پژوهشی در پیرامون اصحاب اجماع


پژوهشی در پیرامون اصحاب اجماع




رساله حاضر که خدمتتان تقدیم می‌شود "پژوهشی در پیرامون اصحاب اجماع" نام دارد، اصحاب اجماع اصطلاحی هست که توسط متاخرین وضع شده هست و مراد از اون عده‌ای از فقهاء و اصحاب امام باقر (ع) تا امام رضا (ع) می‌باشند جمله معروفی هست که توسط ابو عمر و محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی مطرح شده هست که ارتباط پايه ی با این عده دارد، در خصوص این عبارات آرای مختلفی توسط علماء مطرح شده هست در این رساله سعی ما بر اون هست که این احتمالات را مطرح کرده و بهترین راءی را از میان اونها برگزینیم.


تاثیر قرآن در مثنوی مولوی
این رساله متشکل از دو فصل خواهد بود، در فصل اول به مسائلی خواهیم پرداخت که دانستن اون زمینه را برای ایجاد تصویری روشن از موضوع رساله فراهم خواهد کرد این فصل در چهار بخش ارائه خواهد شد که عبارتند از: -1 دوران پرخاطره امام باقر تا امام رضا (ع) -2 جایگاه بحث از اصحاب اجماع در علوم حدیث -3 معرفی اصحاب اجماع -4 معرفی مرحوم کشی و کتاب رجالی او فصل دوم نیز در 3 بخش ارائه خواهد شد در بخش اول به بررسی مفهوم اجماع و حجیت و اعتبار اون خواهیم پرداخت و در بخش دوم معانی مختلفی را که برای موصول "ما" در عبارت تصحیح مایصحح عنهم شده هست مطرح خواهیم کرد و در بخش سوم تحلیل شیخ طوسی پیرامون عبارت کشی را به میان خواهیم آورد و نظریه لایروون و لایرسلون العن ثقه را مورد بررسی برنامه خواهیم داد و در نهایت نیز به نتیجه‌گیری می‌پردازیم و سعی خواهیم نمود که ثمره عملی تحت نزد فقها را مشخص سازیم.


الایرانیون و الادب العربی


تطور و تحول فقه و پاسخگوئی فقه به نیازهای روز


88 out of 100 based on 58 user ratings 1258 reviews