ارزیابی تنوع ژنتیکی و مقاومت به خشکی در گندم نان (Triticum aestivum) با استفاده از خصوصیات زراعی، فیزیولوژیکی و مولکولی x

ارزیابی تنوع ژنتیکی و مقاومت به خشکی در گندم نان (Triticum aestivum) با استفاده از خصوصیات زراعی، فیزیولوژیکی و مولکولیبه کار بردن کوتاهترین مسیر برای فیلتر کردن تصاویر رنگی
حل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل به کمک توابع پایه‌ای سینک
آنالیز روش‌های تفاضلات متناهی در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کسری مکانی
بررسی جواب‌های تناوبی مسئله N-جسم به کمک روش‌های حساب تغییرات
تجزیه فریم‌ها به مجموعه‌های مستقل خطی
محاسبه شاخص همبندی خروج از مرکز گراف‌های فولرینی

جداسازی کاملا اتوماتیک ناحیه سینه از تصاویر ترموگرافی بمنظور کمک به تشخیص اتوماتیک سرطان سینه
سنتز به روش شیمیایی و بـررسی خـواص ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی نانـوبلـورهـای مـولتی‌فروییک BiFeO3
اثر سه برنامه تمرین تناوبی شدید (HIT) بر عملکرد هوازی و بی هوازی دختران اسکیت باز سرعت
مقایسه‌ی تأثیر سه نوع تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان اورکسین زنان چاق غیرورزشکار شهر اصفهان
لایه‌نشانی نانوذرات ال-سیستئین و پلی‌دوپامین بر روی مس و مطالعه توانایی بازدارندگی خوردگی آنها و برخی از ترکیبات آلی نیتروژن‌دار جدید بر
طراحی کریدورهای مهاجرتی با استفاده از تئوری مدارالکتریکی وآنالیزحداقل هزینه بین پناهگاه‌های حیات‌وحش موته و قمیشلو
حمایت از ما | مشهدهاست
`

ارزیابی تنوع ژنتیکی و مقاومت به خشکی در گندم نان (Triticum aestivum) با استفاده از خصوصیات زراعی، فیزیولوژیکی و مولکولی


