نظر مردم شهر مشهد در مورد ساعات مناسب گوش دادن به رادیو و تماشای تلویزیون مهرماه 1376


نظر مردم شهر مشهد در مورد ساعات مناسب گوش دادن به رادیو و تماشای تلویزیون مهرماه 1376
امور پژوهش شهرستانها و دفاتر خارج از کشور با هدف دستیابی به نظر مخاطبان در مورد مناسبترین ساعات گوش کردن به رادیو و تماشای تلویزیون اقدام به نظرخواهی از امت شهر مشهد مقدس کرده هست هدف دستیابی به ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای تلویزیون از نظر پاسخگویان بوده هست .


نظر مردم شهر ساری در مورد ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای تلویزیون
حجم نمونه در این شهر 600 نفر بوده هست .


نظر مردم شهر ساری در مورد ساعات مناسب گوش کردن رادیو و تماشای تلویزیون
60 % پاسخگویان برنامه‌های رادیو را گوش می‌نمايند (مردان بیشتر از زنان).


نظر مردم شهر سمنان در مورد ساعات مناسب گوش‌کردن برنامه‌های رادیو و تماشای تلویزیون دی ماه 1376
93 % پاسخگویان فراخوان نموده‌اند که برنامه‌های تلویزیون را تماشا می‌نمايند مناسبترین ساعات گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون در چهار بخش روزهای عادی و تعطیل به تفکیک جنس در نقل ارائه شده هست .


نظر مردم شهر سنندج در مورد ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون فروردین ماه 1377


نظر مردم شهر شهرکرد در مورد ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون دی ماه 1376


94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews