روشهای فقه‌الحدیثی شیخ طوسی (ره) در کتاب استبصار


روشهای فقه‌الحدیثی شیخ طوسی (ره) در کتاب استبصار
کتاب ، سنت ، اجماع و عقل منابع چهارگانه دریافت قوانین و احکام شرع مقدس اسلامند.در این میان سنت و حدیث بلحاظ گستردگی دامنه اونها از اهمیت بسزایی برخوردارند.علوم و دانشی که به این منبع پرفیض می‌پردازند، علوم حدیثی نامیده می‌شوند و شامل سه بخش "درایه‌الحدیث "، "رجال‌الحدیث " و "فقه‌الحدیث " می‌باشند.فهم دقیق و شناخت ژرف از حدیث رافقه‌الحدیث گویند.فقه‌الحدیث بیشترین عنایت را به متن حدیث دارد.لذا مباحثی همچون "غریب‌الحدیث "، "نقد متن حدیث " و "روشهای حل اخبار متعارض " در حیطه این بخش از علوم حدیثی برنامه می‌گیرند.بررسی و شناخت متن حدیث وابسته به شناخت قواعدی هست که به اونها "قواعد نقد متن حدیث " می‌گویند.روشهای حل اخبار متعارض نیز از جمله بحثهای مهم و بسیار کارآمد فقه‌الحدیث هست و در دو قسمت "تعارض ظاهری و روشهای حل اون" و "تعارض واقعی و روشهای حل اون" قابل بررسی می‌باشد.کتاب هستبصار شیخ طوسی (ره) اولین کتاب فقه‌الحدیثی هست که به مبحث مهم تعارض در اخبار پرداخته هست .در اهمیت این کتاب همین بس که یکی از کتب اربعه شیعه بوده و همچنان مورد بحث و مطالعه دانشمندان اسلامی هست .مولف کتاب پس از نقل اخبار متعارض با هستفاده از روشهایی به جمع و تالیف اخبار متعارض پرداخته هست .


بررسی فقهی قاعده لاتعاد باتاکید بر ارائ امام خمینی(ره)وآیت اله خوئی


بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) در جزء یازدهم قرآن کریم


94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews