ارزیابی فنی و اقتصادی تولید گل گلخانه‌ای در استان خوزستان x

ارزیابی فنی و اقتصادی تولید گل گلخانه‌ای در استان خوزستاننیمگروه‌های معکوس و*C- جبرهای ترکیبی
اندازه گنگی و اندازه متعالی ln2
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی
مترهای فینسلری متقارن کروی در Rn
به کار بردن کوتاهترین مسیر برای فیلتر کردن تصاویر رنگی
حل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل به کمک توابع پایه‌ای سینک

روابط بین پرمننت و دترمینان
طراحی الگوی استراتژیک اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
تحلیل تلرانسی غیرخطی سازه های ورقی فلزی انعطاف پذیر
مقایسه بهره حافظه افراد با تیپ شخصیتی صبحی و عصری پس از یک دوره تمرینات هوازی در صبح و عصر
مقایسه خاصیت آنتی اکسیدانی، آنتی گلایکیشن، آنتی میکروبی و سیتوتوکسیسیتی سه ترکیب سنتزی با یک عصاره گیاهی
ساخت مینی ژنوم ویروس سرخک بر اساس تکنولوژی ژنتیک معکوس
حمایت از ما | مشهدهاست
`

ارزیابی فنی و اقتصادی تولید گل گلخانه‌ای در استان خوزستان


استان خوزستان از نظر سطح زیر کشت گلدرگلخانه و فضای باز مقام چهارم را در کشور دارد. متغیرهای مختلفی در تولید محصولات گلخانه ای اثر دارند. در این تحقیق اثر دو متغیر نوع محصول شامل رز و مریم و سطح زیر کشت گلخانه با سه سطحکوچک(مساحت کمتر از 2 هکتار)، متوسط(مساحت 2 تا 4 هکتار) و بزرگ(مساحت بیشتر از 4 هکتار) بر شاخص‌های انرژی و اقتصادی گلخانه ها بررسی شد. این پژوهش در سال 1390 در استان خوزستان با استفاده از نمونه گیری تصادفی توسط آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و تکمیل پرسشنامه توسط 24 بهره‌بردار گلخانه های گل شاخه بریده انجام شد. نتایج ارزیابی اقتصادی نشان داد برای گل شاخه بریده رز بیشترین میزان نسبت فایده به هزینه2/18 و بیشترین مقدار نرخ بازده داخلی 110 درصددر نرخ بهره 12 درصد و در سطح گلخانه کوچکمی‌باشد.همچنین کمتریننسبت فایده به هزینه 1/43و کمترین مقدار نرخ بازده داخلی 65 درصددر نرخ بهره 24 درصد و در سطح گلخانه متوسطمی-باشد. نتایج برای گل شاخه بریده مریم نشان می‌دهد که بیشترین نسبت فایده به هزینه به مقدار1/08و بیشترین مقدار نرخ بازده داخلی 20 درصددر نرخ بهره 12 درصد و در سطح گلخانه کوچک می-باشد. کمتریننسبت فایده به هزینه برای گل مریم0/85می‌باشد که در نرخ بهره 24 درصد برای سطح گلخانه های متوسط و بزرگ بود. کمترین مقدار نرخ بازده داخلی به مقدار 5 درصددر نرخ بهره 24 درصد و در سطح گلخانه بزرگمی‌باشد. نتایج تحلیل انرژی نشان داده است که شاخص بهره‌وری انرژیدر تولید رز و مریم به ترتیب 1/2 و 0/90 شاخه گل بر مگاژول بود. بهره‌وری انرژی در تولید گل رز بالاتر از مریم بود. نتایج تجزیه واریانس این شاخص در تولید رز و مریم گلخانه‌ای اختلاف معنی‌دار نشان می‌دهد. با توجه به نتایج بدست آمده کشت گل رز در سطح کوچک در گلخانه-های منطقه مورد مطالعه بهترین انتخاب برای بهره‌برداران گلخانه-ها می‌باشد.توجه به نکات مدیریتی در سیستم تولید محصولات کشاورزی برای کاهش هزینه ها و افزایش بهره‌وری انرژی ضروری است.به نظر می‌رسد آموزش و آگاه سازی کشاورزان بیشترین اثر را بر استفاده بهینه از نهاده‌ها و جلوگیری از مصرف غیرضروری نهاده ها دارد که سبب کاهش هزینه‌های غیر ضروری و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شود.
نمایه ها:
خوزستان (استان) |
گلخانه |
گل |
ارزیابی اقتصادی |
ارزیابی فنی و اقتصادی |
تولید گل بریدنی |
رزا |
گل مریم |
تحلیل انرژی |
محیط‌های کشت | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی اثر محافظتی کاپتوپریل و ادراون در جلوگیری از سمیت عصبی و کلیوی ناشی از مسمومیت دیازینون در موش صحرایی
طراحی و تهیه کیت الایزا اویدیتی و مقایسه آن با روش الایزا در تشخیص توکسوپلاسما گوندی بر روی نمونه های سرمی و مایع آمنیوتیک
اثر یک جلسه تمرین مقاومتی بر سطوح پروتئین‌ NT-4/5 در عضله خم کننده بلند شست(FHL) و نعلی موش‌های نر ویستار.
مطالعه صحت میکروRNA مصنوعی طراحی شده برای Knockdown ژن کالومنین انسانی با بهره گیری از ژن گزارشگر لوسیفراز رنیلا
طراحی یک حسگرزیستی نوری برپایه آنزیم ارگانوفسفرهیدرولاز- نانوذرات مگنت- سیلیس جهت شناسایی پاراکسان
بررسی شیوع سرمی بیماری تب کیو در گوسفندان و بزهای خرم آباد به روش الیزا

تعیین هموگلوبین و هماتوکریت متوسط و تعیین فرمول توکوسیتر طبیعی در اصفهان
بررسی اثر سینامالدیید و یوژنول بر بیان ژن‌های تلومراز، دیسکرین، پروتئین کیناز B (AKT)، طول تلومر و شاخص‌های تکثئری و تمایزی سلول های بنیادی م
تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372
مطالعه اثرات درمانی تزریق الکل در داخل ندول تیروئید PEIT
بررسی انواع دهیدراتاسیون(از نظر نوع و شدت)و برخی ویژگیهای آن در کودکان مبتلا به اسهال بستری شده در بیمارستان کودکان قدس، تابستان سال 1384
شیوع پری آرتریت‌ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز رماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی تهران بین سال‌های 81-1375

سایر مطالب

سایر مطالب

*