کاربرد صفات ریشه‌ای در انتخاب ارقام مقاوم به خشکی گندم نان x

کاربرد صفات ریشه‌ای در انتخاب ارقام مقاوم به خشکی گندم نانمعادلات انتگرو-دیفرانسیل جزئی برای ارزش اختیار معاملات تحت مدل‌های نمایی لوی
خاصیت آرمنداریز ضعیف حلقه‌ها و ایده آل‌های صلب
فشردگی ضعیف و خاصیت نقطه ثابت برای نگاشت‌های آفین
نیمگروه‌های معکوس و*C- جبرهای ترکیبی
اندازه گنگی و اندازه متعالی ln2
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی

مقایسه‌ی تأثیر سه نوع تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان اورکسین زنان چاق غیرورزشکار شهر اصفهان
لایه‌نشانی نانوذرات ال-سیستئین و پلی‌دوپامین بر روی مس و مطالعه توانایی بازدارندگی خوردگی آنها و برخی از ترکیبات آلی نیتروژن‌دار جدید بر
طراحی کریدورهای مهاجرتی با استفاده از تئوری مدارالکتریکی وآنالیزحداقل هزینه بین پناهگاه‌های حیات‌وحش موته و قمیشلو
بررسی تأثیر تمرینات منتخب بر رشد حرکتی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم شهر اهواز
روابط بین پرمننت و دترمینان
طراحی الگوی استراتژیک اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
حمایت از ما | مشهدهاست
`

کاربرد صفات ریشه‌ای در انتخاب ارقام مقاوم به خشکی گندم نان


به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی آخر فصل بر روی برخی صفات مرفولوژیک، عملکرد واجزای عملکرد 5 رقم گندم نان و جهت تعیین میزان تحمل نسبی آن‌ها، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط تنش رطوبتی و عدم تنش به طور جداگانه در سال زراعی 89-88 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان همدان انجام شد. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که بین ارقام مورد بررسی از نظر صفات طول سنبله، طول ریشک، طول پدانکل، وزن پدانکل، تعداد سنبلچه در سنبله، وزن دانه در سنبله و وزن هزار دانه در هر دو شرایط تفاوت معنی‌دار وجود دارد ولی از نظر صفات ارتفاع، تعداد سنبله و عملکرد اقتصادی فقط در شرایط تنش رطوبتی تفاوت معنی‌دار مشاهده شد. در این پژوهش برای ارزیابی میزان تحمل نسبی ارقام مورد مطالعه،از برخی شاخص‌های قدیمی شامل SSI، TOL، MP، GMP، STI، HARM، RDI و شاخص‌ جدید SSPI و SNPI استفاده شد. نتایج نشان داد که بطور نسبی، ارقام پیشگام و توس مقاوم، سایسون نیمه مقاوم و الوند و نوید هم به عنوان ارقام حساس می‌باشند. نتایج نمودار بای پلات بیانگر این بود که شاخص‌های SNPI و RDI بهترین شاخص‌‌ها جهت شناسایی ارقام نسبتا مقاوم می‌باشند. همچنین به منظورارزیابی ارتباط صفات ریشه‌ای با میزان مقاومت نسبی جهت انتخاب غیرمستقیم ارقام در شرایط گلخانه‌ای بجای انتخاب مزرعه‌ای آزمایش دیگری در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط نرمال و تنش رطوبتی انجام شد. در این آزمایش نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در بین ارقام مورد بررسی از نظر صفات تعداد ریشه، طول ریشه، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، تعداد پنجه، طول برگ، سطح برگ پرچم، پهنای برگ پرچم، وزن بخش هوایی بوته تر، وزن بخش هوایی بوته خشک و نسبت وزن بخش هوایی به ریشه در بوته خشک و در هر دو شرایط تفاوت معنی‌داری وجود دارد. در حالیکه از نظر صفات ارتفاع، تعداد برگ و نسبت وزن خشک به تر ریشه فقط در شرایط نرمال و از نظر صفت نسبت وزن بخش هوایی به ریشه در بوته تر در شرایط تنش تفاوت معنی‌داری وجود داشت. ارقام نسبتا مقاوم از نظر صفات ریشه‌ای، از تعداد و طول ریشه بیشتری برخوردار بودند و نسبت وزن بخش هوایی بوته به ریشه کمتری داشتند. از نظر صفات برگی نیز دارای تعداد برگ بیشتر، طول برگ کمتر، سطح و پهنای برگ پرچم کمتر می‌باشند.با توجه به رابطه‌ای که بین ارقام مقاوم و خصوصیات ریشه‌ای آن‌ها وجود دارد، می‌توان از این خصوصیات ریشه‌ای به عنوان عاملی مناسب با تنوع زیاد جهت انتخاب ارقام مقاوم استفاده کرد.
نمایه ها:
گندم نرم |
مقاومت به خشکی |
ریشه‌ها |
تنش خشکی |
اجزای تشکیل‌دهنده عملکرد |
کالبدشناسی گیاهی |
ویژگی‌های زراعی |
همدان (استان) |
رطوبت |
ارقام |
حساسیت |
رطوبت نسبی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


طراحی یک حسگرزیستی نوری برپایه آنزیم ارگانوفسفرهیدرولاز- نانوذرات مگنت- سیلیس جهت شناسایی پاراکسان
بررسی شیوع سرمی بیماری تب کیو در گوسفندان و بزهای خرم آباد به روش الیزا
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن گیرنده شماره یک اینترفرون گاماوعفونت مزمن HBV
تعیین الگوی اتوآنتی بادی ها (ایمونکولوس ) در روند سالمندی و تشخیص آنتی ژن های کلیوی واکنشگر با اتوآنتی بادی های طبیعی در بیماران کلیوی
بررسی بیان ایزوآنزیم های PKG1,PKG2)PKG)در بافت توموری سرطان سینه
بررسی تاثیر کورکومین بر روی عملکرد بطن چپ در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله

مطالعه اثرات درمانی تزریق الکل در داخل ندول تیروئید PEIT
بررسی انواع دهیدراتاسیون(از نظر نوع و شدت)و برخی ویژگیهای آن در کودکان مبتلا به اسهال بستری شده در بیمارستان کودکان قدس، تابستان سال 1384
شیوع پری آرتریت‌ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز رماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی تهران بین سال‌های 81-1375
بررسی مقایسه‌ای تاثیر داروی استرپتوکیناز در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد براساس میزان تیتراژ آنتی استرپتوکیناز
مقایسه طول زائده استیلوئید و الگوهای کلسیفیکاسیون لیگامان استیلوهیوئید در تصاویر CBCT بیماران مبتلا به سندرم ایگل با افراد بدون علامت
بازیافت ضایعات مراکز رادیولوژی

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*