بررسی اثر کیفیت آب آبیاری در تخریب خاک و بیابانی شدن اراضی کشاورزی حاشیه کال شور سبزوار x

بررسی اثر کیفیت آب آبیاری در تخریب خاک و بیابانی شدن اراضی کشاورزی حاشیه کال شور سبزواربررسی جواب‌های تناوبی مسئله N-جسم به کمک روش‌های حساب تغییرات
تجزیه فریم‌ها به مجموعه‌های مستقل خطی
محاسبه شاخص همبندی خروج از مرکز گراف‌های فولرینی
بررسی ساختار ایده‌آل‌ها، رادیکالها و مشتق های حلقه‌های یکدار و حلقه‌های با عضو همانی چپ و حلقه‌های بالامثلثی متناظر با آنها
بررسی خواص اندیس یک عدد اول در !n
‎نقش متقابل بین سیستمهای دینامیکی اندازه‌ای و سیستمهای دینامیکی توپولوژیکی

طراحی کریدورهای مهاجرتی با استفاده از تئوری مدارالکتریکی وآنالیزحداقل هزینه بین پناهگاه‌های حیات‌وحش موته و قمیشلو
بررسی تأثیر تمرینات منتخب بر رشد حرکتی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم شهر اهواز
روابط بین پرمننت و دترمینان
طراحی الگوی استراتژیک اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
تحلیل تلرانسی غیرخطی سازه های ورقی فلزی انعطاف پذیر
مقایسه بهره حافظه افراد با تیپ شخصیتی صبحی و عصری پس از یک دوره تمرینات هوازی در صبح و عصر
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی اثر کیفیت آب آبیاری در تخریب خاک و بیابانی شدن اراضی کشاورزی حاشیه کال شور سبزوار


یکی از فرایندهای موثر در کاهش توان بیولوژیکی خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی و در نهایت ایجاد شرایط مناسب جهت توسعه بیابان، شور و قلیائی شدن خاک می باشد. بنابراین به این منظور آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل با 3 تیمار در 3 تکرار به طور تصادفی در مدت یکسال زراعی در منطقه اطراف کال شور سبزوار انجام 50 سانتیمتری)، نوع آب آبیاری ( آب شیرین و آب شور) و زمان - 0 و 100 - گردید. تیمارها شامل عمق خاک ( 50 شوری، نسبت جذب سدیم، کاتیونهای ،pH نمونهبرداری (قبل از کشت و بعد از کشت) بودند و پارامترهایی چون محلول (سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) و آنیونهای محلول (کلر، بی کربنات و سولفات) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده بیانگر این است که عمق خاک تنها تاثیر معنی داری بر اسیدیته خاک در دو عمق مورد 50 - 0 بیشتر از عمق 100 - 50 سانتیمتری) داشته است به طوری که مقدار آن در عمق 50 - 0 و 100 - بررسی ( 50 سانتیمتری گردیده است. تاثیر نوع آب آبیاری بر تمامی ویژگیهای مورد بررسی معنی دار گردید. به طوری که به جز اسیدیته، سایر پارامترها در آب شور به طور چشمگیری بیشتر از آب شیرین بودند. تاثیر زمان نمونه برداری (قبل و بعد از کشت) تنها بر دو آنیون سولفات و بی کربنات معنیدار شد. به طوری که آنیون بیکربنات قبل از کشت و سولفات بعد از کشت به طور معنی داری بیشتر بودند. از بررسی تاثیر متقابل تیمارهای مورد تحقیق (عمق خاک، نوع آب آبیاری و زمان نمونه برداری) مشخص گردید که تنها تاثیر متقابل نوع آب در زمان نمونه برداری بر دو آنیون سولفات و بیکربنات معنی دار شده است. بدیهی است با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و وضعیت کمی و کیفی آب آبیاری، در صورت عدم مدیریت صحیح عملیات کشاورزی، خطر شور شدن خاک روز به روز در حال افزایش است. از این رو مدیریت صحیح آب و خاک میتواند نقش بسزایی در کاهش تخریب خاک و روند بیابان زایی داشته باشد.
نمایه ها:
آب آبیاری |
کیفیت آب |
بیابانی شدن |
زمین زراعی |
خواص شیمیایی |
فروزینگی خاک |
رودخانه شور |
سبزوار | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی اثر محافظتی کاپتوپریل و ادراون در جلوگیری از سمیت عصبی و کلیوی ناشی از مسمومیت دیازینون در موش صحرایی
طراحی و تهیه کیت الایزا اویدیتی و مقایسه آن با روش الایزا در تشخیص توکسوپلاسما گوندی بر روی نمونه های سرمی و مایع آمنیوتیک
اثر یک جلسه تمرین مقاومتی بر سطوح پروتئین‌ NT-4/5 در عضله خم کننده بلند شست(FHL) و نعلی موش‌های نر ویستار.
مطالعه صحت میکروRNA مصنوعی طراحی شده برای Knockdown ژن کالومنین انسانی با بهره گیری از ژن گزارشگر لوسیفراز رنیلا
طراحی یک حسگرزیستی نوری برپایه آنزیم ارگانوفسفرهیدرولاز- نانوذرات مگنت- سیلیس جهت شناسایی پاراکسان
بررسی شیوع سرمی بیماری تب کیو در گوسفندان و بزهای خرم آباد به روش الیزا

تعیین هموگلوبین و هماتوکریت متوسط و تعیین فرمول توکوسیتر طبیعی در اصفهان
بررسی اثر سینامالدیید و یوژنول بر بیان ژن‌های تلومراز، دیسکرین، پروتئین کیناز B (AKT)، طول تلومر و شاخص‌های تکثئری و تمایزی سلول های بنیادی م
تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372
مطالعه اثرات درمانی تزریق الکل در داخل ندول تیروئید PEIT
بررسی انواع دهیدراتاسیون(از نظر نوع و شدت)و برخی ویژگیهای آن در کودکان مبتلا به اسهال بستری شده در بیمارستان کودکان قدس، تابستان سال 1384
شیوع پری آرتریت‌ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز رماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی تهران بین سال‌های 81-1375

سایر مطالب

سایر مطالب

*