تفکرات اجتماعی (دیدگاه جامعه شناسی) حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه


تفکرات اجتماعی (دیدگاه جامعه شناسی) حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه
تحقیقی که در پیش روی دارید از 3 بخش کلی و هشت فصل به ترتیبی که ذیلا ذکر میگردد تشکیل شده هست : بخش اول به بررسی مفهوم جامعه و مفاهیم اجتماعی قریب به اون و شرایط اتحاد افراد در جوامع ار دیدگاه جامعه شناسان و نهج البلاغه اختصاص داده شده و از سه فصل تشکیل شده هست : -1مفهوم جامعه و مفاهیم اجتماعی قریب به اون از دیدگاه جامعه شناسان -2مفاهیم اجتماعی در نهج البلاغه -3شرایط اتحاد افراد در جامعه از دیدگاه جامعه شناسان و نهج البلاغه در بخش دوم به بررسی منشا اجتماع و ضرورت اون از دیدگاه فیلسوفان اجتماعی و نهج البلاغه پرداخته شده و آراء و نظریات اربابان علم و معرفت در این زمینه مورد بحث و فحص برنامه گرفته هست .


بررسی تطبیقی حقوق و تکالیف زوجین و انحلال نکاح در حقوق ایران، مصر و فرانسه
این بخش نیز از سه فصل به ترتیب زیر تشکیل یافته هست : -1منشا اجتماع از دیدگاه فیلسوفان اجتماعی و جامعه شناسان -2منشا اجتماع در نهج البلاغه -3اهمیت جمع‌گرایی و دعوت به تعاون در کلام امام .


شیوه قانون نویسی در امور کیفری
بخش سوم که در ضمن آخرین قسمت رساله را تشکیل داده به بررسی تفصیلی اصالت فرد یا جامعه همراه با مفاهیم مختلف فلسفی،اجتماعی و حقوقی اون اختصاص داده شده و به بررسی اندیشه‌ها و آراء جامعه شناسان و امام در موضوع مذکور پرداخته و از دو فصل تشکیل شده هست : -1اصالت فرد یا جامعه از دیدگاه جامعه‌شناسان -2اصالت فرد یا جامعه در نهج البلاغه نام جزئی‌تری که بتوان بجای عنوان "تفکرات اجتماعی علی (ع) در نهج البلاغه " بر روی تحقیق نهاد، "جامعه از دیدگاه نهج البلاغه" می باشد که یکی از زیر موضوعات عنوان اول خواهد بود.


نسخ و بداء در قرآن و حدیث


بررسی مضامین دعایی در قرآن کریم


76 out of 100 based on 76 user ratings 826 reviews