روزنامه و روزنامه‌نگاری در استان خراسان تا شهریور 1320


روزنامه و روزنامه‌نگاری در استان خراسان تا شهریور 1320
نیاز به اطلاعات یکی از ضروریات پايه ی زندگی اجتماعی هست و مطبوعات به معنای وسیع کلمه دانش کمکی در خدمت تاریخ جدید و معاصر هست زیرا روزنامه‌ها از کامل‌ترین منابع از نظر تنوع ، عینی‌ترین سرچشمه تاریخ عمومی بشمار می‌روند ، روزنامه‌ها شاهدان و بازیگران حیات ملی و بین‌المللی بوده و از اسناد غنی و در خور توجه از جهت مهمترین و جزئی‌ترین مسائل اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، روانی و ..


دیدگاهها - نظرات مردم تهران در مورد مهمترین مساله روز در سه ماه تابستان 1372
بشمار میروند و نقش اونها در تحولات اجتماعی و عملکرد اونها در رویدادهای سیاسی و ...


زبان کودک رادیو و تلویزیون
غیر قابل انکار هست .


شناخت مخاطبین برنامه‌های شبکه اول سیما
طرح پیشنهادی را در عین زمین باید به حساب آورد تا از طریق جمع‌آوری ، تدوین و بررسی مجموعه روزنامه‌ها و یا بعبارت کلی‌تری مطبوعات ، بتوان یک منبع غنی - برای مطالعه خاص و عام موضوعات اجتماعی و شرایط نسبی اون به دست آورد و بازیروبم تغییرات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، تاریخی و ...


شناخت وضعیت پیامگیران برنامه‌های کودکان و نوجوانان
آشنا و درپی‌گیری روابط اجتماعی با وضعیت های سیاسی ، موقعیت های اقتصادی ، ساوقتهای اجتماعی و سطح فرهنگی جامعه و عصری که دوره انتشار بوده هست آشنا و با مقایسه به دگرگونیهای فکری و اخذ روابط ویژه اجتماعی سیاسی و ...


شناخت ویژگیهای رادیو و تلویزیون و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر
آشنا شد و از طریق بتوان تا حد ممکن چهره تاریخی دوران را به روشنائی کشاند و اونرا چراغی فراسوی آینده به حساب آورد با دید علمی و تاریخی ...


فهرست مشاهیر خراسان
نتیجه طرح بنظر چنین خواهد بود.


مجموعه سوالات فکری و اعتقادی نسل جوان


محدوده طنز در شرع و اخلاق


70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews