بررسی اثر تغذیه‌ی حشرات کامل شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد (Lep., Pyralidae) Anagasta kuehniella (Zeller) از چند ترکیب قندی روی برخی از ویژگی‌های زیستی آن‌ها x

بررسی اثر تغذیه‌ی حشرات کامل شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد (Lep., Pyralidae) Anagasta kuehniella (Zeller) از چند ترکیب قندی روی برخی از ویژگی‌های زیستی آن‌هااندازه گنگی و اندازه متعالی ln2
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی
مترهای فینسلری متقارن کروی در Rn
به کار بردن کوتاهترین مسیر برای فیلتر کردن تصاویر رنگی
حل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل به کمک توابع پایه‌ای سینک
آنالیز روش‌های تفاضلات متناهی در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کسری مکانی

اثر سه برنامه تمرین تناوبی شدید (HIT) بر عملکرد هوازی و بی هوازی دختران اسکیت باز سرعت
مقایسه‌ی تأثیر سه نوع تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان اورکسین زنان چاق غیرورزشکار شهر اصفهان
لایه‌نشانی نانوذرات ال-سیستئین و پلی‌دوپامین بر روی مس و مطالعه توانایی بازدارندگی خوردگی آنها و برخی از ترکیبات آلی نیتروژن‌دار جدید بر
طراحی کریدورهای مهاجرتی با استفاده از تئوری مدارالکتریکی وآنالیزحداقل هزینه بین پناهگاه‌های حیات‌وحش موته و قمیشلو
بررسی تأثیر تمرینات منتخب بر رشد حرکتی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم شهر اهواز
روابط بین پرمننت و دترمینان
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی اثر تغذیه‌ی حشرات کامل شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد (Lep., Pyralidae) Anagasta kuehniella (Zeller) از چند ترکیب قندی روی برخی از ویژگی‌های زیستی آن‌ها


مهار زیستی آفات در برنامه‌های مدیریتی جایگاه خاصی پیدا کرده است. شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آردAnagasta kuehniella که به عنوان یکی از مهمترین میزبان‌های واسط در پرورش و تکثیر انبوه برخی از دشمنان طبیعی آفات (براکون و تریکوگراما) به طور گسترده‌ مورد استفاده واقع می‌شود دارای اهمیت خاصی است. در پروژه حاضر اثر چند ترکیب قندی روی برخی از شاخص‌های زیستی حشرات کامل در شرایط آزمایشگاهی (رطوبت نسبی 5±70 درصد، دمای 2±25 درجه‌ی سانتی‌گراد و دوره‌ی نوری D8 : L16) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 20 تکرار انجام گرفت. ویژگی‌های زیستی حشرات کامل تحت تاثیر هشت رژیم غذایی شامل: گلوکز، فروکتوز، ساکارز، گلوکز- فروکتوز، گلوکز- ساکارز، فروکتوز- ساکارز، گلوکز- فروکتوز- ساکارز و آب مقطر مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌های به دست آمده با نرم‌افزار SAS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که رژیم غذایی ساکارز 30 درصد از سایر رژیم‌های غذایی بهتر بود. میانگین طول عمر حشرات کامل ماده با تغذیه از این ترکیب 14/45 روز و حشرات نر 17 روز برآورد شد. میانگین تخم‌ها 503/75 عدد و دوره‌ی تخمریزی 11/45 روز محاسبه شد که در سطح احتمال یک درصد نسبت به سایر تیمارها بیش‌تر بود. طول دوره‌ی پیش از تخمریزی در این تیمار 1/2 روز بود که با سایر تیمارها اختلاف معنی‌داری نداشت. بیش‌ترین میانگین درصد تفریخ تخم‌ها (96/4 درصد) در تغذیه از تیمار فروکتوز- ساکارز به دست آمد. که با تیمارهای گلوکز، ساکارز و شاهد در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی‌دار داشت، ولی با سایر تیمارها تفاوت معنی‌دار نداشت. تعداد تخم‌های باقی‌مانده در تخمدان حشرات ماده (0/5 عدد/ماده) در تیمارهای شاهد و گلوکز- فروکتوز- ساکارز بیش‌تر از سایر تیمارها به دست آمد. بیش‌ترین طول دوره‌ی پس از تخمریزی در تغذیه از فروکتوز- ساکارز، 1/95 روز محاسبه شد. به طور کلی رژیم‌های تک‌قندی نسبت به دوقندی اثر بهتری روی برخی از شاخص‌های زیستی داشتند. اثر رژیم‌های تک‌قندی نسبت به سه‌قندی و هم‌چنین دوقندی نسبت به سه‌قندی نیز روی برخی از شاخص‌ها موثرتر بودند.
نمایه ها:
تغذیه |
افستیا کوئنیلا |
آتش‌بیدان |
ویژگی زیستی |
حشره |
حشره‌شناسی |
برنامه غذایی |
ساس (نرم‌افزار) |
شب پره آرد | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی شیوع سرمی بیماری تب کیو در گوسفندان و بزهای خرم آباد به روش الیزا
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن گیرنده شماره یک اینترفرون گاماوعفونت مزمن HBV
تعیین الگوی اتوآنتی بادی ها (ایمونکولوس ) در روند سالمندی و تشخیص آنتی ژن های کلیوی واکنشگر با اتوآنتی بادی های طبیعی در بیماران کلیوی
بررسی بیان ایزوآنزیم های PKG1,PKG2)PKG)در بافت توموری سرطان سینه
بررسی تاثیر کورکومین بر روی عملکرد بطن چپ در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله
تاثیر تحریک تخمک گذاری بااستفاده از هورمونهای HCG وPMSG بر روی جمعیت سلولهای دندریتیک رحمی

بررسی اثر سکنی‌لازول و متروئیدازول در درمان ژیاردیوز کودکان
بیماری‌های قارچی پوستی گوسفند در ایران
مطالعه اثر ژل استخراج شده از پسته وحشی( بنه) بر روی فرایند ترمیم زخم پوستی درموش صحرایی
تعیین هموگلوبین و هماتوکریت متوسط و تعیین فرمول توکوسیتر طبیعی در اصفهان
بررسی اثر سینامالدیید و یوژنول بر بیان ژن‌های تلومراز، دیسکرین، پروتئین کیناز B (AKT)، طول تلومر و شاخص‌های تکثئری و تمایزی سلول های بنیادی م
تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*