بررسی کشت جنین درون شیشه‌ای، کالوس‌زایی و شکستن خواب بذر در کرفس کوهی (.Kelussia odoratissima M) x

بررسی کشت جنین درون شیشه‌ای، کالوس‌زایی و شکستن خواب بذر در کرفس کوهی (.Kelussia odoratissima M)به کار بردن کوتاهترین مسیر برای فیلتر کردن تصاویر رنگی
حل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل به کمک توابع پایه‌ای سینک
آنالیز روش‌های تفاضلات متناهی در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کسری مکانی
بررسی جواب‌های تناوبی مسئله N-جسم به کمک روش‌های حساب تغییرات
تجزیه فریم‌ها به مجموعه‌های مستقل خطی
محاسبه شاخص همبندی خروج از مرکز گراف‌های فولرینی

لایه‌نشانی نانوذرات ال-سیستئین و پلی‌دوپامین بر روی مس و مطالعه توانایی بازدارندگی خوردگی آنها و برخی از ترکیبات آلی نیتروژن‌دار جدید بر
طراحی کریدورهای مهاجرتی با استفاده از تئوری مدارالکتریکی وآنالیزحداقل هزینه بین پناهگاه‌های حیات‌وحش موته و قمیشلو
بررسی تأثیر تمرینات منتخب بر رشد حرکتی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم شهر اهواز
روابط بین پرمننت و دترمینان
طراحی الگوی استراتژیک اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
تحلیل تلرانسی غیرخطی سازه های ورقی فلزی انعطاف پذیر
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی کشت جنین درون شیشه‌ای، کالوس‌زایی و شکستن خواب بذر در کرفس کوهی (.Kelussia odoratissima M)


