ربای قرضی و معاوضی با بررسی نقش کاهش ارزش پول(از دیدگاه فقهی)


ربای قرضی و معاوضی با بررسی نقش کاهش ارزش پول(از دیدگاه فقهی)
بحث ربا از جمله مباحثی هست که در کتاب و سنت به اون توجه زیادی شده هست.


فرهنگ تعریفات و مصطلحات قرآنی (سوره‌های حمد و بقره)
فقهای امامیه با توجه به تعریف ربا اخذ اضافه بر اصل را در عقد قرض و معاوضه ربا می دانند ، لذا اونرا به دو نوع تقسیم کرده اند که عبارت هست از الف: ربای قرضی.


ضرورت تشکیلات برای دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر(با تکیه بر فقه شیعه)‏
ب) ربای معاوضی.در ربای قرضی اونچه که ملاک هست ، اون قرضی هست که منجر به نفعی برای قرض دهنده باشد و در ربای معاوضی که ربای جنس به جنس هست، هر چیزی که منجر به زیادی شود، اعم از اینکه عین باشد یا منفعت ربا محسوب می شود.


متدولوژی اجتهاد فقهی
در دنیای معاصر که مساله تورم و کاهش ارزش پول یکی از مسائل پايه ی در روابط اقتصادی و قضایی و ...


بررسی جرم‏‎‎‏پوشی در شریعت اسلامی با رویکردی به آرا‏‎ء‎‏ حضرت امام خمینی (ره)
می باشد و با توجه به اینکه پول امروزی فاقد ارزش ذاتی می باشد نمی توان فرمود، اخذ هر نوع اضافه ای ربا محسوب می شود، زیرا در اینصورت مقرض همواره در معرض خسارت برنامه می گیرد و این مساله با توجه به قاعده عام لاضرر مردود هست.


سیر تکاملی ردیه‌های نوشته شده بر فصل الخطاب حاجی نوری
و اگر به این مساله توجه کافی نشود ممکن هست که ظلم و اجحافی بر مقرض وارد شود که این ظلم با توجه به یکی از حکمتهای حرمت ربا که لاتظلمون و لاتظلمون هست منافات دارد ، مضافا با اینکه در روایت نبوی هر نوع زیادی لزوما منجر به ربا نمی شود، بلکه زیادیی که در بردارنده منفعتی باشد ربا محسوب می شود، لذا اخذ اضافه در پول امروزی در حد کارشناسی شده و مطابق با نرخ تورم تخصصا از موضوع ربا خارج هست.


نظام اخروی و ویژگیهای کلی آن از نگاه قرآن و حدیث


معنی‌شناسی عقل در قرآن کریم با تکیه بر نظریه‌ی حوزه‌‌های معنایی


94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews