از فانتوم مغز

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*