کرفس کوهی با نام علمی Kelussia odoratissima M. گیاهی مهم از خانواده‌ چتریان با ارزشهای دارویی، اقتصادی و اکولوژیکی در منطقه زاگرس مرکزی است. متاسفانه این گیاه به علت برداشت غیرمجاز در معرض انقراض می‌باشد. بذور این گیاه نیز مانند بذر اغلب گونه‌های دارویی به جهت سازگاری اکولوژیکی با شرایط محیطی دارای خواب می‌باشد. بنابراین شناخت عوامل اکوفیزیولوژیکی موثر بر خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه‌زنی بذر این گیاه دارویی جهت تولید، پرورش و جلوگیری از انقراض آن یک امر ضروری است. به همین منظور از دو روش کشت جنین درون شیشه و اعمال تیمارهای مختلف در کشت بذر جهت بررسی جوانه‌زنی، شکست خواب بذر و برخی ویژگی‌های مورفولوژی این گیاه استفاده شد. در این مطالعه، کلیه آزمایشات بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد انجام شد. در آزمایش کشت جنین به بررسی اثر عوامل سه محیط کشت (MS، MS 1/2 و MS 1/4)، سه توده (سرآقاسید و فریدونشهر مربوط به دو سال برداشت 1388و 1389 و توده شیخ علیخان مربوط به سال برداشت 1389) و سه دما (4، 8 و 22 درجه سانتی‌گراد) پرداخته شد. نتایج نشان داد، کلیه صفات بررسی شده در محیط کشت MS بالاترین میزان را داشتند. بالاترین درصد جوانه‌زنی و تولید گیاهچه مربوط به دو توده سرآقاسید 1388 و فریدونشهر 1388 در دو دمای 4 و 8 درجه سانتی‌گراد بود. بلندترین طول ریشه‌چه، محور زیر لپه و برگ لپه‌ای از توده شیخ علیخان 1389 و در دمای 22 درجه سانتی‌گراد بدست آمد. در بررسی شکستن خواب بذر که در سه قسمت اجرا شد، در هر سه آزمایش زمان (25، 50، 75 و 100 روز پس از کشت) یکی از عوامل مورد بررسی بود و در کلیه صفات زمان 100 روز پس از کشت بهترین عملکرد را داشت. سایر عوامل در آزمایش اول شکستن خواب بذر شامل توده (سرآقاسید و فریدونشهر مربوط به دو سال برداشت 1388و 1389)، دما (4، 8 و 22 درجه سانتی‌گراد) و هورمون BAP(0، 0/75 و 1/5میلی‌گرم در لیتر) بودند که بالاترین درصد جوانه‌زنی و سرعت جوانه‌زنی مربوط به توده‌‌ سرآقاسید 1388، در دمای 4 درجه سانتی‌گراد بود و وجود 0/75 میلی گرم در لیتر BAP، سرعت جوانه‌زنی را به طور معنی‌داری افزایش داد. بلندترین طول ریشه‌چه و محور زیر لپه نیز مربوط به دو توده‌ سرآقاسید 1388و فریدونشهر 1388، در دمای 8 درجه سانتی‌گراد بود که طول ریشه‌چه در شرایط فاقد هورمون عملکرد بهتری نشان داد. در آزمایش دوم شکستن خواب بذر علاوه بر زمان به بررسی هورمون‌های BAP (0، 0/75 و( 1/5 میلی گرم در لیتر) و GA3 0، 250 و 500 میلی‌گرم در لیتر) و نحوه اعمال هورمون (خیساندن بذور در محلول هورمونی و هورمون محلول در محیط کشت) پرداخته شد. درکل در حضور 75/0 میلی گرم در لیتر BAP، درصد جوانه‌زنی و سرعت جوانه‌زنی میزان بیشتری نشان دادند و اعمال هورمون GA3 با غلظت 500 میلی‌گرم در لیتر باعث افزایش طول ریشه‌چه و محور زیر لپه شد. همچنین در شرایط هورمون محلول در محیط کشت درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و طول ریشه‌چه به طور معنی‌داری عملکرد بهتری داشتند. در آزمایش سوم شکستن خواب بذر نیز علاوه بر زمان به بررسی اثر محیط کشت (پتری‌دیش، ماسه و پیت ماس) و هورمون BAP (0، 0/75 میلی گرم در لیتر) پرداخته شد. درصد جوانه‌زنی در محیط کشت پتری‌دیش، طول ریشه‌چه در محیط کشت ماسه و پیت ماس و طول محور زیر لپه در محیط کشت ماسه عملکرد بهتری داشتند. وجود هورمون BAP نیز باعث افزایش هر سه صفت شد. بررسی کالوس زایی در سه آزمایش با ترکیبات هورمونی شامل BAP(0، 0/75 و 1/5میلی گرم در لیتر) و هورمون 2,4-D (0، 0/1 و 0/5 میلی گرم در لیتر) در آزمایش اول، BAP(0، 0/75 و 1/5 میلی گرم در لیتر) و هورمون NAA (0، 5، 10 و 15 میلی گرم در لیتر) در آزمایش دوم و ( BAP(0، 2/5، 5 و 7/5 میلی گرم در لیتر و هورمون IBA (0، 6/25 و5/12 میلی گرم در لیتر) در آزمایش سوم صورت گرفت که در آزمایش اول و دوم از دو بخش ساقه و دمبرگ و در آزمایش سوم از سه بخش بذر با برش عمودی، بذر با برش افقی و جنین استفاده شد که تنها ریز نمونه دمبرگ در محیط کشت BAP با غلظت 1/5 میلی‌گرم در لیتر همراه با 2,4-D با غلظت 0/1 میلی‌گرم در لیتر قادر به تولید کالوس شد.
نمایه ها:
کرفس |
سبزی‌های‌ برگی |
آپیوم گراوئولنس |
در آزمایشگاه |
کشت در آزمایشگاه |
رویان‌های گیاهی |
کشت رویان |
پینه |
خواب بذر |
بذرها (گیاه‌شناختی) | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن گیرنده شماره یک اینترفرون گاماوعفونت مزمن HBV
تعیین الگوی اتوآنتی بادی ها (ایمونکولوس ) در روند سالمندی و تشخیص آنتی ژن های کلیوی واکنشگر با اتوآنتی بادی های طبیعی در بیماران کلیوی
بررسی بیان ایزوآنزیم های PKG1,PKG2)PKG)در بافت توموری سرطان سینه
بررسی تاثیر کورکومین بر روی عملکرد بطن چپ در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله
تاثیر تحریک تخمک گذاری بااستفاده از هورمونهای HCG وPMSG بر روی جمعیت سلولهای دندریتیک رحمی
بررسی بیان و ارتباط انکوژن C-MYC و miRNA مهار کننده آن در رده های سلولی و همچنین نمونه های بیماران مبتلا به سرطان پستان

تعیین هموگلوبین و هماتوکریت متوسط و تعیین فرمول توکوسیتر طبیعی در اصفهان
بررسی اثر سینامالدیید و یوژنول بر بیان ژن‌های تلومراز، دیسکرین، پروتئین کیناز B (AKT)، طول تلومر و شاخص‌های تکثئری و تمایزی سلول های بنیادی م
تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372
مطالعه اثرات درمانی تزریق الکل در داخل ندول تیروئید PEIT
بررسی انواع دهیدراتاسیون(از نظر نوع و شدت)و برخی ویژگیهای آن در کودکان مبتلا به اسهال بستری شده در بیمارستان کودکان قدس، تابستان سال 1384
شیوع پری آرتریت‌ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز رماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی تهران بین سال‌های 81-1375

سایر مطالب

سایر مطالب

*