به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 30 ژنوتیپ مختلف گندم نان، تحقیق حاضر در سال زراعی 1390-1389 در دو بخش زراعی و مولکولی در مزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه بیوتکنولوژی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی اجرا شد. ارزیابی صفات زراعی و مورفولوژیکی و مقاومت به خشکی بر اساس طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و در دو شرایط تنش و بدون تنش آبی انجام گردید. تنوع ژنتیکی علاوه بر صفات زراعی، فیزیولوژیک، مورفولوژیک با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR و RAPD نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین، اختلافات بین ژنوتیپ‌ را آشکار کرد، همچنین نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین دو شرایط تنش آبی و شرایط بدون تنش تفاوت وجود دارد. بر اساس نتایج تجزیه همبستگی و تجزیه رگرسیون گام به گام در شرایط بدون تنش، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه همبستگی بالایی با عملکرد داشتند و می‌توانند به عنوان شاخص جهت گزینش ارقام با عملکرد بالا مدنظر قرار گیرند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه علیت در هر دو شرایط تنش و بدون تنش سه صفت مهم تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و تعداد سنبله در متر مربع در سطح اولیه بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد دانه داشتند بنابراین ویژگی مهم تعداد دانه در سنبله در شرایط بدون تنش و تعداد سنبله در متر مربع در شرایط تنش به علت داشتن اثرات مستقیم بالا می‌توانند معیارهای خوبی برای گزینش جهت نیل به عملکرد بالاتر باشد. تجزیه خوشه‌ای با استفاده از روش وارد، بر مبنای عملکرد و اجزای عملکرد، خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و فنولوژیک ژنوتیپ‌ها را در سه گروه جداگانه قرار داد. گروه بندی حاصله بوسیله تجزیه تابع تشخیص مورد تایید قرار گرفت. با انجام تجزیه به مولفه‌های اصلی، هشت مولفه شناسایی شد که در شرایط بدون تنش بیش از 87 درصد و در شرایط تنش آبی 84 درصد تنوع کل داده‌ها را تبیین کردند. همچنین تجزیه به عامل‌ها 24 صفت مورد ارزیابی را به هشت عامل مستقل از هم کاهش داد که در مجموع 87/15 درصد از تغییرات کل را در شرایط بدون تنش و در شرایط تنش 84/66 درصد از تغییرات کل را توجیه کرد. از 23 آغازگر ISSR مورد استفاده در این تحقیق، 18 آغازگر نوارهای مختلفی را تکثیر کردند. از 224 نوارامتیاز داده شده، 213 نوار چندشکل بوده و درصد چندشکلی کل 95/08 درصد برآورد شد. همین طور از 20 آغازگر RAPD مورد استفاده در این مطالعه، 17 آغازگر نوارهای مختلفی را تکثیر کردند. از 232 نوار امتیاز داده شده، 225 نوار چند شکل بوده و درصد چند شکلی کل 96/98درصد برآورد شد. تجزیه خوشه‌ای بر اساس داده‌های حاصل از نشانگر ISSR، ژنوتیپ‌ها را در چهار گروه جداگانه و بر اساس داده های حاصل از نشانگر RAPD نیز ژنوتیپ‌ها را در چهار گروه جداگانه قرار داد که با نتایج حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی در مورد هر دو نشانگر مطابقت داشت. آزمون مانتل بین داده‌های فنوتیپی در شرایط تنش و داده‌های فنوتیپی در شرایط بدون تنش با داده‌های نشانگر ISSR هیچ همبستگی معنی داری نشان نداد که این موضوع می‌تواند حاکی از عدم تطابق داده‌های مولکولی و زراعی، بدلیل کم بودن تعداد نشانگرهای مورد استفاده و تعداد توالی‌های تکراری در ژنوم گندم های مورد بررسی باشد. همچنین داده‌های فنوتیپی شرایط بدون تنش با داده‌های نشانگر RAPD همبستگی معنی دار نشان نداد ولی داده‌های شرایط تنش با نشانگرRAPD همبستگی معنی دار داشت. بین داده‌های نشانگرهایRAPD و ISSR همبستگی معنی داری مشاهده شد.
نمایه ها:
تنوع ژنتیکی |
مقاومت به خشکی |
گندم نرم |
هگزاپلوییدی |
ویژگی‌های زراعی |
فیزیولوژی |
خاصیت مولکولی |
نشانگرهای ژنتیکی |
دی.ان.آ |
تریتیکوم استیووم | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی بیان ایزوآنزیم های PKG1,PKG2)PKG)در بافت توموری سرطان سینه
بررسی تاثیر کورکومین بر روی عملکرد بطن چپ در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله
تاثیر تحریک تخمک گذاری بااستفاده از هورمونهای HCG وPMSG بر روی جمعیت سلولهای دندریتیک رحمی
بررسی بیان و ارتباط انکوژن C-MYC و miRNA مهار کننده آن در رده های سلولی و همچنین نمونه های بیماران مبتلا به سرطان پستان
بررسی میزان شیوع تب ناشی از مصرف سفتریاکسون در بخش اطفال بیمارستان بوعلی
بررسی اثر انتی باکتریال عصاره گیاه eryngium bornmoelleri روی 6 سوش باکتریایی و انالیز اسانس گیاه

اثر تئوفیلین بر برخی از فرآیندهای متابولیکی و کروماتین سلولی
معاینه روش توراکتومی با حفظ عضلات ( لاستیموس و سراتوس ) با روش استاندارد قطع عضلات
بررسی اثر سکنی‌لازول و متروئیدازول در درمان ژیاردیوز کودکان
بیماری‌های قارچی پوستی گوسفند در ایران
مطالعه اثر ژل استخراج شده از پسته وحشی( بنه) بر روی فرایند ترمیم زخم پوستی درموش صحرایی
تعیین هموگلوبین و هماتوکریت متوسط و تعیین فرمول توکوسیتر طبیعی در اصفهان

سایر مطالب

سایر مطالب

*