علل سپردن سالمندان به آسایشگاه سالمندی


علل سپردن سالمندان به آسایشگاه سالمندی
هدف پژوهش ، بررسی شرایط موثر در رفتن سالمندان و یا سپردن اونها به آسایشگاه‌های سالمندی هست .


نظرسنجی از جوانان تهرانی درباره مشکلات و خواسته‌های شغلی جوانان
در این مطالعه روش تحقیق از نوع تجربی EX-R هست که با هستفاده از مشاهده، مصاحبه تکمیل پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده هست .


نظرسنجی از زنان تهران درباره تصویر زنان از خود به عنوان یک زن
جامعهء مورد مطالعه (258 نفر) سالمندان غیر معلول آسایشگاهی و نیز سالمندانی هستند که با همان ویژگی‌های سنی و کنار خانواده یا بدون اونها زندگی می‌نمايند.


نظرسنجی از زنان شاغل تهران درباره "انگیزه اشتغال"
از این میان 400 نفر با روش انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند.


نظرسنجی از مردان درباره "اشتغال زنان"
یافته‌ها نشان می‌دهد که در طی سالهای اخیر سپردن سالمندان به آسایشگاه سیر صعودی داشته هست و میان رهسپاری سالمندان به آسایشگاه و امکانات مالی و رفاهی اونان رابطهء معکوس بربرنامه هست .


نظرسنجی از مردم تهران دربار "اسلام و روابط اجتماعی"
همچنین میان داشتن یا نداشتن فرزند با آوردن یا سپردن سالمند به آسایشگاه رابطه وجود دارد.


نظرسنجی از مردم تهران درباره "ارزشها"
احساس تنهایی عامل مهمی در سپردن سالمند به آسایشگاه هست که این احساس در میان زنان به آسایشگاه هست که این احساس در میان زنان از مردان بیشتر هست .


نظرسنجی از مردم تهران درباره "تهاجم فرهنگی"
در میان سالمندانی که در آسایشگاه اقامت دارند احساس تنهایی یک مسئله عمده هست و آرزوی مرگ در بین اونان گسترده‌تر هست .


نظرسنجی از مردم تهران درباره "جوانان و سیاست "
اغلب آسایشگاههای کنونی غالبا برای اینکار ساخته نشده‌اند و بنابراین شرایط رفاهی لازم را برای زیست سالمندان ندارند.
76 out of 100 based on 66 user ratings 1066 reviews